دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : فیزیولوژی جانوری

عنوان : بررسی تأثیر کوئرستین بر اختلالات عملکردی ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی / خونرسانی مجدد در رت های  نر بیهوش شده

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی زیست شناسی

گرایش فیزیولوژی جانوری

عنوان:

بررسی تأثیر کوئرستین بر اختلالات عملکردی ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی / خونرسانی مجدد در رت های  نر بیهوش شده

استاد راهنما:

دکتر فیروزه غلام پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه: آسیب های ایسکمی/خونرسانی مجدد کلیه علل عمده نارسایی حاد کلیوی هستند. ایسکمی با استرس اکسیداتیو و آپوپتوز مرتبط می باشد استرس اکسیداتیو حاصل عدم تعادل بین تولید گونه های واکنش گر اکسیژن، آنتی اکسیدان ها و فرآیندهای ترمیمی است. کوئرستین یک آنتی اکسیدان قوی با توانایی جاروب کنندگی رادیکال می باشد.

هدف: اثرات کوئرستین بر اختلالات عملکردی کلیه طی فاز اولیه ری پرفیوژن متعاقب ایسکمی دوطرفه کلیوی مورد بررسی قرار گرفت.  

روشها: پس  از جراحی و کانول گذاری در رتهای نر ویستار(320-270 گرم) بیهوش شده با پنتوباربیتال سدیم، یک دوره کلیرانس نیمساعته کنترل انجام شد. به دنبال انسداد 30 دقیقه ای شریانهای کلیوی، یک دوره کلیرانس یکساعته انجام شد.  در انتها نمونه های خونی و ادرار جهت سنجش بعدی غلظت کراتینین، نیتروژن اوره و الکترولیت ها جمع آوری گردید. از 120 دقیقه قبل از جراحی (30 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) کوئرستین بصورت داخل صفاقی در گروه کوئرستین، نرمال سالین در گروه کنترل و نرمال سالین بدون انسداد شریان های کلیوی در گروه شاهد تزریق شد.

نتایج: در گروه کنترل کلیرانس کراتینین و بازجذب سدیم در انتهای دوره  ری پرفیوژن کاهش یافتند. استفاده از کوئرستین کلیرانس کراتینین را خفیف کرد  و باز جذب سدیم را بهتر نمود.

نتیجه گیری: کوئرستین اثر بهبودی بخش  روی اختللات  همودینامیک و عملکرد دفعی کلیه در طی فاز اولیه ری پرفیوژن  در رت دارد.

الف) مقدمه

بر اساس مطالعاتي كه تا كنون انجام شده، مشخص گردیده است كه يكي از عوامل ايجاد كننده نارسايي حاد كليوي (ARF)[1]، ايسكمي مي باشد.

اگر ايسكمي به مدت كافي ادامه يابد سبب ايجاد آسيب در توبول هاي كلیوي مي شود كه حاصل آن ايجاد اختلال در عملكرد دفعي نفرون ها ، توانايي تغليظ كنندگي اداري كليه ، ايجاد التهاب و آسيب به سلولهاي اندوتليالي عروق اطرف توبول هاي ناحيه خارجي مدولا مي باشد. در نتيجه كاهش جريان خون و احتقان در اين ناحيه از كليه بوجود مي آيد که آسيب هاي بيشتر توبول هاي كليه را موجب مي گردد. همچنين فيلتراسيون گلومرولي کاهش می یابد که می تواند ناشي از كاهش جريان خون كليه، انسداد توبول ها در نتيجه تشكيل قالب هاي توبولي و نشت برگشتي به علت صدمه بافت اپيتليومي توبول ها  باشد (1).

يكي از اتفاقاتي كه در شرايط ايسكمي / خون رساني مجدد رخ مي دهد، توليد بيشتر گونه هاي واكنشگر اكسيژن (ROS)[2] است. گونه هاي واكنشگر اكسيژن توليدي طي مراحلي موجب ايجاد آسيب هایی تحت عنوان استرس اكسيداتیو و ليپيد پراكسيداسيون در سلول هاي بدن مي گردند. در نتيجه اين آسيب ها، سلول هاي بدن صدمه ديده، آسيب هاي بافتي و اختلال در اعمال فيزيولوژيك بدن رخ مي دهد و در نتيجه بيماري هاي مختلفي را موجب مي گردد (2).

بنابراين در شرايط ايسكمي / خونرساني مجدد در كليه نيز، گونه هاي واكنشگر اكسيژن توليدي مي توانند طي مراحلي موجب ايجاد آسيب هاي استرس اكسيداتیو و ليپيدپراكسيداسيون در سلول ها و بافت كليه گردند و ايجاد اختلالات حاد عملكردي را بوجود آورند.

يكي از راه هاي دفاعي بدن در برابر اين صدمات، آنتي اكسيدان ها مي باشند. آنتي اكسيدان هاي گياهي اثرات مضر گونه هاي واكنشگر اكسيژن را به كمترين حد مي رسانند. از آنجاييكه اين راديكال هاي آزاد در بسياري بیماری هاي ناشي از استرس اکسیداتیو حائز اهميت هستند، مطالعات زيادي اثرات حفاظتي آنتي اكسيدان ها را در صدمات حاصل از ايسكمي / خونرساني مجدد در قلب، كليه، كبد و روده نشان داده اند (2).

فلاونوئيدها تركيبات فنولي- گياهي همراه با اثرات آنتي اكسيداني قوي هستند كه در منابع غذايي مختلفي از قبيل چاي، پياز، كلم بروكلي، سيب و لوبيا سبز يافت مي شوند (3). كوئرستين به عنوان يك تركيب فنولي – گياهي جزیي از خانواده آنتي اكسيدان هاي فلاونوئيدي به حساب مي آيد، جز آنتي اكسيدان هاي قوي گياهي است که در بين سبزيجات و ميوه جات به وفور يافت مي شود و داراي خاصيت جاروب كنندگي در برابر راديكال هاي آزاد است. همچنين به عنوان يك ممانعت كننده زانتین اكسيداز (آنزيم محرك توليد گونه هاي واكنشگر اكسيژن) و ليپيد پراكسيداسیون به شمار می رود (5 ،4).

بر اساس گزارشات، كوئرستين اثرات مثبت فراواني در سلامتي انسان و پيشگيري و بهبود بيماري هاي مختلف دارد. با در نظر گرفتن ايجاد اختلالات حاد كليوي القاء شده توسط ايسكمي/ خونرساني مجدد، همچنين با توجه به مشاهدات انجام شده در مورد آنتي اكسيدان هاي گياهي در صدمات حاصل از ايسكمي / خونرساني مجدد، هدف از اين تحقيق بررسي اثرات كوئرستین به عنوان يك آنتي اكسيدان قوي بر روي اختلالات عملكردی ناشي از ایسكمي / خونرساني مجدد در كليه رت است تا اهداف زير مورد تحقيق قرار گيرند:

تغييرات هموديناميك و دفعي كليوی حاصل از ايسكمي دو طرفه كليه در طي يك دوره يك ساعته خونرساني مجدد مشخص شود و تأثیر كوئرستين بر اين تغييرات تعيين گردد.

ب)نارسايي حاد كليوي

1-تعريف

نارسايي حاد كليوي[3] (ARF) يك نشانگان شایع بالینی است كه با كاهش حاد و برگشت پذير ميزان فيلتراسيون گلومرولي و يا عملكرد كليه، كه در يك دوره زماني چند ساعته يا چند روزه اتفاق مي افتد، مشخص مي شود (6).

2- اتیولوژي

نارسايي حاد كليوي بر اساس پاتوفيزيولوژي به سه دسته تقسيم مي شود:

  • نارسايي حاد كليوي با منشأ پيش كليوي[4] كه در آن كاهش حجم مؤثر خون در گردش و يا جريان خون كليوي ممكن است منجر به كاهش ميزان فيلتراسيون كليوي شود. در حالي كه عملكرد لوله اي نسبتاً دست نخورده باقي بماند و حدود 55% موارد را شامل مي شود (7).
  • نارسايي حاد كليوي با منشأ درون كليوي[5] كه دليل آن آسيب به پارانشیم كليه است و حدود 40% موارد را شامل مي شود (7).
  • نارسايي حاد كليوي با منشأ پس كليوي[6] كه دليل آن انسداد در سيستم ادراري است و حدود 5% موارد را شامل مي شود(7).

3- پاتوفيزيولوژي نارسايي حاد كليوي

يكي از علل شايع نارسايي حاد كليوي، ایسكمي است. ایسكمي شديد كليه از شوك شدید گردش خون ناشي مي شود. در شوك، قلب نمي تواند مقدار كافي خون را براي تغذيه كافي به قسمتهاي مختلف بدن برساند و جريان خون كليوي مخصوصاً به علت تنگ شدن شديد عروق كليوي بر اثر تحريك سمپاتيك يا بر اثر وجود مواد تنگ كننده رگي در خون بيماران فوق العاده كاهش مي يابد. بنابراين فقدان تغذيه كافي غالباً بسياري از سلولهاي اپي تليال توبولي را خراب كرده و از اين راه نفرون هاي متعددي را مسدود مي سازد (8).

مدل ایسکمی / خونرسانی مجدد (I/R)[7] به عنوان متداولترين روش القاء ARF در مدل هاي آزمايشگاهي است (21). مكانيسمی كه به واسطه آنI/R  منجر به آسيب سلول هاي توبول كليه مي شود شامل تخليه اكسيژن و ATP است که با فروپاشي اسكلت سلولي سبب از دست رفتن لبه هاي برسي ميكروپرزها[8]، اتصالات سلولي، جابه جايي اينتگرين ها و پمپ Na+-K+ATPase از سطح قاعده اي به سطح رأسي[9] سلول مي شود (6،11). كه اين خود باعث تغييراتي در قطبيت سلولهاي اپی تلیالی توبول مي شود و مجموعه اين تغييرات زمينه را براي انسداد مجاري توبولي كليه ها فراهم مي كند (12).

تخليه ATP باعث فعال شدن پروتئازها و فسفوليپازهايي مي شود كه به دنبال جريان مجدد خون سبب آسيب هاي اكسیداتيو[10] شده و نقش مهمي در پاتوژنز ARF دارد. اين آسيب ها در سلول هاي اپی تليال مويرگهاي توبولي و بخصوص در مدولاي خارجی رخ مي دهد (22،23).

اگر ايسكمي كليه به مدت كافي باقي بماند به پارانشیم كليه آسيب وارد نموده و نکروز حاد توبول[11] (ATN) را ايجاد مي كند. اما معمولاً آسيب ناشي از ايسكمي در قطعه مستقيم توبول پروگزيمال[12] (قطعه S3) و قسمت ضخيم بالا رونده لوپ هنله در ناحيه مدولاي خارجي[13] (mTAL) بيشتر مي باشد (9). و دليل آن هيپوكسي نسبي مدولاي خارجي است كه ناشي از جريان  مخالف اكسيژن[14] از شاخه نزولي عروقي مستقيم[15] به شاخه صعودي آن می باشد. بیشتر بودن جريان خون طبيعي ناحيه کورتکس نسبت به مدولا به دلیل مصرف بالاي اكسيژن در قطعات توبولي S3 و   mTAL که وظیفه انتقال املاح را به عهده دارند (10 ، 11 ). پس ايسكمي با كاهش جريان خون كليه باعث پائين آوردن فشار اكسيژن در ناحيه مدولاي خارجي مي شود و اينگونه منجر به آسيب پذيري آن مي گردد.

اختلالات و آسيب هاي ايجاد شده در نارسايي حاد كليوي را مي توان به چهار دسته تقسيم نمود كه شامل آسيب به سلول هاي توبولي، اختلالات در عملكرد جذبي و ترشحي توبول ها، اختلالات همودیناميك و نقص در توانايي تغليظ كنندگي ادرار تقسيم كرد (12).

 1 .3 – آسيب به سلول هاي اپي تليال توبول هاي كليوي

-3.1.1 آسيب هاي كشنده

اين آسيب ها شامل آپوپتوز يا نكروز است. آپوپتوز مرگ برنامه ريزي شده سلول هاي توبولي با سيگنال آسيب رسان و مسير آپوپتوتيك است كه مي تواند به دليل افزايش عوامل سيتوتوكسيك ناشي از ايسكمي ايجاد شود. در حالیکه، نكروز سلولي به دليل كاهش حاد سديم و ذخاير انرژي سلولي به وجود مي آيد كه باعث تورم سلولي و در نهایت تركيدن و مرگ سلول مي شود (14،13،9).

3.1.2 – آسيب هاي غير كشنده[16]

اين آسيب ها شامل به وجود آمدن يكسري تاول در غشا اپيكال[17] سلولهاي توبولي و از بين رفتن انسجام ساختماني لبه هاي برسي[18] توبول هاي پروگزیمال، قطبيت غشايي سلول، اتصال طبيعي سلول هاي توبولي به غشاي پايه و عملكرد اتصالات بسته[19] بين سلولي است و بيشتر به دليل از بين رفتن انسجام اسكلت سلولي اكتين ناشي از كاهش ATP مي باشند. به محض برقراري مجدد جريان خون كليه و برطرف شدن ایسکمي و كمبود ATP اين تغييرات قابل برگشت هستند (14،13،9).

3.2 – اختلال در عملكرد جذبي و ترشحي توبول ها

آسيب هاي كشنده و غير كشنده سلول هاي توبولي موجب اين اختلالات مي گردند. آسيب هاي كشنده باعث اتلاف سلول هاي اپي تليال لوله هاي كليوي و كاهش سلول هاي فعال در قطعات S3 و mTAL (از نواحي اصلي در انتقال املاح) مي گردد و اختلالات زيادي در عملكرد دفعی نفرون ها بوجود مي آورند. از بين رفتن قطبيت سلول ها در نتيجه جابه جايي اينتگرين ها و پمپ Na+-K+ATPase از سطح قاعده اي به سطح رأسي سلول اپي تليال موجب اختلال در انتقال يكطرفه مواد از خلال لايه اپی تليال توبول ها مي شود (11،10،15).

اختلال در عملكرد دروازه اي اتصالات بسته[20] محدوديت در باز جذب از مسير كنار سلولي را از بين مي برد و باعث افزايش نشت برگشتي[21] مايع فيلترا از لومن به ميان بافتي كليه مي شود كه موجب اختلال در عملكرد دفعي توبول مي شود (15).

تخليه اكسيژن و ATP  با فروپاشي اسكلت سلولي[22] سبب از دست رفتن لبه هاي برسي و جدا شدن اجزاي آن از غشاي اپيكال و ريزش آن بداخل لومن مي شود كه منجر به انسداد توبول و كاهش سطح جذب شده و در نتيجه موجب اختلال بيشتر در عملكرد توبول ها مي گردد (11 ،10 ،15).

سلول هاي توبولي كنده شده در اثر آپوپتوز و نكروز سلولي، لبه هاي برسي جدا شده از توبول هاي پروگزيمال و پروتئين ها (گليكوپروتئين Tamm-horsfall كه بوسيله سلول هاي قسمتmTAL   ساخته مي شود)، موجب ايجاد قالب هايي[23] مخصوصاً در قطعات انتهايي نفرون ها مي شود كه از طریق انسداد و در نتيجه افزايش نشت برگشتي مايع فيلترا باعث اختلال در عملكرد توبول ها مي گردند. اين تغييرات اسكلت سلولي، تخريب اتصالات سلولي، تخليه ATP و مجاورت با عوامل اكسيدان مسئول افزايش نفوذپذيري پاراسلولار و نشت مواد از بستر عروقي به بافت اطراف مي باشد كه اين شرايط باعث متورم شدن سلول هاي اندوتلیال و اختلال در جريان خون بواسطه فشرده كردن مويرگ ها و بسته شدن لومن عروقي مي شود (16،15).

3.3- اختلالات هموديناميك كليوي

دو متغير هموديناميك عمده در نارسايي حاد كليوي، كاهش جريان خون كليوي و ميزان فيلتراسيون گلومرولي (GFR) هستند. جريان خون كليوي در نارسايي حاد كليوي حدود 50-40 درصد كاهش می یابد (17 ، 14). اين موضوع باعث تشدید هيپوكسي بويژه در ناحيه ي مدولاي خارجي می شود و اين اتفاق بوسيله ي دو فاكتور صورت مي گيرد:

الف) افزايش انقباض در عروق كليوي مخصوصا ًدر آرتريول هاي آوران[24] كه در اثر از بين رفتن تعادل بین مواد منقبض كننده عروقي بخصوص اندوتلين و مواد گشاد كننده عروقي مثل نيتريك اكسايد[25] ايجاد مي شود. همچنين نقص در خود تنظيمي عروق كليه به علت تشديد فعاليت مكانيسم فيدبك توبولي- گلومرولي (TGF) [26]در نتيجه افزايش توليد آدنوزين و افزايش سيستم آدرنرژيك و رنين – آنژيوتنسين[27] نيز مي تواند در افزايش انقباض عروقي كليه مؤثر باشد (18،17،14) .

ب) احتقان عروق مدولا كه بر اثر به هم چسبیدن گلبول هاي سفيد، گلبول هاي قرمز و پلاكت ها به يكديگر و به ديواره مويرگ ها بر اثر افزايش آزاد شدن واسطه هاي التهابي مثل سيتوكين ها[28] بوجود مي آيد (11،14). عواملی هم که موجب کاهش GFR توسط ایسکمی کلیوی می گردند عبارتند از: اثرات عروقی آن که موجب افزایش انقباض عروق پیش گلومرولی شده و از این طریق فشار فیلتراسیون گلومرولی را کاهش می دهند. اثرات توبولی، به علت از بین رفتن قطبیت سلول های توبولی در نتیجه جابجایی پمپ سدیم – پتاسیم از غشای قاعده ای – جانبی به غشای اپیکال، بازجذب سدیم کاهش یافته و این موضوع موجب افزایش تحویل سدیم به توبول دیستال و ماکولادنسا گردیده، که از این طریق فعالیت مکانیسم TGF افزایش می یابد که آن نیز باعث انقباض بیشتر آرتریول های آوران از طریق واسطه خود یعنی آدنوزین شده که به کاهش GFR کمک می کند. انسداد قسمت های دیستال توسط قالب ها که باعث افزایش فشار هیدروستاتیک در قطعات فوقانی نفرون بویژه در توبول پروگزیمال و کپسول بومن می گردد نیز باعث کاهش GFR می شود (14،19). همچنین، افزایش نشت  برگشتی مایع فیلترا از لومن به داخل بافت بینابینی کلیه ناشی از افزایش فشار داخل لومنی به علت انسداد توبولی، صدمه یافتن اپی تلیوم توبول ها و از بین رفتن انسجام اتصالات بسته از عوامل دیگر کاهش دهنده GFR در طی نارسایی حاد کلیوی می باشند (14،19). بنابراین ترکیبی از انقباض عروق کلیه، احتقان عروق ناحیه مدولا، انسداد توبولی و نشت برگشتی مایع فیلترا از علل عمده کاهش GFR محسوب می گردند.

4- تظاهرات باليني نارسايي حاد كليوي

نارسايي حاد كليوي منجر به علايم و نشانه هايي مي شود كه نشان دهنده ازبين رفتن اعمال تنظيمي، دفعي و اندوكرين كليه هستند. ناتواني تنظيم حجم قسمتهاي مختلف مايعات بدن ممكن است به صورت ادم هيپرتانسيون و يا نارسايي احتقاني قلب متظاهر شود. عدم توانايي تنظيم تركيب مايعات بدن، به صورت هيپركالمي – اسيدوزمتابوليك و هيپرفسفاتمي مشخص خواهد شد. از دست رفتن توانايي دفعي كليه به صورت افزايش غلظت پلاسمايي مواد خاصي كه به طور طبيعي توسط كليه ها دفع مي شود، متظاهر مي گردد (14).

ج) آنتي اكسيدان ها[1]

  1. تعريف:

تركيباتي هستند كه به طور قابل توجهي اكسيداسيون سوبسترا[2] به تأخير انداخته يا از آن جلوگيري مي كنند. از لحاظ بيولوژيكي تركيبات فعالي محسوب مي شوند كه بدن را در برابر آسيب ناشي از ROS ، RNS[3] ، RCS[4] ، كه منجر به بروز بيماري ها مي شوند، محافظت مي نمايند. بنابراين از ديدگاه سلامت شغلي نيز داراي اهميت هستند. آنتي اكسيدان ها يكي از مكانيسم هاي دفاعي بدن در برابر اثرات مضر و زيان بخش راديكال هاي آزاد محرك استرس اكسيداتيو[5] و ليپيد پراكسيداسيون[6] مي باشد، همچنين در تعديل مسيرهاي سيگنالینگ[7] سلولي فعاليت دارند (24).

در حالت عادي بين راديكال هاي آزاد[8] توليدي و آنتي اكسيدان ها در بدن تعادل برقرار است كه اين تعادل براي بقا و سلامتي ضروري است (25).

تعداد صفحه : 82

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته بندی : زیست شناسی