پایان نامه با واژگان کلیدی استان زنجان، رفتار کارکنان، سلسله مراتب

میان سوالات بعد حمایت فرهنگ سازمانی به خود اختصاص داده است و سوال در سازمان شخصی که وظیفه سنگینی بر دوش دارد تا حد زیادی روی کمک رئیسش حساب می کند. ” نیز دارای پایین ترین میانگین می باشد.جدول (4-11): آمار توصیفی بعد یکپارچگی و انسجام در مدیران و معاونانجمعیت ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی استان زنجان، اطلاعات مربوط، نرم افزار

نیز برای تهیه اطلاعات زمینه ای آورده شده است. اما پرسشنامه خلاقیت که در سال 1986 توسط رندیسپ تهیه شده است این پرسشنامه دارای 50 سوال بوده که بر اساس مقیاس پنج ارزشی است. وبر این اساس مرتب شده است.( کاملاً مخالفم، مخالفم ، بی نظرم، موافقم، کاملاً موافقم) .به ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی دانشگاه تهران، عوامل موثر، سابقه خدمت

در سال 1384 تحت عنوان بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت اعضایی هیات علمی گروهها و دانشکده‌های تربیت بدنی در دانشگاه‌های کشور انجام شد نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که همبستگی بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت برابر با 63/0 بود که در سطح (p ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی رفتار کارکنان، عملکرد سازمان، عملکرد کارکنان

که از طریق ابزارهای متنوع نمادی منتقل می‌شود و در زندگی افراد ایجاد معنی و مفهوم می‌کند.– یک سلسله از ارزش‌های مشترک و مسلط و هم بسته‌ای که با مفاهیم نمادی چون داستان‌ها را اسطوره‌ها تکیه کلام‌ها و ضرب المثل‌ها منتقل می‌شود.– الگوی مفروضات اساسی که یک گروه معین ابداع ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی استان زنجان، آداب و رسوم، رفتار انسان

کمک می‌نمایند(رها عزآبادی،1379،ص28). مدیران جمعیت هلال احمر با بررسی تعداد کثیری از کارمندان و امداد گران زن و مرد با نیاز های متفاوت جسمی و روانی و استفاده صحیح و جهت دار از استعدادها و توانایی های آنها روبرو هستند.لذا ضرورت این تخصیص برای بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی فرضیه، توصیفی، معاونان

…………………………………………………………………………………………………532-23 موانع خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………..552-24 خلاقیت و فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………..562-25 نوآوری و فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………572-26 باورهای فرهنگی و خلاقیت و نوآوری ……………………………………………………………………………….582-27 فرهنگ سازمانی نوآوری و خلاقیت…………………………………………………………………………………….592-28 مراحل خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………602-29 عوامل خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………622-30 راههای پرورش خلاقیت……………………………………………………………………………………………………63قسمت دوم : پیشینه تحقیق2-31 مطالعات و تحقیقات داخل کشور ……………………………………………………………………………………….682-32 مطالعات و تحقیقات خارج کشور………………………………………………………………………………………..732-33 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………78فصل سوم : روش شناسی ادامه مطلب…