دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-8- جریان نقدی و چارچوب نظری

چارچوب نظری تدوین شده توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی دارای موضعی صریح و روشن در ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد می باشد. این موضع با تعریف نیازهای بهره گیری کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می گردد. فرض شده می باشد که تصور سرمایه گذاران، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه، منبعی از وجه نقد می باشد که منجر به تقسیم سود، پرداخت بهره، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه، بازپرداخت وام ها، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق و دستمزد می گردد. به همین لحاظ، هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه بهره گیری کنندگان بالقوه صورت های مالی می باشد، بر روی توانایی بنگاه در تأمین جریان های نقدی مطلوب متمرکز گردیده می باشد. بیانیه شماره 1 حسابداری مالی در این زمینه گفته می باشد: گزارشگری بایستی اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد، استقراض و بازپرداخت آن، معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن می باشد بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تأثیر می گذارد، فراهم نماید. اطلاعات مربوط به جریان های نقدی یا سایر جریان های وجوه می تواند در آشنایی با عملیات بنگاه، ارزیابی فعالیت های تأمین مالی، ارزیابی نقدینگی، قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد. این بیانیه نشان دهنده این مطلب می باشد که هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریان های نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره 95 معطوف نموده می باشد. همچنین جالب می باشد به این نکته توجه گردد که هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی در بیانیه شماره 5 مفاهیم حسابداری ویژگی های مثبتی را که صورت گردش وجوه نقد بایستی در بر داشته باشد، اظهار نموده می باشد:

«اطلاعات سودمندی را در مورد فعالیت های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به مقصود بازپرداخت بدهی ها، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به مقصود حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی، در مورد فعالیت های تأمین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیت های سرمایه گذاری یا پرداخت های نقدی ارائه می کند. بهره گیری های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری به مقصود کمک کردن به دستیابی به عواملی مانند نقدینگی بنگاه، انعطاف پذیری مالی، سودآوری و ریسک می باشد.»

بر همین اساس، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در مطالعه های اولیه خود در سال 1980، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطلاعاتی مطلوب که بایستی به همراه سایر صورت های مالی ارائه گردد، معرفی نمود. علت های پشتوانه این نظریه توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی به تبیین زیر اظهار شده می باشد:

 • تعیین اطلاعات بازخورد جریان های نقدی واقعی
 • کمک به تعیین ارتباط سود اقتصادی و جریان های نقدی
 • تهیه اطلاعاتی در مورد کیفیت سود
 • بهبود قابلیت مقایسه اطلاعات در گزارشگری مالی
 • کمک به ارزیابی انعطاف پذیری و قابلیت تبدیل دارایی ها به وجه نقد
 • کمک به پیش بینی جریان های نقدی آتی

در یک جمله می توان گفت که تمامی علت های فوق، ناشی از محدودیت های حسابداری تعهدی می باشد. با وجود این محدودیت ها، نمی توان گفت که اطلاعات تهیه شده بر مبنای حسابداری تعهدی بدون ارزش می باشند، بلکه در عوض می توان ادعا نمود که اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد، در کنار ترازنامه و صورت حساب سود و زیان گزارش شده می تواند منجر به ارائه بهتر اطلاعات مالی  بنگاه گردد. بر اساس فلسفه اصل افشا بایستی کلیه اطلاعاتی که به گونه بالقوه سودمند می باشند، در صورتی که منافع ناشی از ارائه آن ها به مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آن ها باشد، افشا شوند. بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مبانی اطلاعاتی سودمند مطرح می باشد که هزینه تهیه و ارائه آن نیز بسیار اندک می باشد، زیرا اطلاعات مندرج در این صورت مالی چیزی بیش از تلخیص و طبقه بندی مجدد اطلاعات حسابداری مربوط به یک دوره مالی به شکل دیگر نیست (فرقاندوست حقیقی و وفادار، 1376).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5-1- سؤال اصلی

آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

1-5-2- سؤالات فرعی پژوهش

 1. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 2. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 3. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 4. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 5. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 6. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 7. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 8. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 9. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 10. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 11. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 12. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 13. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 14. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 15. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 16. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 17. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری