پایان نامه ها و مقالات

ابزار پژوهش، صومعه سرا

آنهارديفشهرستانحجم جامعه در هر خوشهحجم نمونه در هر خوشهحجم جمعآوري شده1رشت83186852فومن55257533صومعه سرا56158564رودبار23825255املش10712126رودسر3093231کل2598270262 3-5 متغيرهاي تحقيق با توجه بهاينکه، يکي از سوالات تحقيق حاضر، بررسي نقش و تاثير متغيرهاي زمينهاي، در نيازسنجي آموزشي-ترويجي در بين جوانان Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

صومعه سرا، آموزش از راه دور، آموزش ضمن خدمت، استان تهران

شرکت‌کنندگان و سطح پذيرش آنان در تمرينات کشاورزي پايدار و استفاده از شواهد براي اجراي يک برنامه آموزش از راه دور در کشاورزي پايدار بودند.که براي اين منظور پرسش‌نامه هايي به صورت الکترونيکي پخش شدند.با Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

موانع توسعه، انتقال اطلاعات، کارشناسان آموزش، توسعه روستا

افزايش فقر، كمبود فرصتهاي شغلي، مقدار زياد مهاجرت به خارج و افزايش تعداد افراد سالخورده در روستا اشاره كرد. بررسي انجام شده نشان ميدهد با اجراي موفقيتآميز پروژههاي كارآفريني در جوامع روستايي، آن منطقه بيشتر Read more…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

توسعه روستا، آزمون و خطا، حوزه آموزش، سطح مهارت

حقيقت خويش را هميشه پنهان نگه‌دارند و اين گروه به علائم و اشارههاي خارجي توجهي دقيق مينمايند. در مقابل افرادي هستند كه به‌راحتي خود را با شرايط محيط وفق نمي‌دهند و از نظر رفتاري داراي Read more…

By mitra1--javid, ago