میان سوالات بعد حمایت فرهنگ سازمانی به خود اختصاص داده است و سوال در سازمان شخصی که وظیفه سنگینی بر دوش دارد تا حد زیادی روی کمک رئیسش حساب می کند. ” نیز دارای پایین ترین میانگین می باشد.
جدول (4-11): آمار توصیفی بعد یکپارچگی و انسجام در مدیران و معاونان
جمعیت هلال احمر استان زنجان
ردیف
سوال
شاخص
خیلی کم
کم
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
1
در سازمان ، هر واحد در پی حل مسائل در رسیدن به اهداف خویش است.
فراوانی
3
12
15
6
2.6667
درصد
8.3
33.3
41.7
16.7
2
در سازمان، بین مدیران و مسئولان واحدهای مختلف تا حد زیادی در نحوه انجام کار هماهنگی وجود دارد.
فراوانی
6
16
8
6
2.3889
درصد
16.7
44.4
22.2
16.7
3
در سازمان، تعاون و همکاری در برنامه ریزی ، سازماندهی و قانون گذاری در حد بالایی است
فراوانی
5
15
14
2
2.3889
درصد
13.9
41.7
38.9
5.6
همانطور که در جدول (4-11) ملاحظه می شود سوال ” در سازمان ، هر واحد در پی حل مسائل در رسیدن به اهداف خویش است ” بالاترین میانگین را در میان سوالات بعد یکپارچگی و انسجام فرهنگ سازمانی به خود اختصاص داده است و سوال ” در سازمان، بین مدیران و مسئولان واحدهای مختلف تا حد زیادی در نحوه انجام کار هماهنگی وجود دارد ” نیز دارای پایین ترین میانگین می باشد.
جدول (4-12) : آمار توصیفی بعد کنترل در مدیران و معاونان
جمعیت هلال احمر استان زنجان
ردیف
سوال
شاخص
خیلی کم
کم
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
1
در سازمان، رفتار کارکنان تا حد بالایی تحت کنترل قوانین و مقررات است.
فراوانی
5
15
11
5
2.4444
درصد
13.9
41.7
30.6
13.9
2
در سازمان، تاکید بر خود کنترلی ( کنترل توسط خود فرد ) است تا کنترل خارجی ( کنترل توسط قوانین و مقررات)
فراوانی
5
13
12
6
2.5000
درصد
13.9
36.1
33.3
16.7
3
در سازمان قوانین و سرپرستی مستقیم نقش کنترلی ایفا می کند.
فراوانی
8
11
17

2.2778
درصد
22.2
30.6
47.2

4
در سازمان، سرپرستان مستقیم در حد بالایی، رفتار کارکنان را کنترل می کنند.
فراوانی
6
14
14
2
2.3889
درصد
16.7
38.9
38.9
5.6
همانطور که در جدول (4-12) ملاحظه می شود سوال ” در سازمان، تاکید بر خود کنترلی ( کنترل توسط خود فرد ) است تا کنترل خارجی ( کنترل توسط قوانین و مقررات) ” بالاترین میانگین را در میان سوالات بعد کنترل فرهنگ سازمانی به اختصاص داده است و سوال در سازمان قوانین و سرپرستی مستقیم نقش کنترلی ایفا می کند. ” نیز دارای پایین ترین میانگین می باشد.
جدول (4-13): آمار توصیفی بعد هویت در مدیران و معاونان
جمعیت هلال احمر استان زنجان
ردیف
سوال
شاخص
خیلی کم
کم
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
1
در سازمان، کارکنان، همکاران هم ردیف و زیر دست خود را اعضایی یک خانواده کارمندی تلقی می کنند.
فراوانی
3
12
18
3
2.5843
درصد
8.3
33.3
50.0
8.3
2
در سازمان، از عضویت در سازمان احساس مباهات می کنند.
فراوانی
3
12
20
1
2.5833
درصد
8.3
33.3
55.6
2.8
3
در سازمان، کارکنان خود را متعلق به کل سازمان نمی داند و تعلق کمی به واحد خود دارند.
فراوانی
6
18
11
1
2.2222
درصد
16.7
50.0
30.6
2.8
4
در سازمان، کارکنان چندان تعهد و علاقه ای به ماندن در سازمان ندارند.
فراوانی
7
17
10
2
2.1944
درصد
19.4
47.2
27.8
5.6
همانطور که در جدول (4-13) ملاحظه می شود سوال ” در سازمان، کارکنان هم ردیف و زیر دست خود را اعضایی یک خانواده کارمندی تلقی می کنند” بالاترین میانگین را در میان سوالات بعد هویت فرهنگ سازمانی به خود اختصاص داده است و سوال ” در سازمان، کارکنان چندان تعهد و علاقه ای به ماندن در سازمان ندارند ” نیز دارای پایین ترین میانگین می باشد.
جدول (4-14): آمار توصیفی بعد سیستم پاداش در مدیران و معاونان
جمعیت هلال احمر استان زنجان
ردیف
سوال
شاخص
خیلی کم
کم
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
1
در سازمان ، نظام پاداش و معیارهای ارتقا چنان است که تا افراد در زمینه ای درخشش نداشته باشند شامل حالشان نمیشود.
فراوانی
15
14
5
2
1.8611
درصد
41.7
38.9
13.9
5.6
2
در سازمان، نظام پاداش، مشوق های عملکرد معیارهای ارتقا و ویژگی های خاص افراد موفق همخوانی بالا دارند.
فراوانی
8
14
11
3
2.3611
درصد
22.2
38.9
30.6
8.3
3
در سازمان، ارتقا شغلی و دریافت پاداش بر اساس آشنایی و دوستی با مدیران و وابستگی به جناح آنان صورت می گیرد.
فراوانی
5
12
9
10
2.6389
درصد
13.9
33.3
25.0
27.8
4
در سازمان، دریافت پاداش و ارتقا شغلی بر اساس سابقه خدمت و ارشدیت است نه عملکرد بالا.
فراوانی
5
19
11
1
2.2222
درصد
13.9
52.8
30.6
2.8
همانطور که در جدول (4-14) ملاحظه می شود سوال “در سازمان، ارتقا شغلی و دریافت پاداش بر اساس آشنایی و دوستی با مدیران و وابستگی به جناح آنان صورت می گیرد ” بالاترین میانگین را در میان سوالات بعد سیستم پاداش فرهنگ سازمانی به خود اختصاص داده است و سوال” در سازمان ، نظام پاداش و معیارهای ارتقا چنان است که تا افراد در زمینه ای درخشش نداشته باشند شامل حالشان نمی شود ” نیز دارای پایین ترین میانگین می باشد.
جدول (4-15): آمار توصیفی بعد سازش با پدیده های تعارض مدیران و معاونان
جمعیت هلال احمر استان زنجان
ردیف
سوال
شاخص
خیلی کم
کم
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
1
در سازمان، مدیران در سطح بالایی تحمل نظرها و انتقادات کارکنان را دارند.
فراوانی
8
12
14
2
2.2222
درصد
22.2
33.3
38.9
5.6
2
در سازمان، افراد می توانند با آزادی کامل پیشنهادات، انتقادات و عقاید خود را مطرح کنند.
فراوانی
7
14
13
2
2.2778
درصد
19.4
38.9
36.1
5.6
3
در سازمان، کسی حق مخالفت با سرپرستان خود را ندارد.
فراوانی
6
18
8
4
2.3056
درصد
16.7
50.0
22.2
11.1
4
در سازمان، مدیران و مسئولان در انتخاب همکار شان تا حد بالائی به شباهت فکری افراد خود توجه دارند.
فراوانی
6
12
17
1
2.3611
درصد
16.7
33.3
47.2
2.8
همانطور که در جدول (4-14) ملاحظه می شود سوال ” در سازمان، مدیران و مسئولان در انتخاب همکار شان تا حد بالائی به شباهت فکری افراد خود توجه دارند ” بالاترین میانگین را در میان سوالات بعد سازش با پدیده های تعارض فرهنگ سازمانی به خود اختصاص داده است و سوال” در سازمان، مدیران در سطح بالایی تحمل نظرها و انتقادات کارکنان را دارند” نیز دارای پایین ترین میانگین می باشد.
جدول (4-16): آمار توصیفی بعد الگوهای ارتباطی در مدیران و معاونان
جمعیت هلال احمر استان زنجان
ردیف
سوال
شاخص
خیلی کم
کم
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
1
در سازمان، ملاقات با مدیر کل حتماً با وقت قبلی توسط منشی و توافق خود ایشان صورت می گیرد.
فراوانی
3
9
16
8
2.8056
درصد
8.3
25.0
44.4
22.2
2
در سازمان، ارتباطات سازمانی کاملا بر اساس سلسله مراتب اداری صورت می گیرد.
فراوانی
6
19
9
2
2.2500
درصد
16.7
52.8
25.0
5.6
3
در سازمان، برای حل مشکلات و پیشرفت کار هر فردی می تواند با مدیران در تماس باشد.
فراوانی
2
14
16
4
2.6111
درصد
5.6
38.9
44.4
11.1
4
در سازمان، سیاست های درهای باز اعمال میشود. کارکنان و مدیران علاوه بر محل کار در رستوران، نمازخانه و راهروها با یکدیگر در تماس نزدیکند.
فراوانی
7
10
15
4
2.6111
درصد
19.4
27.8
41.7
11.1
همانطور که در جدول (4-16) ملاحظه می شود سوال ” در سازمان ، ملاقات با مدیرکل حتماً با وقت قبلی توسط منشی ، و توافق خود ایشان صورت می گیرد ” بالاترین میانگین را در میان سوالات بعد الگوهای ارتباطی فرهنگ سازمانی به خود اختصاص داده است و سوال” در سازمان، ارتباطات سازمانی کاملا بر اساس سلسله مراتب اداری صورت می گیرد ” نیز دارای پایین ترین میانگین می باشد.
جدول (4-17): اولویت ابعاد فرهنگ سازمانی در مدیران و معاونان
جمعیت هلال احمر استان زنجان
ابعاد
تعداد
میانگین
نوآوری
36
12.6111
رهبری
36
11.4166
الگوهای ارتباطی
36
10.2778
حمایت
36
10.1944
کنترل
36
9.6111
هویت
36
9.5832
ریسک پذیری
36
9.1945
سازش با پدیده های تعارض
36
9.1667
سیستم پاداش
36
9.0833
یکپارچگی و انسجام
36
7.4445
نمودار (4-1) : میانگین توصیفی ابعاد فرهنگ سازمانی در مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان
همانطور که در نمودار (4-1) و جدول (4-17) ملاحظه می گردد، بعد نوآوری دارای بالاترین میانگین مؤلفه فرهنگ سازمانی از دیدگاه مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان می باشد کمترین میانگین ها مربوط به یکپارچه سازی و انسجام بوده است.
4-6 توصیف سوالات پرسشنامه مربوط به خلاقیت
پرسشنامه خلاقیت دارای 50 سوال بوده است که آمار توصیفی آن در جداول ذیل آورده شده است.
با توجه به توضیحات فصل سوم در نمره گذاری و سطوح خلاقیت، که خلاقیت پایین ( نمره 25.2-1 ) و خلاقیت متوسط ( 5.3- 25.2 ) و خلاقیت بالا (5-5.3) می باشد. سطوح خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان در جدول زیر آورده شده است.
جدول (4-18) : سطوح خلاقیت در مدیران و معاونان
جمعیت هلال احمر استان زنجان
سطوح خلاقیت
خلاقیت پایین
خلاقیت متوسط
خلاقیت بالا
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
6
16.7
20
55.5
10
27.8
همانطور که در جداول (4-18) ملاحظه می شود 16.7درصد از مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان دارای خلاقیت پایین،55.5 درصد دارای خلاقیت متوسط و 27.8درصد دارای خلاقیت بالا می باشند.
4-7 آزمون فرضیه های تحقیق
در این قسمت فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته اند. تمام فرضیه های تحقیق در سطح معنی دارای مورد بررسی قرار گرفته اند که نتایج حاصله در جداول مربوطه ارائه شده است.
بررسی وضعیت طبیعی بودن مؤلفه های تحت مطالعه توسط آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
اغلب آزمون های آماری با فرض نرمال بودن توزیع صورت می گیرد. اجرای آزمون در چنین حالتی زمانی معتبر است که فرض نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد اندازه گیری رد نشود. در صورت رد فرض نرمال بودن توزیع داده ها، اجرای آزمون ها بدون فرض نرمال بودن صورت می گیرد. این گونه آزمون ها را آزاد توزیع یا ناپارامتری می نامند. یکی از روشهای آزمون نیکویی برازش توزیع احتمال به مجموعه ای از مشاهدات، آزمون تک نمونه ای کولموگروف – اسیمرنوف ( به اختصار k-s ) است. این آزمون با استفاده از مقایسه تابع تجمعی احتمال مشاهدات و نتایج تجمعی احتمال توزیع مفروض ، فرض پیروی مشاهدات از توزیع احتمال خاصی را بررسی می کند.
جدول(4-19): نتایج آزمون فرض نرمال بودن مؤلفه خلاقیت و ابعاد فرهنگ سازمانی و ابعاد آنها توسط آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
نوآوری
ریسک پذیری
رهبری
حمایت
یکپارچه سازی
کنترل
هویت
سیستم پاداش
تعارض
الگوهای ارتباطی
خلاقیت
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
تعداد(N)
12.61
9.19
11.41
10.19
7.44
9.61
9.58
9.08
9.16
10.2
5.86
میانگین
0.834
1.033
0.777
0.789
0.827
1.161
1.078
1.144
1.401
1.238
0.669
کولموگراف


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *