مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

ت:                                                                     44 3-3-4- انجام امور باکتریولوژیک:                                                                44 3-4- ژنوتایپینگ ایزوله های سالمونلا با استفاده از روش MLVA                                     46 3-4-1- انجام آزمایش PCR جهت تکثیر لوکوس های VNTR                                      46 3-4-2- الکتروفورز محصولات VNTR                                                                  50 3-4-3- محاسبه Read more…

By user7, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

……………………………………………………………………………………………70 3-1-جمع آوری نمونه ها …………………………………………………………………………………………………………………..71 3-2-مواد و تجهیزات مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………71 3_2_1_ مواد مصرفی…………………………………………………………………………………………………………………………71 3_2_2_تجهیزات مورد نیاز ………………………………………………………………………………………………………………..73 3_2_2_2 _تجهیزات مورد نیاز برای استخراج DNA…………………………………………………………………………….73 3_2_2_3_ تجهیزات برای PCR…………………………………………………………………………………………………………73 3_2_2_4_ تجهیزات برای هضم آنزیمی………………………………………………………………………………………………74 3_2_2_5_ Read more…

By user7, ago