فنولاتها میباشد. پیکهای ضعیف موجود در ناحیه cm-1 2827-3067 نشان دهنده C-H های کششی آلیفاتیکی و آروماتیکی میباشند. پیک موجود در ناحیه cm-11492 که از قوی برخوردار است مربوط به گروه C=C حلقههای آروماتیکی میباشد. C-H خمشی متیلنها در ناحیه cm-1 1445 قرار گرفتهاند و شدت متوسط دارند. گروههایC-N و C-O نیز در ناحیه cm-1 1246 و 1367 قرار دارند. C-H های خمشی خارج از صفحهای حلقه آروماتیک نیز ناحیه cm-1 869-811 را در برگرفتهاند و از شدت متوسط برخوردار هستند.
جدول 3-10 فرکانس کششی گروههای مهم لیگاند H2L8
گروه (cm-1) ?
گروه (cm-1) ?
C-H کششی آلکان 2860
C-H خمشی(CH2) 1445
C-H آروماتیکی(کششی) 3067
C-H آروماتیکی(خمشی) 825
C-O کششی(اتری) 1246
O-H کششی 3440
C=C 1596 و 1504
C-N 1367
CH3 خمشی 1394
شکل 3-24 طیف IR لیگاند H2L8 به صورت قرص KBr
از این لیگاند محلولی با غلظت M5-10×5/2 در حلال متانول تهیه کرده و طیف UV-Vis آن را در محدوده nm800-200 گرفتیم که در شکل 3-25 نشان داده شده است. در طیف UV-Vis این لیگاند، نوار جذبی در (Lmol-1cm-118000=?( nm280= max? مربوط به انتقالات *?n و (Lmol-1cm-162000=?) nm219= max? مربوط به انتقال *? ? هستند.
شکل 3-25 طیف UV-Vis لیگاند H2L8در حلال متانولmol/L 5-10×5/2
3-9 تهیه لیگاند 2,?2-[هگزاهیدرو-1H-بنزایمیدازول-3,1-دیایل دی(متیلن)]بیس(6,4-دی ترشیوبوتیل فنول) (H2L9)
این لیگاند از واکنش 2و4-دی ترشیوبوتیل فنول، فرمالدهید 37% و سیکلوهگزان دیآمین با نسبتهای مولی به ترتیب 4:4:1 در حلال متانول و شرایط رفلاکس در دمای C?70 به مدت 24 ساعت با بازده 64 درصد تهیه شد. از رسوب سفید حاصل نقطه ذوب گرفته شد که در دمای C?198-6/188 کاملاً ذوب شد.
شکل 3-26 معادله تشکیل لیگاند H2L9
طیف IR این ماده در شکل 3-27 و تفسیر آن به طور خلاصه در جدول 3-11 آورده شده است. همان طور که در شکل میبینیم پیکهای ظاهر شده در cm-1 3433 مربوط به گروههای هیدروکسیل فنولاتها میباشد. پیکهای ضعیف موجود در ناحیه cm-1 2932-3029 نشان دهنده C-H های کششی آلیفاتیکی و آروماتیکی میباشند. پیک موجود در ناحیه cm-11640 که ازشدت قوی برخوردار است مربوط به گروه C=C حلقههای آروماتیکی میباشد. C-H خمشی متیلنها در ناحیه cm-1 1492 قرار دارند و شدت متوسط دارند. گروههایC-N و C-O نیز در ناحیه cm-1 1350 و 1204 قرار دارند. C-H های خمشی خارج از صفحهای حلقه آروماتیک نیز ناحیه cm-1 879-837 را در برگرفتهاند و از شدت متوسط برخوردار هستند.
جدول3-11 فرکانس کششی گروههای مهم لیگاند H2L9
گروه (cm-1) ?
گروه (cm-1) ?
C-H کششی آلیفاتیک 2932
C-H خمشی(CH2) 1492
C-H آروماتیکی(کششی) 3029
C-H آروماتیکی(خمشی) 837
C-O کششی 1032
O-H کششی 3433
C=C 1640
C-N 1350
CH3 خمشی 1448
شکل3-27 طیف IR لیگاند H2L9 به صورت قرص KBr
از این لیگاند محلولی با غلظت M5-10×5/2 در حلال متانول تهیه کرده و طیف UV-Vis آن را در محدوده nm800-200 گرفتیم که در شکل 3-28 نشان داده شده است. در طیف UV-Vis این لیگاند، نوار جذبی در (Lmol-1cm-114400=?( nm281= max? مربوط به انتقالات *?n و (Lmol-1cm-134000=?) nm217= max? مربوط به انتقال *? ? هستند.
شکل3-28 طیف UV-Vis لیگاند H2L8در حلال متانولmol/L 5-10×5/2
3-10 تهیه، بررسی خواص طیفی و شناسایی کمپلکس ·CH3OH[Mn(L1)(CH3OH)N3] (1)
این کمپلکس از ترکیب لیگاند H2L1، Mn(NO3)2·4H2O و NaN3 با نسبتهای مولی 1:1:2 در حلال متانول در لوله با شاخه جانبی و در حمام روغن با دمای C?60 تهیه شد. بازده تشکیل تک بلور 78% و دمای ذوب آن بالای C?350 بود.
شکل 3-29 مسیر سنتز کمپلکس CH3OH·[Mn(L1)(CH3OH)N3] (1)
از بلورهای حاصل، طیف IR گرفته شد که در شکل3-33 نشان داده شده است. بررسی اولیه این طیف و مقایسه آن با طیف IR لیگاند H2L1 نشان داد که ترکیب جدیدی سنتز شده است و لیگاند در ساختار کمپلکس وارد شده است. این موضوع از جابهجایی فرکانس کششی گروههای کوئوردینانس شونده لیگاند H2L1 ثابت شد. بررسی اولیه طیف نشان داد که لیگاند NaN3 که به منظور پل به محیط اضافه شده بود، وارد ساختار کمپلکس شده است. برای تعیین ساختار کمپلکس سنتز شده، بلورهای حاصل با پراش پرتو X تعیین ساختار شدند. ساختار بلوری کمپلکس در شکل 3-30 نشان داده شده است این کمپلکس در شبکه بلوری مونوکلینیک متبلور شده و به گروه فضایی P21/n تعلق دارد. دادههای بلور نگاری کمپلکس در جدول 3-12 و طول پیوند و زوایای انتخابی در جدول 3-13 نشان داده شده است. واحد بیتقارن این ترکیب حاوی دو مولکول از کمپلکس سنتز شده به همراه یک مولکول متانول است که با پیوند هیدروژنی وسط دو کمپلکس قرار گرفته است. محیط کوئوردیناسیونی اطراف آن به صورت MnO3N3 mer- و آرایش فضایی اطراف منگنز به صورت هشت وجهی واپیچیده میباشد. در کمپلکس بهدست آمده، حلال متانول به صورت خنثی به فلز کوئوردینه شده است. لیگاند بیس فنولات از طریق دو اکسیژن خود و با از دست دادن دو پروتون فنولی به صورت دو بار منفی، نیتروژن حلقه پیریدینی و نیتروژن نوع سوم لیگاند به منگنز کوئوردینه شده است. نمک آزید نیز که به عنوان پل استفاده کرده بودیم با یک بار منفی به فلز کوئوردینه شده است. با کوئوردینه شدن این لیگاندها میتوان نتیجه گرفت که منگنز به صورت Mn3+ و پارا مغناطیس (آرایش الکترونی d4) است. در کمپلکس سنتز شده اکسیژنهای فنولات لیگاند به همراه نیتروژن نوع سوم و نیتروژن گروه آزید در موقعیت استوایی قرار دارند. نیتروژن حلقه پیریدینی لیگاند و اکسیژن متانول در موقعیتهای محوری به فلز کوئوردینه شدهاند.
شکل 3-30 نمایش ساختار بلوری کمپلکس CH3OH·[Mn(L1)(CH3OH)N3] (1)
جدول3-12 دادههای بلور شناسی کمپلکس (1) CH3OH·[Mn(L1)(CH3OH)N3]
Net formula C37H54MnN5O3·0.5(CH4O)
687.81 Mr/g mol?1
Crystal shape/color Block, dark purple
Crystal size/mm 0.38 × 0.15 × 0.15
T/K 100 (2)
Radiation Mo K? (0.71073 ?)
Diffractometer Xcalibur R with Ruby CCD
Crystal system Monoclinic
Space group P21/n
a/? 15.086 (5)
b/? 18.939(5)
c/? 26.620 (7)
?/° 90
?/° 90
?/° 98.38 (3)
V/?3 7524 (4)
Z 8
Calc. density/g cm?3 1.213
?/mm?1 0.93
Absorption correction analytical
Refls. Measured 51656
Rint 0.035
h, k, l 21?21, ?26?25, ?23?37
? range 2.2-30.1
Observed refls 21359
Refls in refinement 15969
Parameters/ Restraints 909/9
F(000) 2952
R(Fobs) 0.042
Rw(F2) 0.103
S 1.02
Shift/errormax 0.001
Max/Min electron density/e ??3 0.44/?0.36
جدول 3-13 برخی از زوایا و طول پیوندهای کمپلکس (1)
زاویه(درجه) محل زاویه
طول(?) پیوند
O1-Mn1-O2 169.52 (5)
O1-Mn1-N3 88.88 (5)
O2-Mn1-N3 88.37 (5)
O1-Mn1-N1 91.07 (5)
O2-Mn1-N1 92.82 (5)
N3-Mn1-N1 173.36 (5)
O1-Mn1-N2 100.19 (5)
O2-Mn1-N2 90.13 (5)
N3-Mn1-N2 95.44 (6)
N1-Mn1-N2 78.03 (5)
O1-Mn1-O1M 85.03 (5)
O2-Mn1-O1M 85.07 (5)
N3-Mn1-O1M 93.99 (5)
N1-Mn1-O1M 92.63 (5)
O1M-Mn1-N2 169.30

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *