پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد با موضوع امام سجاد (ع)، علامه مصباح، ناخودآگاه، امام سجاد

تسريع در بازسازي فضاي خانواده، دين به مرد توصيه مي کند که اگر زن مرتکب اشتباهي شد، مسئله را شدت و حدت نبخشد و به سرعت او را پذيرفته و رفع اختلاف نمايد (ترکاشوند 1392).2-10-11-بيان Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بهداشت روان، اوقات فراغت، انتخاب همسر، پرسش نامه

فهرست جداول جدول(4-1) ميانگين و انحراف استاندارد سن آزمودني ها……………………………………………………………68جدول(4-2) فراواني پايبندي مذهبي………………………………………………………………………………………………68جدول(4-3) فراواني پايبندي مذهبي زوجين…………………………………………………………………………………..69جدول(4-4) آمار توصيفي رضايتمندي زناشويي زوجين به تفکيک پايبندي مذهبي……………………………..69جدول(4-5) همبستگي………………………………………………………………………………………………………………. 70جدول(4-6)تحليل واريانس نمرات رضايتمندي زناشويي در زوجين…………………………………………………70جدول (4-7)آزمون Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درمورد امام سجاد (ع)، علامه مصباح، ناخودآگاه، امام سجاد

تسريع در بازسازي فضاي خانواده، دين به مرد توصيه مي کند که اگر زن مرتکب اشتباهي شد، مسئله را شدت و حدت نبخشد و به سرعت او را پذيرفته و رفع اختلاف نمايد (ترکاشوند 1392).2-10-11-بيان Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درمورد بهداشت روان، اوقات فراغت، انتخاب همسر، پرسش نامه

فهرست جداول جدول(4-1) ميانگين و انحراف استاندارد سن آزمودني ها……………………………………………………………68جدول(4-2) فراواني پايبندي مذهبي………………………………………………………………………………………………68جدول(4-3) فراواني پايبندي مذهبي زوجين…………………………………………………………………………………..69جدول(4-4) آمار توصيفي رضايتمندي زناشويي زوجين به تفکيک پايبندي مذهبي……………………………..69جدول(4-5) همبستگي………………………………………………………………………………………………………………. 70جدول(4-6)تحليل واريانس نمرات رضايتمندي زناشويي در زوجين…………………………………………………70جدول (4-7)آزمون Read more…

By mitra1--javid, ago