پایان نامه با کلید واژگان الکترونیک، بانکداری، مشتریان

دارد.4. نفوذ اجتماعی بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت تأثیر دارد.جدول (4- 8): نتیجه آزمون فرضیه 4TمیانگینSigنفوذ اجتماعی81/8461/3000/0با توجه به سطح خطای محاسبه شده (000/0) که کمتر از 05/0 می‌باشد و همچنین چون t محاسبه شده برای این عامل بین مقادیر بحرانی در سطح اطمینان 95 درصد ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان قصد استفاده، سطح معنادار، بانکداری

n=(126915(1.96)_(.5⁄2)^2.5*.5)/(〖(.05)〗^2 (126915-1)+(1.96)_(.5⁄2)^2.5*.5)383 =که در آن:N= حجم جامعه آمار؛n= حجم نمونه؛Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 965/1 می‌باشد؛P= مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می‌توان آن را 5/0 در نظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان بانکداری، بانکداری الکترونیک، فناوری اطلاعات

این تغییرات تحول شگرفی را تجربه می‌کند (هرناندز و مازون، 2013). به موازات گسترش استفاده از فناوری اطلاعاتی در صنعت بانکداری، بانکداری الکترونیک نیز به عنوان یکی از پیآمدهای فناوری اطلاعات اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. زیرا با استفاده از سیستمهای ارتباط از راه دور و فناوری اطلاعات یک بانک ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان بانکداری، بانکداری الکترونیک، صنعت بانکداری

او که همواره پشتیبان و مشوق بنده در راه کسب علم و دانش بود.و هزاران بار سپاس از دو محراب دلم؛از دو عبادتگاه جانم ” پدرو مادر بسیار بسیار عزیزم” آنان که مویشان سپید شد تا رو سپید بمانم.فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده 1فصل اول :کلیات طرح1-1- مقدمه 31-2- بیان مسئله 41-3- ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان الکترونیک، بانکداری، مشتریان

دارد.4. نفوذ اجتماعی بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک ملت تأثیر دارد.جدول (4- 8): نتیجه آزمون فرضیه 4TمیانگینSigنفوذ اجتماعی81/8461/3000/0با توجه به سطح خطای محاسبه شده (000/0) که کمتر از 05/0 می‌باشد و همچنین چون t محاسبه شده برای این عامل بین مقادیر بحرانی در سطح اطمینان 95 درصد ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان قصد استفاده، سطح معنادار، بانکداری

n=(126915(1.96)_((.5)⁄2)^2.5*.5)/(〖(.05)〗^2 (126915-1)+(1.96)_((.5)⁄2)^2.5*.5)383 =که در آن:N= حجم جامعه آمار؛n= حجم نمونه؛Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 965/1 می‌باشد؛P= مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می‌توان آن را 5/0 در نظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان بانکداری، بانکداری الکترونیک، فناوری اطلاعات

این تغییرات تحول شگرفی را تجربه می‌کند (هرناندز و مازون، 2013). به موازات گسترش استفاده از فناوری اطلاعاتی در صنعت بانکداری، بانکداری الکترونیک نیز به عنوان یکی از پیآمدهای فناوری اطلاعات اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. زیرا با استفاده از سیستمهای ارتباط از راه دور و فناوری اطلاعات یک بانک ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان بانکداری، بانکداری الکترونیک، صنعت بانکداری

او که همواره پشتیبان و مشوق بنده در راه کسب علم و دانش بود.و هزاران بار سپاس از دو محراب دلم؛از دو عبادتگاه جانم ” پدرو مادر بسیار بسیار عزیزم” آنان که مویشان سپید شد تا رو سپید بمانم.فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده 1فصل اول :کلیات طرح1-1- مقدمه 31-2- بیان مسئله 41-3- ادامه مطلب…