No category

پایان نامه با کلید واژه های ليگاند، C-H، (5)

فنولاتها ميباشد. پيکهاي ضعيف موجود در ناحيه cm-1 2827-3067 نشان دهنده C-H هاي کششي آليفاتيکي و آروماتيکي ميباشند. پيک موجود در ناحيه cm-11492 که از قوي برخوردار است مربوط به گروه C=C حلقههاي آروماتيکي ميباشد. Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه با کلید واژه های ليگاند، C-H، طيف

وتفسيرنتايج ليگاند 2,?2-[[(پيريدين-2-ايل متيل)ايمينو] دي(متيلن)]بيس(4-فلوئوروفنول) (H2L2) اين ليگاند از واکنش 4-فلوئوروفنول، فرمالدهيد 37% و 2-(آمينومتيل)پيريدين با نسبتهاي مولي به ترتيب 2 :2 :1 در حلال متانول و شرايط رفلاکس در دماي C?70 به مدت 24 Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه با کلید واژه های درجه حرارت، ساختار متن

کلي واکنش در شکل 1-18 آورده شده است. شکل 1-18 مکانيسم کلي واکنش مانيخ با فنولها همان طور که ميدانيم در واکنشهاي، جانشيني الکتروفيلي آروماتيکي، گروههاي الکترون کشنده، باعث کاهش سرعت واکنش و گروههاي الکترون Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه با کلید واژه های مانيخ، ترکيبات، توليد

بتا-آمينوكربونيل ميکند. محصولات واکنش مانيخ به راحتي ميتوانند به طيف گستردهاي از مشتقات مفيد و با ارزش تبديل شوند [1] و به عنوان حد واسط در سنتزهاي شيميايي مورد استفاده قرار بگيرند [4,5] که در Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه با کلید واژه های بررسي، طيفي، تهيه

) ………………………………………. 58 2-5-3 تهيه کمپلکس ·CH3OH[Mn(L2)(CH3OH)N3] (3) ………………………………………….. 59 2-5-4 تهيه کمپلکس [Mn(L4)(CH3OH)N3]·CH3OH(4) …………………………………………… 59 2-5-5 تهيه کمپکس ·CH3O[Fe2(L2)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (5) …………………………………… 60 2-5-6 تهيه کمپلکس ·CH3O[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6) …………………………………. 61 2-5-7 تهيه کمپلکس ·CH3O[Fe2(L4)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (7) Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه با کلید واژه های تهيه، مانيخ، ليگاند

1 1-1 واکنش مانيخ …………………………………………………………………………………………………………………….. 4 1-2 روشهاي سنتزي واکنش مانيخ ……………………………………………………………………………………….. 5 1-3 کاربردهاي واکنش مانيخ……………………………………………………………………………………………………. 6 1-3-1 اهميت درماني واکنش مانيخ ………………………………………………………………………………. 7 1-4 معايب واکنش مانيخ …………………………………………………………………………………………………………. 9 1-4-1 استفاده از معرفهاي Read more…

By yyoozita, ago