ابزار پژوهش، صومعه سرا

آنهارديفشهرستانحجم جامعه در هر خوشهحجم نمونه در هر خوشهحجم جمعآوري شده1رشت83186852فومن55257533صومعه سرا56158564رودبار23825255املش10712126رودسر3093231کل2598270262 3-5 متغيرهاي تحقيق با توجه بهاينکه، يکي از سوالات تحقيق حاضر، بررسي نقش و تاثير متغيرهاي زمينهاي، در نيازسنجي آموزشي-ترويجي در بين جوانان روستايي براي توسعه فعاليتهاي کارآفرينانه ادامه مطلب…

صومعه سرا، آموزش از راه دور، آموزش ضمن خدمت، استان تهران

شرکت‌کنندگان و سطح پذيرش آنان در تمرينات کشاورزي پايدار و استفاده از شواهد براي اجراي يک برنامه آموزش از راه دور در کشاورزي پايدار بودند.که براي اين منظور پرسش‌نامه هايي به صورت الکترونيکي پخش شدند.با استفاده از داده‌هاي حاصل از ادامه مطلب…

موانع توسعه، انتقال اطلاعات، کارشناسان آموزش، توسعه روستا

افزايش فقر، كمبود فرصتهاي شغلي، مقدار زياد مهاجرت به خارج و افزايش تعداد افراد سالخورده در روستا اشاره كرد. بررسي انجام شده نشان ميدهد با اجراي موفقيتآميز پروژههاي كارآفريني در جوامع روستايي، آن منطقه بيشتر مورد توجه قرار گرفته، مهاجرت ادامه مطلب…

توسعه روستا، آزمون و خطا، حوزه آموزش، سطح مهارت

حقيقت خويش را هميشه پنهان نگه‌دارند و اين گروه به علائم و اشارههاي خارجي توجهي دقيق مينمايند. در مقابل افرادي هستند كه به‌راحتي خود را با شرايط محيط وفق نمي‌دهند و از نظر رفتاري داراي ثبات رويه هستند. افراد سازش‌كار ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد  ، For، Seismic، Load

(Vy-Fty) 0.462 0.462 0 0 0.462 0.462 StoryID Wi Hi Wi*Hi Wi*Hi/Sum Fix Fiy 1 2.4 3.2 7.2 1 0.462 0.462 ————————————————————————————————— Sum 2.4 —————- 7.2 1 0.462 0.462 Ultimate Bending Moment For Beam and Column: Mb=Z.Fye=7.489*10-6*258895.57=1.94 KN.m Mc=Z.Fye=2.85*10-4*258895.57=73.785 KN.m ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد خمشي، bending، ضريب، moment

داراي مفصل خمشي و ستون‌ها تنها در پايه در طبقة اول داراي مفصل شوند. اين مفاصل در اثر دوران رخ مي‌دهند. براي شكست، بار قائم اثري ندارد و مي‌توان ضريب جنبشي را به صورت زير ساده كرد: Kk= ∑_(j=1)^p▒Mu,j)/(∑_(i=1)^nF.i.H )=[2(1+2n)[2mnMu,b+(m+1)Mu,c]]/[3Hn(n+1)Vb]≥Kc ادامه مطلب…