مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

اسیت بالاتر نیز معرفی و ارائه گردد.    اهداف اصلی طرح شیوع ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیاکلی O157:H7 جدا شده از عفونت های ادراری در شهرستان الشتر اهداف اختصاصی طرح 1)تشخیص مولکولی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

توسط هيدروکسيلازهاي بافتي به خصوص در ﺁنزيم  کاتابوليزه کننده اصلي يعني24- هيدروکسيلاز مورد توجه قرارگرفته است.مسير کلاسيک سيگنالينگ1,25(OH)2D3  باواسطه VDR که نوعي فاکتور نسخه برداري براي ژن هاي هدف 1,25(OH)2D3 است، صورت مي  گيرد. اثرات Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

دت زمان سپري شده قبل از ورود حيوان به ناحيه تاريک) اندازه گيري و ثبت شد. يافته­ها: نتايج نشان داد که کورتيکوسترون به خاطرآوري و بازتثبيت حافظه­هاي نزديک و دور را تضعيف نموده است. بطوري Read more…

By 92, ago