دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-16-1 معیارهای سنتی نقدینگی[1]

نسبت های نقدینگی برای ارزیابی توانایی شرکت در پرداخت تعهدات کوتاه مدت به کار می طریقه. می توان از مطالعه این نسبت ها به جایگاه نقدینگی کنونی شرکت و توان نگهداری آن نیز پی برد. به هر حال تعهدات کوتاه مدت را بایستی از منابع کوتاه مدت سنجید(دستگیر،1381).

در معیارهای اولیه که برای اندازه گیری نقدینگی ارائه شده تاکید داشتند که هر چه دارایی های جاری بیشتر از بدهی ها باشند اندازه نقدینگی شرکت مطلوب تر می باشد. به بیانی دیگر دارایی های جاری صرف نظر از ترکیب آن نشان دهنده نیازهای نقدی شرکت می باشد. براساس همین دیدگاه نسبت های جاری و آنی برای اندازه گیری نقدینگی ارائه شده اند.

نسبت جاری[2] : از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می آید. نسبت جاری نشان دهنده این می باشد که دارایی های جاری چند برابر بدهی های جاری می باشد؟ هر چه این نسبت بزرگتر باشد، نقدینگی بهتر می باشد(گلافر و همکاران[3]،1997).

هرچه این نسبت بزرگتر باشد، توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت بیشتر خواهد بود. این نسبت را بایستی تنها یک نسبت ناخالص نقدینگی دانست، زیرا تک تک دارایی های جاری را نشان نمی دهد. شرکتی که دارایی های جاری آن از موجودی نقد و حساب های دریافتنی تشکیل شده می باشد، از شرکتی که دارایی های جاری آن از موجودی های جنسی شکل گرفته می باشد، جایگاه نقدینگی بهتری دارد(دستگیر،1381).

ایراد نسبت جاری این می باشد که به درجات مختلف نقدینگی اقلام دارایی های جاری توجه نمی گردد. به بیانی دیگر در این شاخص سرعت تبدیل به نقد شدن موجودی کالا برابر سرعت تبدیل به نقد شدن سایر اقلام دارایی های جاری شرکت فرض می گردد، در حالی که در دوره عملیات شرکت مطالبات بایستی مرحله فروش و وصول را طی کند تا تبدیل به نقد گردد. البته در نسبت جاری به همه تعهدات و بدهی های شرکت هم یک وزن داده شده در حالی که زمان سر رسید آنها متفاوت می باشد(گلافر و همکاران[4]،1997).

نسبت آنی[5] : این نسبت همانند نسبت جاری می باشد با این تفاوت که در این نسبت، موجودی های جنسی که دیرتر نقد می باشد، در رده دارایی های جاری نیامده می باشد. نسبت آنی، بیشتر روی موجودی های نقدی، اوراق بهادار قابل فروش و حساب های دریافتنی پافشاری می کند و آنها را نسبت به تعهدهای کوتاه مدت می سنجد، و از دیدگاه سنجش نقدینگی،اهمیتی بیش از نسبت جاری دارد(دستگیر،1381).

زیرا قابلیت نقد شدن موجودی کالا کم می باشد در نتیجه آنرا در تعیین وضعیت نقدینگی موثر نمی دانند و در نسبت آنی دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا، مبنای محاسبه قرار می گیرد. گرچه با این طریق تا حدی معضلات نسبت جاری برطرف می گردد، اما همچنان بعضی ایرادات نسبت جاری باقی می باشد. متفاوت بودن قابلیت نقد شدن وجه نقد و حساب های دریافتنی در محاسبه نسبت آنی نیز مد نظر قرار نمی گیرد. همچنین در این نسبت فرض شده که انواع بدهی های جاری دارای وزن یکسانی هستند. گرچه درجه تبدیل به نقد شدن موجودی کالا پایین تر می باشد اما نباید موجب حذف کامل آن در اندازه گیری قدرت نقدینگی گردد(گلافر و همکاران[6]،1997).

[1] Original Liquidity Crterions

[2] Current Ration

[3] GAllapher et al

[4] GAllapher et al

[5] Acid Test Ratio

[6] GAllapher et al

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش

   هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید