94.48(11)
O2-Fe1-O1H 162.95(15)
O1M-Fe1-O1H 78.62(13)
O1-Fe1-N2 162.96(15)
O2-Fe1-N2 82.77(13)
O1M-Fe1-N2 100.15(10)
O1H-Fe1-N2 86.05(10)
O1-Fe1-N1 86.47(14)
O2-Fe1-N1 88.81(14)
O1M-Fe1-N1 176.89(10)
O1H-Fe1-N1 101.13(14)
N2-Fe1-N1 76.74(13)
C1-O1-Fe1 136.4(3)
C9-O2-Fe1 126.2(3)
C15-N1-C8 110.5(3)
C15-N1-C7 108.3(4)
C8-N1-C7 109.8(4)
C15-N1-Fe1 109.1(3)
C8-N1-Fe1 109.5(3)
C7-N1-Fe1 110.1(3)
C20-N2-C16 119.1(4)
C20-N2-Fe1 122.8(3)
C16-N2-Fe1 116.3(3)
O1-C1-C6 118.2(4)
Fe1-O1 1.889(3)
Fe1-O2 1.951(3)
Fe1-O1M 1.959(3)
Fe1-O1H 2.059(3)
Fe1-N2 2.192(4)
Fe1-N1 2.230(4)
F1-C4 1.369(6)
F2-C12 1.375(5)
O1-C1 1.340(5)
O2-C9 1.322(5)
N1-C15 1.488(6)
N1-C8 1.459(5)
N1-C7 1.501(7)
N2-C20 1.342(6)
N2-C16 1.344(6)
C1-C6 1.388(6)
C1-C2 1.395(7)
C2-C3 1.404(7)
C2-C7 1.515(6)
C3-C4 1.363(7)
C3-H3 0.9500
C4-C5 1.374(7)
C5-C6 1.395(7)
C5-H5 0.9500
C6-H6 0.9500
C7-H7A 0.9900
C7-H7B 0.9900
3-14-1 بررسی خواص طیفی کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L2)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (5)
از این کمپلکس طیف IR و UV-Vis گرفته شد. طیف IR کمپلکس در شکل 3-53 نشان داده شده و تفسیر و محل پیک گروههای مهم موجود در ساختار کمپلکس به طور خلاصه در جدول3-26 ارائه شده است. همان طور که در شکل میبینیم پیکهای ظاهر شده در cm-1 3434 مربوط به گروههای OH متانول و گروه هیدروکسیل پل میباشد. پیکهای متوسط موجود در ناحیه cm-1 2850-2923 نشان دهنده C-H های کششی آلیفاتیکی میباشند. پیکهای موجود در ناحیه cm-1 1635 و 1605 که از شدت متوسط برخوردار هستند به ترتیب مربوط به گروههای C=N حلقه پیریدینی و C=C حلقههای آروماتیکی میباشند. پیک قوی موجود در ناحیه cm-1 1384 مربوط به گروه C-F میباشد. C-H خمشی متیلنها ناحیه cm-1 1428 را در برگرفتهاند و شدت قوی تا متوسط دارند. گروههایC-N و C-O نیز در ناحیه cm-1 1297 و 1258 قرار دارند. C-H های خمشی خارج از صفحهای حلقه آروماتیک نیز ناحیه cm-1 743-815 را در برگرفتهاند و از شدت متوسط برخوردار هستند.
جدول3-26 فرکانس کششی گروههای مهم کمپلکس·CH3OH [Fe2(L2)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (5)
گروه (cm-1) ?
گروه (cm-1) ?
C-H کششی آلیفاتیک 2850
C-H خمشی(CH2) 1428
C-H آروماتیکی(کششی) 2923
C-H آروماتیکی(خمشی) 815
C-F 1384
C-O کششی 1258
O-H کششی 3434
C=C 1605
C=N 1635
C-N 1297
شکل 3-53 طیف IR کمپلکس·CH3OH [Fe2(L2)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (5) به صورت قرص KBr
مقایسه طیف IR کمپلکس (5) با لیگاند H2L2 نشان میدهد فرکانس کششی گروههای C=N به اندازه cm-183، گروههای C-O تقریباً به اندازه cm-130 و C-N تقریباً به اندازه cm-12 و گروههای دیگر به مقادیر متفاوت تغییر کردهاند که این به دلیل کوئوردینانس این گروهها به فلز میباشد.
طیف UV-Vis کمپلکس (5) با غلظتM 5-10×5/2 در حلال متانول ثبت و مورد بررسی قرار گرفت. در این طیف نوار جذبی در (Lmol-1cm-172000=?( nm213= max? مربوط به انتقالات درون لیگاندی میباشد زیرا در طیف لیگاند H2L2، نوارهایی درnm 229= max? و 266= max? دیده میشود که در اثر کوئوردینانس شدن پیک موجود درnm 266 تقریباً از بین رفته است. نوار جذبی در (Lmol-1cm-111200=?nm(360= max? مربوط به انتقال LMCT میباشد.
شکل 3-54 طیف UV-Vis کمپلکس·CH3OH [Fe2(L2)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (5) در حلال متانولM 5-10×5/2
شکل 3-55 مقایسه طیف UV-Vis کمپلکس ·CH3OH [Fe2(L2)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (5)و لیگاند H2L2
3-15 تهیه، بررسی خواص طیفی و شناسایی کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6)
این کمپلکس با ترکیب لیگاند H2L1 و Fe(NO3)3·9H2O با نسبتهای مولی 1:2 در حلال متانول در لوله با شاخه جانبی گذاشته شد. بعد از دو هفته در حمام روغن با دمای C?60 تمامی مواد در حلال حل شدند، محلول تبخیر حلال گذاشته شد با تبخیر حلال بلورهای ریز سیاه به دست آمد، که قابل آنالیز با پراش پرتو ایکس نبودند. بازده تشکیل کمپلکس78% و دمای ذوب آن بالای C?350 بود.
شکل 3-56 سنتز کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6)
از رسوب حاصل، طیف IR گرفته شد که در شکل3-75 نشان داده شده است. بررسی اولیه این طیف و مقایسه آن با طیف IR لیگاند H2L1 نشان داد که ترکیب جدیدی سنتز شده است و لیگاند در ساختار کمپلکس وارد شده است. این موضوع از جابهجایی فرکانس کششی گروههای کوئوردینانس شونده لیگاند H2L1 ثابت شد. با توجه مشابه بودن ساختار و گروههای کوئوردینانس شونده این لیگاند، با لیگاند H2L2، از طیف سنجی IR و UV-Vis استفاده کردیم نتایج بررسی کمپلکس 6 و مقایسه آن با کمپلکسهای 5 و 7 در بخش3-16-1 ارائه شده است.
3-15-1 بررسی خواص طیفی کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6)
از این کمپلکس طیفهای IR و UV-Vis گرفتیم. طیف IR این کمپلکس در شکل 3-57 و تفسیر فرکانسهای کششی در جدول 3-27 ارائه شده است. همان طور که در شکل میبینیم پیکهای ظاهر شده در cm-1 3426 مربوط به گروههای OH در متانول و پل هیدروکسیل میباشد. پیکهای متوسط موجود در ناحیه cm-1 2865-2954 نشان دهنده C-H های کششی آلیفاتیکی میباشند. پیکهای موجود در ناحیه cm-1 1606 و 1468 که از شدت متوسط برخوردار هستند به ترتیب مربوط به گروههای C=N حلقه پیریدینی و C=C حلقههای آروماتیکی میباشند. C-H خمشی متیلنها ناحیه cm-1 1425-1443 را در برگرفتهاند و شدت قوی تا متوسط دارند. گروههایC-N و C-O اتری نیز در ناحیه cm-1 1291 و 1273 قرار دارند. C-H های خمشی خارج از صفحهای حلقه آروماتیک نیز ناحیه cm-1 756-815 را در برگرفتهاند و از شدت متوسط برخوردار هستند.
جدول3-27 فرکانس کششی گروههای مهم کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6)
گروه (cm-1) ?
گروه (cm-1) ?
C-H کششی آلیفاتیک 2865
C-H خمشی(CH2) 1443
C-H آروماتیکی(خمشی) 835
C-H خمشی(CH3) 1384
C-O کششی (اتری) 1273
O-H کششی 3426
C=C 1468
C=N 1606
C-N 1291
شکل 3-57 طیف IR کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6) به صورت قرص KBr
طیف UV-Vis کمپلکس (6) با غلظتM 5-10×5/2 در حلال متانول ثبت و مورد بررسی قرار گرفت. در این طیف نوار جذبی در (Lmol-1cm-176000=?( nm244=max? و (Lmol-1cm-1184000=?( nm282= max? مربوط به انتقالات درون لیگاندی میباشد زیرا در طیف لیگاند H2L1، نوارهایی در 276= max? وnm 233= max? دیده میشود که در اثر کوئوردینانس شدن از شدت این پیکها کاسته شده است. نوارهای جذبی در (Lmol-1cm-19600=?nm(340= max? و (Lmol-1cm-15200=?) nm533= max? مربوط به انتقالات LMCT میباشند.
شکل 3-58 طیف UV-Vis کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6) در حلال متانولM 5-10×5/2
شکل 3-59 مقایسه طیف UV-Vis کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6) و لیگاند H2L1
3-16 تهیه، بررسی خواص طیفی و شناسایی کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L4)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (7)
این کمپلکس با ترکیب لیگاند H2L4 و Fe(NO3)3·9H2O با نسبتهای مولی 1:2 در حلال متانول در لوله با شاخه جانبی گذاشته شد. بعد از یک هفته در حمام روغن تمامی مواد در حلال حل شدند، محلول به بشر منتقل شد و تبخیر حلال گذاشته شد، با تبخیر حلال بلورهای ریز سیاه به همراه رسوب به دست آمد که قابل آنالیز با دستگاه پراش پرتو ایکس نبودند. بازده تشکیل کمپلکس68% و دمای ذوب آن بالای C?350 بود.
شکل 3-60 سنتز کمپلکس CH3OH·[Fe2(L4)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (7)
از رسوب حاصل، طیف IR گرفته شد که در شکل3-61 نشان داده شده است. بررسی اولیه این طیف و مقایسه آن با طیف IR لیگاند H2L5 نشان داد که ترکیب جدیدی سنتز شده است و لیگاند در ساختار کمپلکس وارد شده است. این موضوع از جابهجایی فرکانس کششی گروههای کوئوردینانس شونده لیگاند H2L5 ثابت شد. با توجه مشابه بودن ساختار و گروههای کوئوردینانس شونده این لیگاند، با لیگاند H2L2 و H2L1، از طیف سنجی IR و UV-Vis استفاده کردیم. نتایج بررسی کمپلکس 7 و مقایسه آن با کمپلکسهای 5 و 6 در بخش3-16-1 ارائه شده است.
3-16-1 بررسی خواص طیفی کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L4)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (7)
از این کمپلکس طیفهای IR و UV-Vis گرفتیم. طیف IR این کمپلکس در شکل 3-61 و تفسیر فرکانسهای کششی در جدول 3-28 ارائه شده است. همان طور که در شکل میبینیم پیکهای ظاهر شده در cm-1 3432 مربوط به گروههای OH متانول و پل هیدروکسیل میباشد. پیکهای متوسط موجود در ناحیه cm-1 2853-2923 نشان دهنده C-H های کششی آلیفاتیکی میباشند. پیکهای موجود در ناحیه cm-1 1574 و 1698 که از شدت متوسط برخوردار هستند به ترتیب مربوط به

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *