دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی  (M.A)

گرایش : میکروبیولوژی

عنوان :بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت های روده بزرگ و آپاندیسیت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

 

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی  (M.A)

گرایش: میکروبیولوژی

 

عنوان:

بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت های روده بزرگ و آپاندیسیت

استاد راهنما:

دکتر محمد کارگر

 

استاد مشاور:

دکتر اشرف کریمی نیک

 

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                  شماره صفحه

چکيده.. 1

فصل اول: کليات تحقیق

مقدمه.. 3

1-1- مورفولوژي روده بزرگ.. 4

1-1-1 سکوم و آپانديس.. 4

1-1-2 کلون.. 5

1-2- بيماري­هاي روده بزرگ.. 6

1-2-1 آپانديسيت.. 6

1-2-2 عفونت­هاي داخل شکمي.. 7

1-2-3 بواسير.. 7

1-2-4 سرطان روده بزرگ.. 7

1-3- فلورروده.. 8

1-4- نقش­هاي مهم فلور طبيعي روده.. 10

1-5- تاثير آنتي بيوتيک­ها برروي فلور روده.. 12

1-6- علايم خارج شدن توازن باکتري­هاي روده.. 13

1-7- پروبيوتيک­ها.. 13

1-8- منافع مصرف پروبيوتيک­ها.. 13

1-9- اشکال پروبيوتيک­ها.. 14

1-10- پري بيوتيک­ها.. 14

1-11- باکتري­هاي بي­هوازي احياکننده سولفات.. 15

1-12- نقش باکتري­هاي احيا کننده سولفات در طبيعت.. 15

1-13- نقش باکتري­هاي احيا کننده سولفات  در صنعت نفت.. 16

1-14- خوردگي ميکروبي.. 16

1-15- واکنش­هاي احياي ترموشيميايي سولفات.. 17

1-16-  سيستم­هاي آلوده به SRB.. 17

1-17- اهداف، فرضيات و پرسش اصلي پژوهش.. 18

1-17-1 اهداف اصلي.. 18

1-17-2 اهداف اختصاصي.. 18

1-17-3 اهداف کاربردي.. 18

1-17-4 فرضيات پژوهش.. 18

1-17-5 پرسش اصلي پژوهش.. 18

فصل دوم: پيشينه پژوهش

2-1- پژوهش­های انجام گرفته در سطح جهان.. 20

2-2- پژوهش­های انجام گرفته در ایران.. 23

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مواد و روش کار.. 25

3-2- محيط کشت مورد نياز.. 26

3-3- انتخاب بيماران مورد نظر براي نمونه­برداري.. 26

3-4- ارزيابي تاثير آنتي بيوتيک ها برروي باکتري­هاي  SRB.. 30

3-4-1 آنتي بيوتيک کليندامايسين.. 30

3-4-2 آنتي بيوتيک جنتامايسين.. 31

3-4-3 آنتي بيوتيک مترونيدازول.. 31

3-5- ارزيابي خواص ضدميکروبي آنتي بيوتيک­ها بر باکتري­هاي SRB مثبت   32

3-6- تعيين هويت مولکولي باکتري­هاي SRB مثبت.. 33

3-7- آنالیز آماری.. 33

 

 

فصل چهارم: نتایج یافته های تحقیق

4-1- مقدمه.. 35

4-2- تجزيه و تحليل نتايج جمعیت شناختی.. 35

4-2-1 جنسیت.. 36

4-2-2 سن.. 37

4-2-3 میزان تحصیلات.. 38

4-2-4 میزان درآمد.. 39

4-3- ارزیابی فرضيات پژوهش.. 40

4-3-1 فرضیه اول.. 40

4-3-2 فرضیه دوم.. 43

4-3-3 فرضیه سوم.. 45

4-3-4 فرضیه چهارم.. 47

4-3-5 فرضیه پنجم.. 48

4-3-6 فرضیه ششم.. 50

4-4- نتايج آزمايش  PCR.. 54

4-4-1 تأیید استخراج DNA.. 54

4-4-2 تأیید PCR ژن16S rRNA.. 55

4-4-3 توالی تعیین ترادف شده قطعه 16S rRNA.. 56

4-4-4 آناليز فيلوژنتيکي.. 57

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- بحث.. 63

5-2- نتيجه گيري.. 67

5-3- پيشنهادات.. 67

منابع و مآخذ.. 68

فهرست منابع فارسی.. 68

فهرست منابع انگلیسی.. 70

چکیده انگلیسی.. 73

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                  شماره صفحه

جدول 3-1: پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش. 25

جدول 3-2: ترکيبات محيط کشت API 26

جدول 3-3: خصوصيات باليني افراد انتخاب شده براي نمونه­برداري   28

جدول 4-1: توزيع فراواني و افراد بر حسب جنسیت. 36

جدول 4-2: فراوانی افراد مورد پژوهش بر حسب گروههاي سني. 37

جدول 4-3: توزيع فراواني و در پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات   38

جدول 4-4: فراوانی افراد مورد پژوهش بر حسب میزان درآمد   39

جدول 4-5: فراوانی افراد مورد پژوهش بر حسب گروه های سنی و بیماری   40

جدول 4-6: ضریب همبستگی متغیرهای سن افراد و بیماری. 42

جدول 4-7: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس درامد و بیماری   43

جدول 4-8: ضریب همبستگی متغیرهای سن افراد و بیماری. 44

جدول 4-9: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس سابقه بیماری و بیماری   45

جدول 4-10: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس جنسیت و سابقه مصرف آنتی­بیوتیک. 47

جدول 4-11: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس گروه سنی و تحصیلات   48

جدول 4-12: ضریب همبستگی متغیرهای تحصیلات افراد و بیماری   49

جدول 4-13: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس گروه های سنی وتاثیر آنتی­بیوتیک­ها. 50

جدول 4-14: ضریب همبستگی متغیرهای سن و تاثیر داروی. 51

جدول 4-15: ضریب همبستگی متغیرهای سن و تاثیر داروی جنتامایسین   52

جدول 4-16: ضریب همبستگی متغیرهای سن و تاثیر داروی مترونیدازول   53

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                  شماره صفحه

نمودار 4-1: فراوانی و نسبت افراد مورد پژوهش بر حسب جنس   36

نمودار 4-2: توزیع درصد نمونه آماری افراد برحسب سن. 36

نمودار 4-3: فراوانی افراد مورد پژوهش  بر حسب میزان تحصیلات   38

نمودار 4-4: توزيع در صد نمونه آماري افراد  بر حسب میزان درآمد   39

نمودار 4-5: نمودار توافقی سن و بیماری آپاندیسیت. 41

نمودار 4-6: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس آپاندیسیت   41

نمودار 4-7: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس درامد و بیماری   43

نمودار 4-8: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس سابقه بیماری و بیماری آپاندیسیت. 46

نمودار 4-9: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس سابقه بیماری و بیماری عفونت روده. 46

نمودار 4-10: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس جنسیت و سابقه مصرف آنتی­بیوتیک. 47

نمودار 4-11:  فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس گروه سنی و تحصیلات   48

نمودا 4-12: ارزیابی تاثیر کیفی داروی کلیندامایسین بر باکتری­های احیا کننده سولفات جدا شده از گروه­های سنی. 51

نمودار 4-13: ارزیابی تاثیر کیفی داروی جنتامایسین بر باکتری های احیا کننده سولفات جدا شده از گروه های سنی. 52

نمودار 4-14: ارزیابی تاثیر کیفی داروی مترونیدازول بر باکتری­های احیا کننده سولفات  جدا شده از گروه­های سنی. 53

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                  شماره صفحه

شکل 1-1: آپاندیس ملتهب و متورم (آپاندیسیت).. 6

شکل 1-2: فلور طبیعی روده.. 10

شکل 3-1: مرحله جداکردن زائده آپاندیس.. 27

شکل 3-2: تلقیح باکتری­های SRB)) به محیط مایع API. 30

شکل 3-3: تاثیر آنتی بیوتیک­ها بر رشد باکتری های SRB.. 32

شکل 4-1: تصویر الکتروفورز حاصل از DNA استخراج شده از باکتری.   54

شکل 4-2: تصویر الکتروفورز حاصل از تکثیر ژن 16S rRNA باکتری.   55

 

 

 

 چکیده

باکتري­هاي احيا کننده سولفات (SRB) گروه بزرگي از ميکروارگانيسم­هاي بي­هوازي هستند که نقش بسيار مهمي در بسياري از فرآيندهاي بيوژئوشيميايي ايفا مي­کنند. اين پژوهش با هدف شناسايي وتعيين هويت مولکولي باکتري­هاي احيا کننده سولفات و نقش آن­ها در عفونت­هاي روده بزرگ و آپانديسيت در شهر کرمان انجام شد. روش کار: اين پژوهش به صورت مقطعي-توصيفي در سال 1391 تا 1392 بر روي 50 بيمار مراجعه کننده به بيمارستان­هاي مختلف شهر کرمان انجام شد. تمامي افراد مورد بررسي داراي مشکلات عفونت روده بزرگ ويا آپانديسيت بودند. در بين اين افراد نمونه­گيري از حفره شکم و روده ي بزرگ انجام شد. سپس نمونه­هاي تهيه شده به محيط کشت اختصاصي API تلقيح و 2 ماه در دماي 35 درجه سانتي گراد گرماگذاري شدند. سپس نمونه­هاي مثبت پس از کشت مجدد در محيط جامد اختصاصيSRB ، براي خالص سازي بيشتر به محيط جديد API  منتقل گرديد. شناسايي مولکولي جدايه ها با استفاده از پرايمر يونيورسال  16s rRNA و مقاومت آنتي بيوتيکي صورت گرفت. از مجموع نمونه­هاي مورد پژوهش از6 مورد (12%) نمونه­هاي مشکوک به SRB جداسازي گرديد. اما با روش مولکولي در4 مورد (8%) باکتري هاي احيا کننده سولفات شناسايي شد. بيشترين گونه ي باکتري­هاي (SRB) مربوط به سويه Desulfovibrio piger بود. همچنين بين جداسازي باکتري­هاي SRB، سن و ميزان تحصيلات افراد ارتباط معني­داري مشاهده شد مناسب­ترين آنتي­بيوتيک براي حذف باکتري­هاي SRB کليندامايسين شناسايي شد. با توجه به نقش احتمالي باکتري­هاي SRB در  ايجاد سرطان کلون و عفونت­هاي روده­اي، ضرورت انجام پژوهش­هاي تکميلي و پايش مداوم باليني در جمعيت­هاي گسترده تر و ارزيابي نقش بيوسايدها وآنتي­بيوتيک­ها در حذف اين باکتري­ها وجود دارد.

 

واژگان کليدي: باکتري­هاي احيا کننده سولفات، عفونت­هاي روده بزرگ، 16s rRNA

مقدمه

باکتري­هاي احيا کننده سولفات SRB به طور وسيعي در اقيانوس، آب­هاي شيرين، لجن­ها پراکنده­اند. اين باکتري­ها از سولفات به عنوان پذيرنده نهايي الکترون استفاده و سولفيد هيدروژن توليد مي­نمايند. تا اکنون 14 جنس از اين گروه باکتري­ها شناخته شده که به جز دسولفونما ويبرو تمامي آن­ها گرم منفي مي­باشند. يک جنس از اين باکتري­ها به نام دسولفوويبرو مي­تواند در هنگام تکثير فعال خود بيش از 10 گرم در ليتر سولفيد هيدروژن توليد نمايد (آبیارد 1382، 12-11؛ ;Geneva 2001, 157 Collette 1999, 198 ).

باکتري­هاي SRB نقش مهمي را در شروع التهاب يا التهاب­هاي دائمي از قبيل بيماري­هاي دندان[1] ايفا     مي­کنند (;Langendijk 2000, 943-950 loubinoux et al 2003, 1304-1306 ). Desulphovibrio spp از آبسه­هاي شکمي و آبسه­هاي مغزي و همچنين از خون و ادرار نيز جدا شده­اند (Collette 1999, 198). باکتري­هاي SRB انرژي مورد نياز خود را از احياي سولفات بدست مي­آورند اين باکتري­ها به دليل توليدH2s  که بجز ترکيبات سيتوتونيک[2] مهم است و يک عامل خورنده[3] مي­باشد (Barton 2007, 1-523) و در مجاري دستگاه گوارش (دهان و روده) انسان و حيوانات وجود دارند. يکي از آرکي متانوژنيک (متانوژن) به نام متانو بروي باکتراسميتي[4] در عفونت­هاي انساني يافت شده است (Worden and Smelly 1996, 157-171 ) مهم ترين باکتري­هاي احياکننده سولفات شناسايي شده در فلور روده عبارتند از:

دسولفوتوماکولوم[5]، دسولفوويبريو[6]، دسولفوبولبوس[7]، دسولفوفيرفيلدنيس[8]، دسولفوويبريوپيگر[9] (Goldstein 2003, 2752-2754؛ La Scola and Raoult 1999, 3076-3077 ، Susceptibilities of  23 Desulfovibrio Isolates from Humans, 5308–5311 ).

براساس مطالعات Birvin در سال 2001 در کشور کانادا شيوع مشکلات گوارشي همراه با درد 6% گزارش کرد و در سال 2003 Ehlin و در سال 2004 Wilson در انگلستان شيوع عفونت را به ترتيب 2/8 درصد و 5/10 درصد گزارش کردند که از سال 1970 تا 2004 به طرز چشمگيري افزايش پيدا کرده است. Hugin در سال 2005 و Boivin در سال 2001 در ايالات متحده امريکا عفونت روده در بين دانش آموزان و در محدوده سني بين 16 تا 30 سال در مردان 65 درصد و در زنان 44 درصد گزارش کردند.

در سال 1992، John، Boseph و همکاران ثابت کردند که منوباکتام­ها (آزترونام) يا آمينوگليکوزيدها به همراه کليندامايسين يا مترونيدازول در کاهش (Intra abdominal infections) موثر مي­باشند (Yoshiota et al 1991, 11-17 ).

آنتي­بيوتيک کليندامايسين از دسته داروهاي پادباکتري با نيمه عمر 2 تا 3 ساعت مانع از بيوسنتزپروتئين توسط باکتري مي­شود که در درمان پريتونيت، عفونت­هاي داخل شکمي و همچنين عفونت­هاي استافيلوکوکي مصرف مي­شود. مترونيدازول يکي از داروهاي نيتروايميدازول اثر کشندگي بر باکتري­هاي  بي­هوازي و پروتوزوآها دارد از اين رو در درمان بيماري­هاي التهابي، کوليت پسودو ممبراند و عفونت­هاي ژيادريايي مصرف مي­شود (منصور 1390، 36-35؛ گوهرخاني 1374، 27؛ سيمون 1368، 18-17).

هدف از این پژوهش، ارزیابی نفش باکتری­های احیا کننده سولفات در ایجاد عفونت­هاي روده بزرگ و آپانديسيت در شهر کرمان می باشد.

[1] – Periodentistis

[2] – Cytotonic

[3] – Cotrosive

[4] – Methano brevibacter smithi

[5] – Desulfotomaculum

[6] – Desulfovibrio

[7] – Desulfobulbus

[8] – Desulfofarfildenis

[9] – Desulfovibrio piger

تعداد صفحه : 90

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***