دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10 سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش (نقدینگی)[1]

هدف اصلی مدیریت نقدینگی کسب نقدینگی مطلوب می باشد یعنی شرایطی که شرکت با مازاد نقدینگی یا کمبود نقدینگی غیر طبیعی مواجه نباشد. در یک نگاه کلی برای تحقق نقدینگی دو دسته شرایط و الزامات قابل شناسایی می باشد. دسته اول شرایط و الزاماتی می باشد که به درون شرکت مربوط می باشد و دسته دوم شرایط و الزاماتی می باشد که به عوامل محیطی مرتبط می باشد.

2-10-1 شرایط درونی

شرایط درونی، عواملی هستند که در کنترل شرکت می باشد و به وسیله آنها می توانند به وضعیت نقدینگی مطلوب برسد. این عوامل عبارتند از:

حد مطلوب نقدینگی:از آنجا که وجوه کوتاه مدت شرکت در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شوند و این دارایی ها از یک طرف کم بازده و از اطراف دیگر ضامن حفظ توان نقدینگی شرکت می باشد، اولین سوال که شرکت با آن مواجه می باشد این می باشد که حد بهینه و مطلوب این دارایی ها چیست و چگونه تعیین می گردد، به گونه ای که اندازه آن بیش از حد نیاز باشد و شرکت از راکد ماندن سرمایه متضرر گردد و نه کمتر از حدی باشد که شرکت با کمبود نقدینگی مواجه گردد(بردیا[2]،1988).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرمایه گذاری و تامین مالی کوتاه مدت:حد مطلوب نقدینگی تنها یک مرحله از مدیریت نقدینگی می باشد. آن چیز که که اهمیت دارد این می باشد که شرکت ها بتوانند وجود مازاد بر این حد مطلوب را در زمینه های کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند و کمبود وجوه را از طرق مختلف تامین مالی کنند.

مدیریت مطالبات و موجودی ها:برای اداره نقدینگی شرکت شرط این می باشد که شرکت بتواند خط مشی ها و اقدامات مناسبی در روبرو شدن با مطالبات و موجودی کالا اتخاذ کند، مانند اینکه:

شرکت دارای سیاست اعتباری مشخص باشد و به آن اقدام کند. به بیانی دیگر شرکت مشخص کرده باشد که شرایط فروش به مشتریان مختلف چیست و به چه کسانی اعتبار می دهد.

شرکت دارای سیاست های و روش های مناسبی برای نظارت بر حساب های دریافتنی و وصول مطالبات باشد.

در زمینه پرداخت صورت حساب ها شرکت دارای سیاست و روش معینی باشد که هم امکان بهره گیری از فرصت های مربوط به این شیوه تامین مالی را فراهم می کند، هم اینکه جنبه اخلاق و انصاف در برخورد طلبکاران شرکت نیز رعایت می گردد(اکبری،1382).

برنامه ریزی نقدینگی:برنامه ریزی نقدینگی شرکت به عنوان اصلی ترین غیر از و پوشش دهنده سایر اجزا شناخته می گردد که زمینه برخورد فعال در ابعاد فوق را فراهم می کند. به بیانی دیگر اگر شرکت حد مطلوب نقدینگی را تعیین کرده باشد برای دست یابی به ترکیب بهینه دارایی ها و بدهی های جاری بایستی اقدام به برنامه ریزی نقدینگی نماید(ملیچر و همکاران[3]،1997).

 2-10-2 الزامات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی

آن چیز که در اعمال مدیریت نقدینگی(سرمایه در گردش) مهم می باشد عوامل محیطی و خارج کنترل شرکت می باشد، فراهم نبودن این زمینه ها مدیریت نقدینگی را با نواقص و مشکلاتی مواجه می ‌کند. بعضی از این عوامل به تبیین زیر می باشد:

وجود سیستم ها و روش های عرضه خدمات مناسب بانکی و ارتباطی

سیستم ها و روش هایی که بانک ها از طریق آن خدمات بهتری را در وصول مطالبات و یا هرگونه نقل و انتقالات وجوه دیگر ارائه دهند و به علاوه ابزارهای مناسب ارتباطی در این جهت یکی از ضرورت هاست.

وجود فرصت های تامین مالی کوتاه مدت در بازار پولی

هرچقدر بازار پولی در تسهیل نقل و انتقالات وجوه کوتاه مدت کارسازتر باشد مدیریت نقدینگی شرکت ها نیز آسان تر انجام می گردد. درغیر این صورت زنجیره مدیریت نقدینگی کامل نمی گردد.

قوانین و مقررات

وجود قوانین و مقرراتی که بتوانند شرایط اطمینان بخشی را در بازار پول و سرمایه حاکم نمایند برای مدیریت نقدینگی بسیار مهم می باشد(شر[4]،1989).

وجود نهادهایی که شرکت ها را در تعیین اعتبار مشتریان کمک کنند

با در نظر داشتن اینکه بخش مهمی از سرمایه در گردش شرکت در حساب های دریافتنی تبلور پیدا می کند، لذا شرکت ها برای جلوگیری از هزینه های لاوصول یا تاخیر در وصول این مطالبات بایستی براساس اعتبار سنجی های مناسب اقدام به فروش نسیه نمایند. انجام مستقیم امر اعتبارسنجی توسط خود شرکت ها و به علت های مختلف صلاح نیست، لذا معمولا نهادهایی جهت این امر فعالیت می کنند.

وجود فرصت های مناسب سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار پولی

شرکت ها جهت بهره گیری بهینه از نقدینگی بایستی به بازار پولی دسترسی داشته باشند و بتوانند مازاد نقدینگی را در بازارهای مالی مناسب سرمایه گذاری کنند و یا کسری نقدینگی را بتوانند با شرایط ارزان از بازار پولی تامین مالی کنند(بردیا[5]،1988).

[1] Working Capital Management Comprehensive System

[2] Bardia

[3] Mrlicher et al

[4] Scherr

[5] Bardia

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش

   هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید