مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

از بیماری هاست که میتوان به خاصیت ضدویروسی، ضدباکتریایی، ضدقارچی، ضددرد، ضدآرتریت، ضدسرطان، ضدالتهاب، ضدکرم، ضداکسیدان، ضداسپام، معرق، ضداسهال، هضم کننده غذا، خلط آور، مسکن درد دندان، محرک قوی معده، ضدعفونی کننده و… اشاره کرد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

……………. 41 جدول4-2 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس ایرانی بر تعداد و قطر اووسیت……….. 45 جدول 4-3 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس ایرانی بر میانگین تعداد فولیکول ها…. 46 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

ن پروتئین ALCAM…………………………………………………………. 55 4-1-1 نتایج حاصل از بهینه سازی توالی یا Optimization……………………………………………………………………………….. 55 4-2 سنتز شیمیایی DNA پروتئین ALCAM……………………………………………………………………………………………………………….. 60 4-3 کلونینگ پلاسمید- AMP+pBSKحاوی DNA پروتئینALCAM…………………………………………………………………………… 62 4-4 ساب کلونینگ ژن پروتئین ALCAM…………………………………………………………………………………………. 63 Read more…

By 92, ago