مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

……………. 41 جدول4-2 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس ایرانی بر تعداد و قطر اووسیت……….. 45 جدول 4-3 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس ایرانی بر میانگین تعداد فولیکول ها…. 46 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

ن پروتئین ALCAM…………………………………………………………. 55 4-1-1 نتایج حاصل از بهینه سازی توالی یا Optimization……………………………………………………………………………….. 55 4-2 سنتز شیمیایی DNA پروتئین ALCAM……………………………………………………………………………………………………………….. 60 4-3 کلونینگ پلاسمید- AMP+pBSKحاوی DNA پروتئینALCAM…………………………………………………………………………… 62 4-4 ساب کلونینگ ژن پروتئین ALCAM…………………………………………………………………………………………. 63 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4

اوره…………………………………………………………………………………………………………112 جدول(3-7): غلظت‌های اریترومایسین در حجم‌های استاندارد اریترومایسین و حجم‌های مورد نیاز برای تهیه آن‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………..139 جدول ( 4-1 ) : غلظت‌های مختلف اوره و سویا استفاده شده در حالت‌های مختلف………………………148 عنوان                                            فهرست نمودارها                                         صفحه نمودار Read more…

By 92, ago