1
1-1 واکنش مانیخ ……………………………………………………………………………………………………………………..
4
1-2 روشهای سنتزی واکنش مانیخ ………………………………………………………………………………………..
5
1-3 کاربردهای واکنش مانیخ…………………………………………………………………………………………………….
6
1-3-1 اهمیت درمانی واکنش مانیخ ……………………………………………………………………………….
7
1-4 معایب واکنش مانیخ ………………………………………………………………………………………………………….
9
1-4-1 استفاده از معرفهای مانیخ برای از بین بردن محدودیتها ………………………………..
9
1-4-1-1 ایمینها …………………………………………………………………………………………………….
10
1-4-1-2 آمینالها و O,N-استالها ……………………………………………………………………….
10
1-4-1-3 نمکهای ایمینیوم ……………………………………………………………………………………
11
1-5 انواع واکنش مانیخ ………………………………………………………………………………………………………………
11
1-5-1 واکنش نیترو مانیخ ……………………………………………………………………………………………….
12
1-5-2 واکنش بتی ……………………………………………………………………………………………………………..
13
1-5-3 واکنش حلقه زایی مانیخ برای تولید پیرولیدینها ……………………………………………….
14
1-5-4 حلقه زایی مانیخ در ساخت آلکالوییدهای حاوی پی پیریدین ……………………………
15
1-5-5 حلقه زایی مانیخ برای تولید آلکالوییدها دو حلقهای …………………………………………..
16
1-5-6 واکنش مانیخ با فنولها ………………………………………………………………………………………..
19
1-6 ترکیبات فنولی ………………………………………………………………………………………………………………….
19
1-7 لیگاندهای بیس فنولات …………………………………………………………………………………………………….
21
1-8 اکسایش …………………………………………………………………………………………………………………………….
22
1-9 اکسایش الکلها …………………………………………………………………………………………………………………
24
1-9-1 اکسایش الکلها با کمپلکسهای آهن …………………………………………………………………
27
1-9-2 اکسایش الکلها با کمپلکسهای کبالت ………………………………………………………………
29
1-9-3 اکسایش الکلها با کمپلکسهای منگنز ………………………………………………………………
31
1-10 کاتالیزگر ………………………………………………………………………………………………………………………
32
1-11 برخی از خصوصیات ویژه کاتالیزگرها ………………………………………………………………………….
33
1-12 انتخاب کاتالیزگر مناسب ……………………………………………………………………………………………..
33
1-12-1 گزینش پذیری …………………………………………………………………………………………………..
34
1-12-2 فعالیت………………………………………………………………………………………………………………….
35
1-12-3 پایداری ……………………………………………………………………………………………………………….
35
1-13 طبقه بندی کاتالیزگرها ……………………………………………………………………………………………….
36
1-14 منگنز …………………………………………………………………………………………………………………………..
37
1-15 ترکیبات منگنز ……………………………………………………………………………………………………………
38
1-15-1 منگنز(??)…………………………………………………………………………………………………………….
39
1-15-2 منگنز(???)…………………………………………………………………………………………………………..
39
1-16 نقش زیستی و کاربردهای منگنز …………………………………………………………………………………
40
1-17 آهن ………………………………………………………………………………………………………………………………
41
1-17-1 آهن (??) …………………………………………………………………………………………………………….
41
1-17-2 آهن(???) ……………………………………………………………………………………………………………
42
1-17- 3 آهن (VI) و (IV) ………………………………………………………………………………………………
42
1-18 هدف از پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………..
فصل دوم
عنوان صفحه
43
2-1 لوازم و دستگاه ها ………………………………………………………………………………………………………………..
43
2-2 مواد شیمیایی ………………………………………………………………………………………………………………………
44
2-3 تهیه لیگاندهای یک طرفه ………………………………………………………………………………………………….
44
1-3-1 تهیه لیگاند 2،?2-]]پیریدین-2-ایل متیل)ایمینو[دی(متیلن)[بیس(6،4-دی ترشیوبوتیل فنول) (H2L1) ………………………………………………………………………………………………………….
45
2-3-2 تهیه لیگاند 2،?2-]]پیریدین-2-ایل متیل)ایمینو[دی متیلن)[بیس(4-فلوئوروفنول) (H2L2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
46
2-3- 3 تهیه لیگاند 2،?2-]]پیریدین-2-ایل متیل)ایمینو[دی(متیلن)[بیس(4-ترشیوبوتیل فنول) (H2L3) ……………………………………………………………………………………………………………………………..
47
2-3-4 تهیه لیگاند 2،?2-]]پیریدین-2-ایل متیل)ایمینو[دی(متیلن)[بیس(4-متیل فنول) (H2L4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
48
2-3-5 تهیه لیگاند 1،?1-]]پیریدین-2-ایل متیل)ایمینو[دی(متیلن)[دی(2-نفتول)
(H2L5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
48
2-3-1-1 مکانیسم تهیه لیگاندهای یک طرفه……………………………………………………………….
50
2-4 سنتز لیگاندهای دو طرفه …………………………………………………………………………………………………….
50
2-4-1 تهیه لیگاند 1،?1-]هگزاهیدرو-1-بنزایمیدازول3،1-دیایلدی(متیلن)[دی(2-نفتول) (H2L6) …………………………………………………………………………………………………………………………….
51
2-4-2 تهیه لیگاند 2،?2-]هگزاهیدرو-1H-بنزایمیدازول-3،1-دیایلدی(متیلن)[بیس(4-فلؤروفنول) (H2L7) ……………………………………………………………………………………………………………………..
52
2-4-3 تهیه لیگاند 2،?2-]هگزاهیدرو-1H-بنزایمیدازول-3،1-دیایلدی(متیلن)[بیس(4-ترشیوبوتیل فنول) (H2L8) …………………………………………………………………………………………………………
53
2-4-4 تهیه لیگاند 2،?2-]هگزاهیدرو-1H-بنزایمیدازول-3،1-دیایل دی(متیلن)[بیس (4،6-دی ترشیوبوتیل فنول) (H2L9) …………………………………………………………………………………………
54
2-4-1-1 مکانیسم تهیه لیگاندهای دوطرفه …………………………………………………………………
56
2-5 روش تهیه کمپلکسها با روش لوله با شاخه جانبی …………………………………………………………..
57
2-5-1 تهیه کمپکس ·CH3OH[Mn(L1)(CH3OH)N3](1) ……………………………………………..
57
2-5-2 تهیه کمپکس ·CH3OH[Mn(L1)(CH3OH)(NCS)](2)

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *