سازمان جمعیت هلال احمر استان زنجان .
4 .عدم همکاری برخی از مدیران و معاونان به دلیل کمبود وقت آنان به لحاظ اینکه این پرسشنامه در محل کار آن‌ها توزیع شده است . در نتیجه امکان بی‌دقتی برخی در پاسخ دادن به سولات وجود دارد ،که پیشنهاد می گردد مدیران و معاونان به تکمیل پرسشنامه در زمانهای فراغت کاری اقدام نمایند.
.5عدم همکاری برخی دانشگاهها و کتابخانه‌ها به منظور بررسی منابع و مدارک موجود و دستیابی به اطلاعات حاصل از تحقیقات گذشته در مورد متغیرهای پژوهش که پیشنهاد می گردد دانشگاه های مربوطه همکاری بیشتری با محققان و پژوهشگران انجام دهند تا نتایج مفید تری کسب گردد.
5-5 پیشنهادهای تحقیق
1. ارائه آموزش های متنوع و مداوم با استفاده از روشهای مختلف به منظور افزایش سطح دانش و مهارت شغلی مدیران سازمان جمعیت هلال احمر به خصوص آن دسته از مدیرانی که سابقه خدمت طولانی دارند و نیاز به آشنایی به اطلاعات و نوآوری های جدید می باشد.
2. با توجه به نقش مهم و موثر مدیران در ایجاد روابط میان سطوح مختلف اداری به مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال استان توصیه میشود تلاش کنند تا با گستردگی روابط رسمی بین کارکنان و مدیران مافوق روحیه مساعدت و مشارکت را توسعه دهند.
3. واگذاری مسئولیت و اختیارات از طریق معاونت ها به بخش های کوچکتر با توان انعطاف پذیری بالاتر و در اختیار گذاشتن منابع لازم برای آنها و در اختیار گرفتن سیاست های کلی و هماهنگ کننده توسط خود معاونت ها.
4.تضعیف جریان تصمیم گیری فردی و جایگزینی آن به وسیله تعاملات فکری و مشارکت های گروهی مدیران سازمان.
5. با افزایش نوآوری در مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان خلاقیت آنان افزایش پیدا میکند لذا پیشنهاد می شود جمعیت هلال احمر با بوجود آوردن فضای محرک،مستعد و خلاق که در آن ظهور اندیشه های جدید در مدیران و معاونان پرورش می یابد ،زمینه افزایش خلاقیت را فراهم آورند.
6. با افزایش ریسک پذیری در مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان خلاقیت آنان افزایش پیدا میکند لذا پیشنهاد می شود فرهنگ حاکم درون سازمان بگونه ای باشد که ریسک پذیری را در مدیران و معاونان سازمان تشویق کند تا آنها شهامت انجام کارهای مخاطره آمیز را در برابر مشکلات پیش آمده داشته باشند.
7. رهبری مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان رابطه ی معنی داری با خلاقیت آنها ندارد لذا پیشنهاد می شود در تحقیق مجزا دلایل عدم تاثیر رهبری بررسی شود.
8. با افزایش حمایت در مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان خلاقیت آنان افزایش پیدا میکند. خلاقیت به طور واقعی زمانی تقویت می شود که کل سازمان حامی آن باشد و چنین حمایتی وظیفه مدیران کل است. لذا پیشنهاد می شود مدیران کل با مدیران استانها و آنها با معاونانشان ارتباط سازنده و مفید برقرار کنند و از آنها حمایت و پشتیبانی به عمل آورند.
9. به علت معکوس بودن رابطه کنترل با خلاقیت پیشنهاد می شود که مدیران کل از کنترل های زیاد و مستقیم و غیر اصولی که نه تنها بازده مثبت ندارد بلکه روح خلاقیت و نوآوری را در سازمان تخریب می کند بپرهیزند. که سازمان خلاق سازمانی است که به خود کنترلی کارکنانش وابسته است.
10. با افزایش و کاهش هویت در مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان خلاقیت آنان افزایش یا کاهش نمی یابد و این امر بیانگر این است که دو متغیر با هم رابطه معنی داری ندارند. پیشنهاد میشود در تحقیق مجزا تاثیر هویت بر خلاقیت بررسی گردد.
11. با افزایش پاداش در مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان خلاقیت آنان افزایش پیدا میکند. که اگر مدیران عالی جمعیت هلال کل نتوانند این وظیفه را بخوبی انجام دهند روحیه همکاری و مشارکت و اظهار نظر از بین خواهد رفت.لذا پیشنهاد میشود برای ایجاد انگیزه در سازمان از سیستم تشویق و پاداش استفاده گردد و این پاداش بر مبنای عملکرد مدیران و معاونان باشد نه بر مبنای سلیقه فردی و سابقه خدمت.
12. به دلیل ارتباط نسبتا پایین سازش با پدیده تعارض با خلاقیت در بین جامعه مورد مطالعه پیشنهاد میشود که مدیران کل به تعارضات و بحث ها اهمیت بیشتری دهند، با تعارض، چگونگی مواجهه با موقعیت های جدید و برخورد با آنها را آموزش میبینند و توانایی ایجاد تعارضات و پیدا کردن روش هایی حل آن را فرا میگیرند. پیشنهاد میشود که سازمان ها افرادی را جذب و به کار گیرند که به جهت گیری بیشتر سازمان به سمت خلاقیت و نوآوری سرعت ببخشند.
13. به دلیل ارتباط نسبتا پایین الگوی ارتباطی با خلاقیت در بین جامعه مورد مطالعه پیشنهاد می شود مدیران کل از تاکید زیاد به تبعیت از مقررات و دستورالعمل ها خودداری نمایند و تمرکز شدید سازمانی را به وجود نیاورند تا مدیران استان و معاون هایشان با اعمال سلیقه های شخصی به ارائه نظرات و پیشنهاد ها و ایده های جدید بپردازند تا خلاقیت و نوآوری شکوفا شود.
14. با افزایش فرهنگ سازمانی در مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان خلاقیت آنان افزایش پیدا میکند.از نظر ارگاد شاین مهمترین عامل بررسی ایجاد خلاقیت و نوآوری پیاده کردن یک برنامه به سازی توجه به فرهنگ سازمانی است.لذا پیشنهاد میشود مدیران با بازشکافی و بازشناسی فرهنگ سازمانی و استفاده از نقاط قوت آن بهبود خلاقیت سازمانی را درخود و سازمان به وجود آورند.
5-6 پیشنهاد هایی برای تحقیقات بعدی
1- با توجه به نقش تعیین کننده فرهنگ سازمانی در موفقیت و اثر بخشی سازمان و ایجاد خلاقیت که منجر به ارتقاء سازمانی میشود، پیشنهاد چنین تحقیقی در سایر سازمان ها انجام گردد تا با مقایسه نتایج حاصل به یاری مدیران بشتابیم.
-2 انجام همین تحقیق بر روی سطوح مختلف سازمان مرکزی جمعیت هلال احمر ایران که نقش بسیار کلیدی در هنگام بروز سوانح در کشور ایجاد می کند.
3- بررسی راهکارهای افزایش خلاقیت در سازمان جمعیت هلال احمر.
4- بررسی وضعیت پیچیدگی تمرکز و رسمیت سازمان جمعیت هلال احمر که تاثیر به سزایی بر روی خلاقیت سازمان دارد.
5- با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده در مورد شاخص های فرهنگ سازمانی و عوامل موثر بر خلاقیت زیاد نیست و در ضمن اطلاعات کافی در دست نیست توصیه می شود در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام گیرد.
منابع و مأخذ
1. اردلان، محمد رضا،و همکاران،(1387)، بررسی رابطه بین یگانگی فرد_ سازمان با فرهنگ سازمانی در دانشگاههای دولتی غرب کشور( همدان، کرمانشاه و کردستان)، فصل نامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.
2. ارغوانی،فاطمه،(1386)،بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات فرهنگ سازمانی بر خلاقیت سازمانی در واحدهای صنعتی قم،دانشگاه قم، پایان نامه ارشد مدیریت دولتی.
3. آشوری ، داریوش(1384) تعریف ها و مفهوم فرهنگ , نشر آگه , چاپ اول(ویراست دوم )
4. آقایی فیشانی ، تیمور(1387)خلاقیت و نوآوری در انسان ها و سازمان ها ,چاپ اول , تهران , نشر ترمه
5. اکبری،فضل الله،(1388)، بررسی رابطه بین ویژگی های فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در شرکت برق منطقهای اصفهان،پایانامه کارشناسی ارشد.
6. ایران زاده ، سلیمان، (1387) مدیریت فرهنگ سازمانی ,انتشارات نیکنام.
7. بحرالعلوم، حسن، (1388)، ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک مدیریت با رضایت شغلی کارشناسان سازمان تربیت بدنی شاغل در تهران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران.
8. پور فرج عمران ، مجید ( 1387 ) بررسی رابطه بین خلاقیت ، هوش هیجانی و خودکارآمدی . اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و مدیریت نوآوری در ایران .
9. جولازاده،محمدعلی(1388)رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران تربیت بدنی استان مازندران،پایان نامه ارشد دانشگاه شمال.
10. حسینی، افضل السادات،(1390)، ماهیت خلاقیت و شیوه‌های پرورش آن، انتشارات آستان قدس رضوی.
11. رابینز، استیفن پی،(1386)،رفتلر سازمانی جلد سوم ترجمه: دکتر علی پارساییان و دکتر سید محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
12. رضائیان، علی ، (1386)، مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت، چاپ دهم.
13. رها عزآبادی ، رزا (1379) رابطه فرهنگ سازمانی بها بهره وری مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش سراسر کشور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی تهران .
14. زارعی متین ,حسن (1384) تبیین الگوی فرهنگ سازمانی بر اساس ارزش های اسلامی در محیط کار, نقش آن بر رضایت شغلی ,پایان نامه ,دکتری رشته منابع انسانی ,دانشگاه تربیت مدرس.
15. زمانی ،الهام (1382) خلاقیت و نوآوری در سازمانهای همیار 22 ,تابستان 82 .
16. سلیمی ،مهتاب،(1387) ،خلاقیت و نوآوری در سازمان ،پژوهشنامه شماره 24 ، انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، چاپ اول ، تهران.
17. شجاعی ,منوچهر , ,فرزاد (1384) بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی اعضای هیات علمی دانشکده فنی و پردیس علوم , مجله علمی و پژوهشی فرهنگ مدیریت سال سوم شماره 11.
18. شجاعی،جواد،(1387)،رویکردی ساختاری به نو آوری،پژوهشنامه شماره 24 ، انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، چاپ اول ، تهران .
19. شریعتمداری،مهدی،(1389)، اصول و مبانی مدیریت(مدیریت عمومی)، انتشارات کوهسار،چاپ چهارم،
20. شمس اسفندآباد، حسن، (1389)،روان شناسی تفاوتهای فردی،انتشارات سمت.
21. صمد آقایی ,جلیل(1382) سازمانهای کار آفرین تهران انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
22. عسگری ,ناصر(1384) بررسی رابطه عوامل سازمانی ,ساختار ,فرهنگ تکنولوژی وزارت کار و امور اجتماعی ,پایان نامه کارشناسی ارشد ,دانشکده مدیریت تهران .
23. قاسمی، بهروز،(1389)، تئوریهای رفتار سازمانی،انتشارات هیأت چاپ اول.
24. قنبری، علی الله، (1387)، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری مدیران شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران،پایانامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.
25. قهرمان تبریزی، (1384) ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت اعضایی هیات علمی گروه های تربیت بدنی پایان نامه کارشناسی ارشد و نشریه علوم حرکتی .
26. کاظمی ,عباس (1384)طراحی الگوی اثر بخشی سازمانی با تأکید بر معیار های فرهنگی سازمان پایان نامه کارشناسی ارشد ,دانشکده تربیت مدرس .
27. کاووسی، فرزانه ، زمستان (1387)،فرهنگ و کار آفرینی سازمانی ، پژوهشنامه شماره 32 ، انتشارات پژوهشکده مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تهران.
28. کرد نوقانی،رسول (1380) مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمانها ,چاپ اول ,انتشارات پیک سنجش
29. ماری ،جوهچ، (1388)، تئوری سازمان( ترجمه حسن دانایی فرد) تهران ، انتشارات افکار.
30. ماری،جوهچ،(1387)،تئوری سازمان: مدرن،نمادین و تفسیری پست مدرن، مترجم: حسن داناییفرد،نشر افکار.
31. مالکی طبس، فاطمه،(1388)، رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمانی در سازمان های دولتی، پژوهشهای مدیریت.
32. محمدی، ناهید،(1384)، خلاقیت در مدیریت، مجله تدبیر ، شماره 161.
33. مدنی ،داوود (1382)مقدمه ای بر تئوری سازمان و مدیریت چاپ ششم انتشارات پیام نور .
34. مطلبی اصل ،صمد (1384)بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی، پایان نامه کارشناسی ارشد ,دانشکده مدیریت تهران .
35. معرفتی،اکبر،(1383)، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران دانشکدهها / گروههای آموزشی تربیت بدنی با میزان بهرهوری اعضای هیئت علمی آنها در دانشگاههای دولتی ایران، رساله دکتری دانشگاه تربیت معلم.
36. ناطقیان ، سینا ( 1387 ) پیش بینی خلاقیت از سبک های تفکر در دانشجویان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران .
37. هاشمیان