پایان نامه با کلید واژه های طیف، کششی، لیگاند

94.48(11)O2-Fe1-O1H 162.95(15)O1M-Fe1-O1H 78.62(13)O1-Fe1-N2 162.96(15)O2-Fe1-N2 82.77(13)O1M-Fe1-N2 100.15(10)O1H-Fe1-N2 86.05(10)O1-Fe1-N1 86.47(14)O2-Fe1-N1 88.81(14)O1M-Fe1-N1 176.89(10)O1H-Fe1-N1 101.13(14)N2-Fe1-N1 76.74(13)C1-O1-Fe1 136.4(3)C9-O2-Fe1 126.2(3)C15-N1-C8 110.5(3)C15-N1-C7 108.3(4)C8-N1-C7 109.8(4)C15-N1-Fe1 109.1(3)C8-N1-Fe1 109.5(3)C7-N1-Fe1 110.1(3)C20-N2-C16 119.1(4)C20-N2-Fe1 122.8(3)C16-N2-Fe1 116.3(3)O1-C1-C6 118.2(4)Fe1-O1 1.889(3)Fe1-O2 1.951(3)Fe1-O1M 1.959(3)Fe1-O1H 2.059(3)Fe1-N2 2.192(4)Fe1-N1 2.230(4)F1-C4 1.369(6)F2-C12 1.375(5)O1-C1 1.340(5)O2-C9 1.322(5)N1-C15 1.488(6)N1-C8 1.459(5)N1-C7 1.501(7)N2-C20 1.342(6)N2-C16 1.344(6)C1-C6 1.388(6)C1-C2 1.395(7)C2-C3 1.404(7)C2-C7 1.515(6)C3-C4 1.363(7)C3-H3 0.9500C4-C5 1.374(7)C5-C6 1.395(7)C5-H5 0.9500C6-H6 0.9500C7-H7A 0.9900C7-H7B ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های طیف، (4)، لیگاند

بررسی کمپلکس 4 و مقایسه آن با کمپلکسهای 1، 2 و 3 در بخش3-13-1 ارائه شده است.3-13-1 بررسی خواص طیفی کمپلکس[Mn(L4)(CH3OH)N3]·CH3OH (4)از این کمپلکس طیف IR و UV-Vis گرفته شد. طیف IR کمپلکس در شکل 3-47 نشان داده شده و تفسیر و محل پیک گروههای مهم موجود در ساختار کمپلکس ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های اطلاعات مربوط

(4)Mn1-O1 1.8601 (11)Mn1-O2 1.8886 (11)Mn1-N3 2.0198 (14)Mn1-N1 2.1359 (14)Mn1-N2 2.2234 (14)Mn1-O1M 2.2364 (14)دو اتم دهنده فنولات در لیگاند بیس فنولات به صورت ترانس قرار گرفتهاند و طول پیوند آنها نسبت به بقیه گروهها به طور قابل توجهی کوتاهتر میباشد و این امر را میتوان به توانایی بالای ? دهندگی و ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های لیگاند، C-H، (5)

فنولاتها میباشد. پیکهای ضعیف موجود در ناحیه cm-1 2827-3067 نشان دهنده C-H های کششی آلیفاتیکی و آروماتیکی میباشند. پیک موجود در ناحیه cm-11492 که از قوی برخوردار است مربوط به گروه C=C حلقههای آروماتیکی میباشد. C-H خمشی متیلنها در ناحیه cm-1 1445 قرار گرفتهاند و شدت متوسط دارند. گروههایC-N و ادامه مطلب…