مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

ت:                                                                     44 3-3-4- انجام امور باکتریولوژیک:                                                                44 3-4- ژنوتایپینگ ایزوله های سالمونلا با استفاده از روش MLVA                                     46 3-4-1- انجام آزمایش PCR جهت تکثیر لوکوس های VNTR                                      46 3-4-2- الکتروفورز محصولات VNTR                                                                  50 3-4-3- محاسبه Read more…

By user7, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

……………………………………………………………………………………………70 3-1-جمع آوری نمونه ها …………………………………………………………………………………………………………………..71 3-2-مواد و تجهیزات مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………71 3_2_1_ مواد مصرفی…………………………………………………………………………………………………………………………71 3_2_2_تجهیزات مورد نیاز ………………………………………………………………………………………………………………..73 3_2_2_2 _تجهیزات مورد نیاز برای استخراج DNA…………………………………………………………………………….73 3_2_2_3_ تجهیزات برای PCR…………………………………………………………………………………………………………73 3_2_2_4_ تجهیزات برای هضم آنزیمی………………………………………………………………………………………………74 3_2_2_5_ Read more…

By user7, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4

…………………………………………………………….  108 شکل (4-5):DNA های مناسب برای انجام RFLP ……………………………………………………………………………  109 تصویر(4_6): قطعات DNA ، هضم شده بوسیله آنزیم محدود کننده Pvu II ………………………………………..  110 تصویر(4-7): RFLP با آنزیم Pvu II و هیبریداسیون با پروب Read more…

By user7, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4

یا اندوفتیک­ها با خاصیت، ضدمیکروبی، ضدویروس، ضدسرطان، آنتی­اکسیدان، ضددیابت و سیستم ایمنی کشف شدند(Chiristiana et al; 2013) که علاوه برای این اندوفیت­ها به عنوان منبع مناسبی از میکروارگانیسم­ها و ژن به شمار می­روند (Zhenhua et Read more…

By user7, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

…………………………………………………………………………………………         3-18-1 تهیه معرف بردفورد………………………………………………………….. 3-19 جداسازی LPS بروسلا ملیتنسیس……………………………………………………….           3-19-1 پروتکل جدا سازی LPS……………………………………………………           3-19-2 تهیه محلول دیالیز یا بافرفسفات………………………………………….. 3-20 سنجش غلضت  LPS بروسلا ملیتنسیس……………………………………………..          3-20-1 تهیه LPS منحنی Read more…

By user7, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

………………..77 3-2-18- 3-محلولها و ترکیبات  ………………………………………….77 3-2-18- 4-تهیه‌ی محلول‌های استاندارد ریبوز  ………………………………………………………………………..77 3-2-18- 5- آماده سازی PRP تخلیص شده  ……………………………………………………………………………….79 3-3-1- آزمون هاي پروتئين سنجي ……………………………………………………………………………………………….79 3-3-2روش برادفورد …………………………………………………………………………………..81 3-3-3- روش پروتئين سنجي  Lowry ………………………………………………………………81 Read more…

By user7, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102 فصل چهارم: نتایج 4-1-کشت سویه باکتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107 4-2- شرایط کشت در فرمانتور……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108 4-3- تعیین خلوص PRP  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109 4-4- اندازه‌گیری میزان ریبوز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….111 4-5- کنترل میزان پروتئین در پلی ساکارید PRP و  ETA و  PRP- ETA……………………………………………………………………………………………………………..113 Read more…

By user7, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4- قسمت 5

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….119 چكيده هموفیلوس آنفلوانزا سروتیپ b مهمترین عامل مننژیت و پنومونی در کودکان زیر 5 سال در سراسر جهان می باشد که پس از کلونیزه شدن در حلق وارد خون شده و باکتریمی می Read more…

By user7, ago