) ……………………………………….
58
2-5-3 تهیه کمپلکس ·CH3OH[Mn(L2)(CH3OH)N3] (3) …………………………………………..
59
2-5-4 تهیه کمپلکس [Mn(L4)(CH3OH)N3]·CH3OH(4) ……………………………………………
59
2-5-5 تهیه کمپکس ·CH3O[Fe2(L2)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (5) ……………………………………
60
2-5-6 تهیه کمپلکس ·CH3O[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6) ………………………………….
61
2-5-7 تهیه کمپلکس ·CH3O[Fe2(L4)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (7) …………………………………..
61
2-5-8 تهیه کمپلکس ·NO3[Mn(L6)(CH3OH)2] (8) …………………………………………………….
62
2-5-9 تهیه کمپلکس ·NO3[Mn(L7)(CH3OH)2] (9) ……………………………………………………..
63
2-6 بررسی خاصیت کاتالیزگری …………………………………………………………………………………………………
63
2-6-1 طریقه نمونه برداری از مخلوط واکنش ……………………………………………………………………..
64
2-7 روش کلی اکسایش ………………………………………………………………………………………………………………
64
2-8 بررسی اکسایش الکلهای مختلف با هیدروژن پراکسید …………………………………………………….
فصل سوم
عنوان صفحه
66
3-1 تهیه، بررسی و تفسیرنتایج لیگاند 2,?2-[[(پیریدین-2-ایل متیل)ایمینو]دی متیلن)] بیس(6,4-دیترشیوبوتیل فنول) (H2L1) ………………………………………………………………………………….
68
3-2 تهیه، بررسی و تفسیرنتایج لیگاند 2,?2-[[(پیریدین-2-ایل متیل)ایمینو]دی(متیلن)] بیس(4-فلوئوروفنول) (H2L2) …………………………………………………………………………………………………………
71
3-3 تهیه، بررسی و تفسیرنتایج لیگاند 2,?2-[[(پیریدین-2-ایل متیل)ایمینو]دی(متیلن)] بیس(4-ترشیوبوتیل فنول) (H2L3) ……………………………………………………………………………………………….
74
3-4 تهیه لیگاند 2,?2-[[(پیریدین-2-ایل متیل)ایمینو]دی(متیلن)]بیس(4-متیل فنول) (H2L4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
76
3-5 تهیه لیگاند 1,?1-[[(پیریدین-2-ایل متیل)ایمینو]دی(متیلن)]دی(2-نفتول) (H2L5)……….
79
3-6 تهیه لیگاند 1,?1-[هگزاهیدرو-1-بنزایمیدازول1,3-دی ایل دی(متیلن)]دی(2-نفتول) ((H2L6 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
84
3-7 تهیه لیگاند 2,?2- هگزاهیدرو-1H-بنزایمیدازول-3,1-دی ایل دی متیلن)]بیس(4-فلوئورو فنول) (H2L7) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
86
3-8 تهیه لیگاند 2,?2-[هگزاهیدرو-1H-بنز یمیدازول-3,1-دی ایل دی(متیلن)]بیس(6,4-دی ترشیوبوتیل فنول) (H2L9) ……………………………………………………………………………………………………………..
89
3-9 تهیه لیگاند 2,?2-[هگزاهیدرو-1H-بنزایمیدازول-3,1-دی ایل د (متیلن)]بیس(6,4-دی ترشیوبوتیل فنول) (H2L9) ……………………………………………………………………………………………………………..
91
3-10 تهیه، بررسی خواص طیفی و شناسایی کمپلکس·CH3OH[Mn(L1)(CH3OH)N3](1)
97
3-10-1 بررسی خواص طیفی کمپلکس ·CH3OH[Mn(L1)(CH3OH)N3] (1) …………………
100
3-11 تهیه، بررسی خواص طیفی و شناسایی کمپلکس CH3OH·[Mn(L1)(CH3OH)(NCS)] (2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
106
3-11-1 بررسی خواص طیفی کمپلکس ·CH3OH[Mn(L1)(CH3OH)(NCS)](2) …………….
109
3-12 تهیه، بررسی خواص طیفی و شناسایی کمپلکس [Mn(L2)(CH3OH)N3]·CH3OH (3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
110
3-12-1 بررسی خواص طیفی کمپلکس [Mn(L2)(CH3OH)N3]·CH3OH (3) ………………….
113
3-13 تهیه، بررسی خواص طیفی و شناسایی کمپلکس [Mn(L4)(CH3OH)N3]·CH3OH (4)
114
3-13-1 بررسی خواص طیفی کمپلکس [Mn(L4)(CH3OH)N3]·CH3OH (4) ………………….
118
3-14 تهیه، بررسی خواص طیفی و شناسایی کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L2)2(µ-CH3OH)(µ-OH)] (5) …………………………………………………………………………
122
3-14-1 بررسی خواص طیفی کمپلکس ·CH3OH [Fe2(L2)2(µ-CH3OH)(µ-OH)] (5) ………………………………………………………………………..
125
3-15 تهیه، بررسی خواص طیفی و شناسایی کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-CH3OH)(µ-OH)] (6)……………………………………………………………………….
126
3-15-1 بررسی خواص طیفی کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6) ……………………………………………………………………………
129
3-16 تهیه، بررسی خواص طیفی و شناسایی کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L4)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (7) …………………………………………………………………………
130
3-16-1 بررسی خواص طیفی کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L4)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (7) …………………………………………………………………………….
135
3-17 تهیه، بررسی خواص طیفی و شناسایی کمپلکس ·NO3[Mn(L6)(CH3OH)2] (8)………….
140
3-17-1 بررسی خواص طیفی کمپلکس ·NO3[Mn(L6)(CH3OH)2] (8) …………………………..
143
3-18 تهیه، بررسی خواص طیفی و شناسایی کمپلکس
·NO3[Mn(L7)(CH3OH)2](9) ……………………………………………………………………………………………….
144
3-18-1 بررسی خواص طیفی کمپلکس NO3·[Mn(L7)(CH3OH)2] (9) ……………………………
147
3-19 بررسی خاصیت کاتالیزگری کمپلکسهای سنتز شده …………………………………………………………
148
3-20 بررسی خاصیت کاتالیزگری کمپلکسهای 1 و 2 ………………………………………………………………..
148
3-20-1 تأثیر غلظت اکسنده (H2O2) در اکسایش ………………………………………………………………….
150
3-20-2 بررسی اثر حلال ………………………………………………………………………………………………………….
151
3-20-3 بررسی اثر دما ………………………………………………………………………………………………………………
152
3-21 بررسی خاصیت کاتالیزگری کمپلکس 1 و2 در شرایط بهینه……………………………………………….
153
3-22 بررسی اکسایش کاتالیز شده الکلهای مختلف……………………………………………………………………..
156
3-22 مکانیسم ممکن برای واکنش گاتالیزکری …………………………………………………………………………….
158
3-24 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………
159
3-25 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………….
160
منابع و مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………
1-1 واکنش مانیخ
واکنش مانیخ از نوع واکنشهای افزایشی نوکلئوفیلی میباشد. محصول نهایی این واکنش بتا- آمینو کربونیل1 است که از تراکم یک آلدهید واکنشپذیر (اغلب فرمالدهید)، یک کتون و یک آمین نوع اول یا دوم ایجاد میشود. در این واکنش یک یون ایمینیوم که از تراکم یک فرمآلدهید با یک آمین بدست میآید، به عنوان الکترون دوست عمل کرده و میتواند مورد حمله انولاتها قرار بگیرد (شکل1-1(.
شکل 1-1 طرح کلی واکنش مانیخ
در این واکنش از آمونیاک یا آمینهای نوع اول یا دوم برای فعال کردن فرمآلدهید استفاده میشود، و آمینهای نوع سوم به دلیل اینکه فاقد هیدروژن میباشند، نمیتوانند تشکیل حدواسط ایمین2 بدهند، بنابراین برای انجام این واکنش مناسب نیستند. نوکلئوفیلهای که در این واکنش استفاده میشود باید دارای حداقل یک هیدروژن اسیدی روی کربن آلفای خود باشند، مانند ترکیبات کربونیلدار، نیتریلها، استیلنها، ترکیبات نیترو آلیفاتیک و ترکیبات ?-آلکیل پیریدینها، همچنین ممکن است از گروههای فنیل فعال و هتروسیکلهای غنی از الکترون مانند فوران، تیول، تیوفن نیز به عنوان نوکلئوفیل در این واکنشها استفاده شود.
در سال 1912 کارل مانیخ3 اولین کسی بود که این واکنش را پایهگذاری کرد و به اهمیت زیاد آن پیبرد. درحال حاضر این واکنش بهنام خود این شیمیدان نامگذاری شده و یکی از مهمترین واکنشهای آلی در تشکیل پیوند کربن-کربن میباشد [1-4].
مکانیسم واکنش مانیخ از چند مرحله تشکیل شده است:
مرحله اول با تشکیل به یک یون ایمینیوم4، از آمین و فرمالدهید شروع می شود.
مرحله دوم، یک ترکیب با گروه عاملی کربونیل (در این مورد یک کتون)، میتواند به فرم انولی توتومری شود.
در مرحله سوم انولات ایجاد شده به عنوان نوکلئوفیل عمل کرده و به یون ایمینیوم حمله میکند و تولید یک

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *