پایان نامه با واژگان کلیدی حل اختلاف، چشم انداز، حل مسئله

ممکن است به فعالیت قوه درک و خرد انسان، یا مراحل مجزا ولی به هم پیوسته تعریف شود که انسان را به رهیافت‌هایی هدایت کند. نویسندگان و صاحب‌نظران این مراحل را به گونه‌ای مختلف مطرح کرده‌اند. براساس گفته می50 فرایند خلاقیت به ترتیب در بر گیرنده مراحل روبرو شدن با ادامه مطلب…