دانلود پایان نامه

 مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-8 کلید واژه های فارسی

نسبت جاری: از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری بدست می آید و نشان دهنده این می باشد که دارایی های جاری چند برابر بدهی های جاری می باشد. هر چه این نسبت بزرگتر باشد، نقدینگی بهتر می باشد(حسن پور،1388).

نسبت آنی: زیرا قابلیت نقد شدن موجودی کالا کم می باشد در نتیجه آن را در تعیین وضعیت نقدینگی موثر نمی دانند و در نسبت آنی دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا، مبنای محاسبه در اندازه گیری قدرت نقدینگی می گردد(حسن پور،1388).

نسبت بدهی: بدهی جاری به دارایی های جاری می باشد که معکوس نسبت جاری بوده و بخشی از نسبت بدهی مذکور می باشد، با این تفاوت که اندازه بهره گیری بدهی های جاری برای دارایی های جاری را نشان می دهد(حسن پور،1388).

سرمایه در گردش ناخالص: سرمایه در گردش عبارتست از مجموعه مبالغی که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می گردد(رهنمای رودپشتی وکیائی،1387).

سرمایه در گردش خالص: اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری کسر گردد، سرمایه در گردش خالص بدست می آید(رهنمای رودپشتی و کیائی،1387).

استراتژی: راهکارهای عملی شرکت ها درمورد نسبت های جاری، آنی و بدهی برای حداکثر کردن سود می باشد(حسن پور،1388).

نوع استراتژی: مقصود انواع استراتژی های مطالعه شده در پژوهش(استراتژی محافظه کارانه، جسورانه، میانه رو) می باشد(حسن پور،1388).

استراتژی محافظه کارانه: در این استراتژی شرکت ها مقدار زیادی دارایی جاری که نرخ بازده شان پایین می باشد نگهداری می کنند و پیش روی اندازه بدهی های جاری کم می باشد. در نتیجه باعث می گردد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود و ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پایین ترین حد برسد( شر[1]،1989).

استراتژی جسورانه: در این استراتژی مقدار دارایی های جاری به کمترین مقدار لازم می رسد و پیش روی بیشترین بهره گیری را از بدهی های جاری می برد، در نتیجه ریسک نقدینگی بالا می باشد و حتی ممکن می باشد شرکت در زمان سررسید قادر به بازپرداخت بدهی های خود نباشد. (شر،1989).

استراتژی میانه رو: استراتژی متعادل بصورتی می باشد که ترکیب بهینه ای از دارایی های جاری و بدهی های جاری را بهره گیری می کند(شر،1989).

تغییرات قیمت سهام: تغییرات قیمت سهام یکی از ویژگی های ذاتی بازار های مبتنی بر نظام عرضه وتقاضا می باشد. تغییر قیمت سهام در بورس تهران با داد و ستد انجام می گیرد. اگر معاملات به نحو جهت داری قیمت سهام یک شرکت را به سمت افزایش یا کاهش هدایت کند، قیمت سهام شرکت تغییر خواهد نمود(نیکبختی،1386).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزش افزوده نقدی: ارزش افزوده نقدی به مازاد وجه نقدی گفته می گردد که پس از کسر هزینه سرمایه نقدی از سود نقدی عملیاتی پس از کسر مالیات بدست می آید. به این مازاد وجه نقد بعضی اوقات سود نقدی مازاد[2] نیز اطلاق می گردد.

هزینه سرمایه نقدی شامل سود نقد پرداختی به سهامداران و بهره پرداختی به اعتبار دهندگان می باشد(مولودی و رضایی،1389).

[1] Scherr

[2] Cash Income Residual

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش

   هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری