نیز برای تهیه اطلاعات زمینه ای آورده شده است. اما پرسشنامه خلاقیت که در سال 1986 توسط رندیسپ تهیه شده است این پرسشنامه دارای 50 سوال بوده که بر اساس مقیاس پنج ارزشی است. وبر این اساس مرتب شده است.( کاملاً مخالفم، مخالفم ، بی نظرم، موافقم، کاملاً موافقم) .
به گزینه کاملاً مخالفم مربوط به هر سوال امتیاز1، گزینه مخالفم امتیاز2، بی نظرم امتیاز3، گزینه موافقم امتیاز 4 و گزینه کاملاً موافقم امتیاز 5 تعلق میگیرد. قابلیت استفاده از این پرسشنامه در فرهنگهای مختلف در استفاده از آن و به علت ساده بودن سوالات و اجرای آن در مدت کوتاه ممکن است در نتیجه قابلیت اجرای آن برای کشورهای مختلف که دارای فرهنگ های مختلف می باشند فرق کند.
لازم به ذکر است که پس از تدوین پرسشنامه با هماهنگی و راهنمایی های استاد راهنما و مشاور و با همکاری اداره کل جمعیت هلال احمر پرسشنامه ها به صورت حضوری نزد مدیران جامعه موردنظر فرستاده شده و تکمیل گردیدند.
3-5 روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش تعدادی از داده های حاصله با استفاده از آمار توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفت از جمله محاسبه میانگین، فراوانی، انحراف معیار و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش زیر استفاده گردیده است.
به همین منظور از نرم افزار spss برای تحلیل داده ها استفاده شده است.
برای نرمال بودن مؤلفه ها از آزمون کولموگراف – اسمیرنوف استفاده شده است برای تعیین همبستگی بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت و همچنین برای تعیین همبستگی بین تک تک مؤلفه های فرهنگ سازمانی با خلاقیت از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
برای بررسی همبستگی بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. برای بررسی رابطه بین مؤلفه های (نوآوری، ریسک پذیری، حمایت، انسجام، کنترل، الگوهای ارتباطی ، رهبری ، هویت، پاداش) با خلاقیت از آزمون همبستگی پیرسون به علت نرمال بودن مؤلفه ها استفاده شده است.
برای بررسی مشخصات فردی از قبیل ( سن، جنسیت، میزان تحصیلات، سابقه کار، رشته تحصیلی ) از آمار توصیفی استفاده شده است.
4-1 مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها یکی از گام های اساسی در تحقیقات می باشد و یافته های پژوهش به آن بستگی دارد. در مرحله تجزیه و تحلیل داده های خام بدست آمده از جامعه و نمونه آماری با استفاده از تکنیک های آماری مناسب تحلیل می شود تا نتایج تحقیق معلوم گردد.
این فصل شامل دو بخش توصیفی و استنباطی است. در بخش توصیفی، ابتدا به توصیف مشخصات فردی مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان و سپس میانگین، انحراف استاندارد و فراوانی درصدی سوالات پرسشنامه فرهنگ سازمانی و خلاقیت می پردازد. در نهایت فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین جهت نشان دادن نتایج از جداول و نمودار برای تنوع، خلاصه نویسی و فهم بهتر استفاده شده است.
4-2 توصیف یافته های تحقیق
در این بخش ابتدا ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها و سپس شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق یعنی سوالات و ابعاد پرسشنامه فرهنگ سازمانی و خلاقیت با استفاده از جدول و نمودار توصیف شده است.
4-3 توصیف مشخصات فردی
تعداد 36 نفر مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان در تحقیق حاضر حضور داشته اند، که مشخصات فردی آنها در جداول زیر ارائه شده است.
جدول (4-1) : توزیع و درصد فراوانی سن آزمودنی ها
سن
40-36سال
45-41سال
50-46سال
51 و بالاتر
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
8
2.22
11
5.30
11
5.30
6
8.16
همانطور که در جدول (4-1) ملاحظه می شود، دو گروه سنی 45-41 سال و 50-46 دارای بیشترین فراوانی در بین رده های سنی متفاوت می باشند.
جدول (4-2) : آماره های توصیفی سن آزمودنی ها
سن
آماره
میزان
تعداد
36
میانگین
08.45
انحراف استاندارد
17.5
حداقل
36
حداکثر
55
همانطور که در جدول (4-2) ملاحظه می شود میانگین سن آزمودنی های 08.45سال و حداقل سن 36 و حداکثر سن 55 سال است.
جدول (4-3) : توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت
جنسیت
زن
مرد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
36
100
همانطور که در جدول (4-3) ملاحظه می شود، همه آزمودنی های تحقیق مرد (100 درصد ) می باشند.
جدول (4-4) : توزیع و درصد فراوانی میزان تحصیلات آزمودنی ها
تحصیلات
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
2
6.5
14
9.38
14
9.38
6
7.16
همانطور که در جدول (4-4) ملاحظه می گردد بیشتر آزمودنی های تحقیق دارای تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد و بعد از آن به ترتیب دکترا و فوق دیپلم می باشند.
جدول (4-5) : توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
مرتبط
غیر مرتبط
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
27
0.75
9
0.25
همانطور که در جدول ( 4-5) ملاحظه می گردد که 75% آزمودنی های تحقیق دارای تحصیلات در رشته کاری خود و 25% دارای تحصیلات در رشته کاری خود بوده اند.
جدول (4-6) : توزیع و درصد فراوانی سابقه کاری آزمودنی ها
سال
10-6
15-11
20-16
21 به بالا
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
8.2
6
7.16
15
7.41
14
9.38
همانطور که در جدول (4-6) ملاحظه می گردد سابقه کار بیشتر آزمودنی های تحقیق بین 16 تا 20 سال با 7.41 درصد بوده است.
4-4 توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه
این بخش به دو قسمت توصیف سوالات پرسشنامه های مربوط به فرهنگ سازمانی و خلاقیت به تفکیک، در مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان پرداخته شده است.
4-5 توصیف سوالات پرسشنامه مربوط به فرهنگ سازمانی
پرسشنامه فرهنگ سازمانی در قالب 10 بعد نوآوری، ریسک پذیری، رهبری، یکپارچه سازی و انسجام، حمایت، کنترل ، هویت، سیستم پاداش، سازش با پدیده های تعارض و الگوهای ارتباطی بوده است که به تفکیک آمار توصیفی هر بعد آن در جداول ذیل آورده شده است.
جدول ( 4-7) : آمار توصیفی بعد نوآوری در مدیران و معاونان
جمعیت هلال احمر استان زنجان
ردیف
سوال
شاخص
خیلی کم
کم
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
1
در سازمان ، برای افکار نو و ارائه پیشنهادات جدید فرصت مناسب به افراد داده شده است.
فراوانی
6
15
11
4
2.3611
درصد
16.7
41.7
30.6
11.1
2
در سازمان، کارکنان نسبت به انجام وظایف شغلی خود در سطح بالائی احساس آزادی عمل می کنند.
فراوانی
3
10
19
4
2.6667
درصد
8.3
27.8
52.8
11.1
3
در سازمان ، کارکنان تا حد زیادی آماده پذیرش مسئولیتند.
فراوانی
4
8
20
4
2.6687
درصد
11.1
22.2
55.6
11.1
4
در سازمان، باید کاملاً طبق برنامه و دستورالعمل رفتار کرد.
فراوانی
3
16
14
3
2.4722
درصد
8.3
44.4
38.9
8.3
5
در سازمان، انجام کارها تا حد زیادی متکی به مسئولان و با مراجعه آنان صورت می گیرد.
فراوانی
7
11
13
5
2.4444
درصد
19.4
30.6
36.1
13.9
همانطور که در جدول ( 4-7) ملاحظه می شود سوال ” در سازمان ، کارکنان تا حد زیادی آماده پذیرش مسئولیتند. ” بالاترین میانگین را در میان سوالات بعد نوآوری فرهنگ سازمانی به خود اختصاص داده است و سوال ” در سازمان ، برای افکار نو و ارائه پیشنهادات جدید فرصت مناسب به افراد داده شده است ” نیز دارای پایین ترین میانگین می باشد.
جدول (4-8) : آمار توصیفی بعد ریسک پذیری در مدیران و معاونان
جمعیت هلال احمر استان زنجان
ردیف
سوال
شاخص
خیلی کم
کم
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
1
در سازمان، افرادی که قصد انجام کارهای مخاطره آمیز را دارند به راحتی مافوق خود را در جریان می گذارند.
فراوانی
3
16
15
2
2.4444
درصد
8.3
44.4
41.7
5.6
2
در سازمان، کارکنانی که در حین انجام کارهای مخاطره آمیز دچار اشتباه می شوند به راحتی مافوق خود را در جریان می گذارند.
فراوانی
1
24
10
1
2.3056
درصد
2.8
66.7
27.8
2.8
3
در سازمان، افرادی که کارهای مخاطره آمیز انجام می دهند جایگاه بالایی دارند.
فراوانی
6
22
8

2.0556
درصد
16.7
61.1
22.2

4
در سازمان، کسی حق به مخاطره انداختن سازمان( انجام کارهای با ریسک ) را ندارد.
فراوانی
7
11
15
3
2.3889
درصد
19.4
30.6
41.7
8.3
همانطور که در جدول (4-8) ملاحظه می شود سوال ” در سازمان، افرادی که قصد انجام کارهای مخاطره آمیز را دارند به راحتی مافوق خود را در جریان می گذارند ” بالاترین میانگین را در میان سوالات بعد ریسک پذیری فرهنگ سازمانی به خود اختصاص داده است و سوال ” در سازمان، افراد جوری که کارهای مخاطره آمیز انجام می دهند پایگاه بالایی دارند “. نیز دارای پایین ترین میانگین می باشد.
جدول (4-9) : آمار توصیفی بعد رهبری در مدیران و معاونان
جمعیت هلال احمر استان زنجان
ردیف
سوال
شاخص
خیلی کم
کم
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
1
در سازمان، اطلاعات مربوط به شرح شغل و وظایف محوله در حد بالایی در اختیار کارکنان گذاشته می شود.
فراوانی
6
14
14
2
2.3333
درصد
16.7
38.9
38.9
5.6
2
در سازمان، وظایفی که از ناحیه سرپرست مستقیم به ما تفویض می شود روشن و واضح نیست.
فراوانی
9
11
14
2
2.1944
درصد
25.0
30.6
38.9
5.6
3
در سازمان بازخورد مناسب و به موقع برای انجام کارهای درست در اختیار کارکنان گذاشته می شود.
فراوانی
9
11
15
1
2.2222
درصد
25.0
30.6
41.7
2.8
4
در سازمان، اهداف، دستور العمل ها و مقررات اجرائی واضح و روشن است.
فراوانی
4
14
17
1
2.4167
درصد
11.1
38.9
47.2
2.8
5
در سازمان، کارکنان تا حد زیادی برای حل مشکلاتشان به مسئولان مستقیم خود مراجعه می کنند و مورد حمایت آنان واقع می شوند.
فراوانی
7
14
15

2.2500
درصد
19.4
38.9
41.7

همانطور که در جدول (4-9) ملاحظه می شود سوال ” در سازمان، اهداف، دستورالعمل ها و مقررات اجرائی واضح و روشن است ” بالاترین میانگین را در میان سوالات بعد رهبری فرهنگ سازمانی به خود اختصاص داده است و سوال ” در سازمان، وظایفی که از ناحیه سرپرست مستقیم به ما تفویض می شود روشن و واضح نیست ” نیز دارای پایین ترین میانگین می باشد.
جدول (4-10) : آمار توصیفی بعد حمایت مدیران و معاونان
جمعیت هلال احمر استان زنجان
ردیف
سوال
شاخص
خیلی کم
کم
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
1
در سازمان شخصی که وظیفه سنگینی بر دوش دارد تا حد زیادی روی کمک رئیسش حساب می کند.
فراوانی
9
9
14
4
2.3611
درصد
25.0
25.0
38.9
11.1
2
در سازمان، هنگامیکه یکی از کارکنان دچار مشکلی شود اشتباهی انجام دهد سرپرست وی خود را کنار می کشد.
فراوانی
5
14
12
5
2.4722
درصد
13.9
38.9
33.3
13.9
3
در سازمان، سرپرستان، کارکنان خود را به هماهنگی با یکدیگر ترغیب می کنند.
فراوانی
3
12
13
8
2.7222
درصد
8.3
33.3
36.1
22.2
4
در سازمان، همه مدیران، کارکنان خود را به هماهنگی با یکدیگر ترغیب می کنند.
فراوانی
3
14
11
8
2.6389
درصد
8.3
38.9
30.6
22.2
همانطور که در جدول (4-10) ملاحظه می شود سوال ” در سازمان، سرپرستان، کارکنان خود را به هماهنگی با یکدیگر ترغیب می کنند ” بالاترین میانگین را در


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *