مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

……………………………………………………………………….. 31 1- 32 ساختار پروتيینی سیکواکسیژناز ………………………………………………………………………. 31 1-33 سیکلواکسیژنازها و سنتز پروستانوییدها ا……………………………………………………………… 31 1-34 تفاوت ها و شباهت های ایزوزیم های سیکلواکسیژناز …………………………………………… 32 1-35 سیکلواکسیژناز و بیماری ها ………………………………………………………………………….. 32 1- Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

که مورفولوژیشان مشابه سلولهای عضله صاف میومتریوم طبیعی است. میوم ها ممکن است دارای یک یا چند جهش باشند و به صورت عقده های توموری با اندازه های مختلف (که به عضله صاف دیواره میومتریوم Read more…

By 92, ago