مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

وند» بر روي زمين، حق دارد از نعمت‌هاي الهي استفاده كند؛ اما اين استفاده نبايد آن چنان باشد كه حق ديگران در بهره‌برداري از اين نعمت الهي در خطر قرار گيرد. به عبارت ديگر، انسان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

……………………………………………………………………….. 31 1- 32 ساختار پروتيینی سیکواکسیژناز ………………………………………………………………………. 31 1-33 سیکلواکسیژنازها و سنتز پروستانوییدها ا……………………………………………………………… 31 1-34 تفاوت ها و شباهت های ایزوزیم های سیکلواکسیژناز …………………………………………… 32 1-35 سیکلواکسیژناز و بیماری ها ………………………………………………………………………….. 32 1- Read more…

By 92, ago