مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

دت زمان سپري شده قبل از ورود حيوان به ناحيه تاريک) اندازه گيري و ثبت شد. يافته­ها: نتايج نشان داد که کورتيکوسترون به خاطرآوري و بازتثبيت حافظه­هاي نزديک و دور را تضعيف نموده است. بطوري Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

وند» بر روي زمين، حق دارد از نعمت‌هاي الهي استفاده كند؛ اما اين استفاده نبايد آن چنان باشد كه حق ديگران در بهره‌برداري از اين نعمت الهي در خطر قرار گيرد. به عبارت ديگر، انسان Read more…

By 92, ago