متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :میکروبیولوژی

عنوان : جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدا و ارزیابی حساسیت آنها به فلوکونازول (Fluconazole) در مبتلایان به فرم عود کننده ولوواژینیت کاندیدیایی ( RVVC ) شهرستان گناباد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

 

پایانامه کارشناسی ارشدM.Sc

گرایش: میکروبیولوژی

عنوان

جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدا و ارزیابی حساسیت آنها به فلوکونازول (Fluconazole) در مبتلایان به فرم عود کننده ولوواژینیت کاندیدیایی ( RVVC ) شهرستان گناباد در سال 1390

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن مینوئیان حقیقی

 

استاد مشاور:

دکتر هاتف آجودانی فر

شهریور 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                              صفحه

فصل اول: مقدمه

 مقدمه. 1

اهداف این تحقیق: 4

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 5

1-1 ) قارچ شناسی پزشکی : 6

1-2 ) عفونت های قارچی : 7

1-3 ) مخمرها (Yeasts) : 8

1-3-1 ) روشهای شناسایی مخمرها : 9

1-4 ) عفونت فرصت طلب : 9

1-5 ) کاندیدا و کاندیدیازیس : 10

-5-1 ) تاریخچه : 10

1-5-2 ) بیولوژی : 11

1-5-3 ) تاکسونومی کاندیدا : 12

1-5-4 ) ژنتیک و بیولوژی مولکولی کاندیدا : 12

1-5-5 ) ریخت شناسی و شناسایی کاندیدا : 13

1-5-6 ) ایمنی در مقابل کاندیدا : 14

1-5-7 ) كانديديازيس : 14

1-5-7-1 ) عفونتهای ایجاد شده در اثر گونه های کاندیدا : 17

1-5-7-2 ) کاندیدا آلبیکنس : 18

1-6 ) ولوواژينيت كانديدائي : 19

1-6-1 ) علایم ولوواژینال : 20

1-6-2 ) مراحل بیماری زایی کاندیدا : 21

1-6-3 ) عوامل مربوط به پاتوژن : 22

1-6-4 ) عوامل مربوط به میزبان : 23

1-6-5 ) ايمني در ولوواژينيت كانديديايي : 27

1-6-6 ) تشخیص  RVVC : 28

1-6-7 ) درمان : 28

1-6-8 ) عوامل مؤثر بر روی درمان : 28

1-7 ) تعاریف اولیه ‌از شیمی ‌دارویی : 28

1-7-1 ) سیر تاریخی شیمی ‌دارویی : 29

1-7-2 ) تاریخ معرفی شیمی ‌دارویی به عنوان علم : 29

1-7-3 ) جنبه‌های بنیادی داروها : 29

1-7-4 ) کاربرد داروها : 30

1-8 ) داروهای ضد قارچی : 30

1-8-1 ) آزول ها : 31

1-8-2 ) آنتی بیوتیک های پلی اِن : 32

1-8-3 ) مقاومت گونه های مختلف کاندیدا علیه داروهای ضد قارچی : 32

1-8-4 ) مکانیسم های مقاومت در برابر عوامل ضد قارچی : 32

1-9 ) مکانیسم اثر فلوکونازول : 33

1-9-1 ) فرمول شیمیایی فلوکونازول : 33

1-9-2 ) مکانیسم مقاومت کاندیدا علیه فلوکونازول : 34

1-9-3 ) نحوه استفاده از داروهای آزول : 34

فصل سوم : مواد و روش ها 41

3-1) اسامی تعدادی از مواد، وسایل و دستگاه های مورد استفاده: 42

3-1-1) مواد و محیط کشت های مورد ازمایش: 42

3-1-2) وسایل و دستگاه های مورد استفاده: 42

3-2) مواد و روش ها: 45

3-2-1) جمع آوری نمونه ها: 45

3-2-2) بررسی مستقیم میکروسکوپی: 45

3-2-3)کشت روی محیط: 46

تهیه محیط کشت سابورو دکستروز آگار: 46

3-2-4) تشخیص آزمایشگاهی گونه های کاندیدا : 47

3-2-4-1) بررسی پرگنه در محیط کروم آگارکاندیدا: 47

3-2-4-2) آزمایش ایجاد لوله زایا : 48

3-2-4-3)مورفولوژی و بررسی کلامیدوکونیدی بر روی کورن میل آگار( CMT80 ) : 48

3-2-4-4)بررسی ایجاد کلامیدوکونیدی در محیط کازئین اگار: 49

3-2-4-5) رشد در دمای 45 درجه سانتی گراد : 49

3-2-4-6) واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR  و RAPD : 50

3-2-5) تهیه سوسپانسیون سلول مخمری کاندیدا آلبیکنس: 54

3-2-6 ) روش میکرودیلوسین : 54

3-2-7 ) موارد کنترل مثبت و کنترل منفی آزمایشات : 55

3-2-8 ) انتقال میکروپلیت ها به گرم خانه ( گرم خانه گذاری ) : 55

3-2-9 ) کشت مجدد محتویات هر یک از حفرات میکروپلیت روی محیط سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل ( SC ) : 56

فصل چهارم: نتایج.. 58

4-1 ) نتایج حاصل از شناسایی کاندیدا آلبیکنس توسط روش PCR-RFLP : 59

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 71

5-1 ) ارزیابی تعیین گونه های کاندیدا در مبتلایان به ولوواژینیت عود کنندکاندیدایی: 72

5-2 ) ارزیابی عملکرد ضد قارچی داروی فلوکونازول روی قارچ کاندیدا آلبیکنس : 74

منابع : 79

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول 1- برخی از گونه های بیماریزای کاندیدا و نام مرحله جنسی آنها 16

جدول2- مشخصات مورفولوژیک گونه های بیماریزای پر اهمیت کاندیدا 16

جدول- 3  مروری بر انواع عفونتهای کاندیدایی و عوامل مستعدکننده آنها 17

جدول 4-2 : تعداد و درصد عدم رشد قارچ ( کشندگی ) کاندیدا آلبیکنس… 61

جدول 4-1 : نتایج فعالیت های مهار رشد  ( MIC90 ) و قارچ کشی ( MFC ) داروی فلوکونازول روی سویه های قارچ کاندیدا آلبیکنس… 60

جدول 4-3 : تعداد و درصد مهار رشد قارچ کاندیدا آلبیکنس… 61

جدول 4-4 : میانگین و انحراف معیار غلظت کشندگی قارچ کاندیدا آلبیکنس… 62

جدول 4-5 : میانگین و انحراف معیار مهار کنندگی قارچ کاندیدا آلبیکنس… 62

جدول 4-6 : میانگین و انحراف معیار سن در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدیایی. 62

جدول 4-7 : مقایسه گروه های سنی در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 63

جدول 4-8 : مقایسه تعداد دفعات زایمان در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 64

جدول 4-9 : بررسی وضعیت بارداری در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 64

جدول 4-10 : بررسی شدت علائم بیماری در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 65

جدول 4-11 : بررسی عوارض جسمی و روحی ناشی از ولوواژینیت کاندیدایی در مبتلایان  66

جدول 4-12 : بررسی سابقه استفاده از داروی فلوکونازول در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  67

جدول 4-13 : بررسی سابقه استفاده از داروهای ضد قارچی ( غیر از  فلوکونازول ) در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  68

جدول 4-14 : بررسی سابقه ابتلا به بیماری های خاص در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  68

جدول 4-15 : بررسی سابقه استفاده از دارو در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 69

جدول 4-16 : بررسی روش درمانی در موارد قبلی بیماری در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  70

جدول 4-17 : بررسی وضعیت سیستم ایمنی در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 70

فهرست نمودارها

عنوان …………………………………………………………………………………………………………… صفحه

نمودار 4-1 : مقایسه درصدی گروه های سنی در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 63

نمودار 4-2 : مقایسه درصدی شدت علائم بیماری در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  66

نمودار 4-3 : مقایسه درصدی عوارض جسمی و روحی ناشی از ولوواژینیت کاندیدایی در مبتلایان  67

نمودار 4-5 : مقایسه درصدی وضعیت سیستم ایمنی در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  70

نمودار 4-4 : مقایسه درصدی سابقه استفاده از دارو در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  69

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                  صفحه

شکل3 -1: گرم خانه. 43

شکل3 -2 : اتوکلاو. 44

شکل3 – 3 : هود لامینار 44

شکل 3– 4 : میکروسکوپ نوری.. 44

شکل3 – 5 : کشت کاندیداروی محیط سابرو دکستروز آگار 46

شکل3- 6 : محیط سابرودکستروز آگار ( قبل از کشت قارچ ) 46

شکل 3– 7 : وجود كانديدا آلبيكنس در محيط كروم آگار 48

شکل3- 8 :  مرحله ورتکس در استخراج DNA.. 51

شکل3-  9 :  مراحل استخراج DNA.. 52

شکل3 – 12 : پر کردن حفره های میکروپلیت توسط سمپلر و سر سمپلر در روش میکرودیلوسین  55

شکل 3 13 : رشد کاندیدا آلبیکنس روی محیط SC بعد از برداشت از حفرات میکروپلیت   57

شکل3-  11 : روش میکرودایلوشن در پلیت 96 خانه ای.. 57

شکل3-  14 :  نحوه قرائت نتایج در کشت مجدد  از خانه های تلقیح شده 57

شکل 4-1 :  الکتروفورز DNA استخراج شده از گونه های کاندیدا 59

شکل 4-2 : تشخیص مولکولی گونه های کاندیداآلبیکنس… 59

 

چکیده

زمینه و هدف: میزان بروز ولوواژینیت کاندیدیایی عود کننده توسط گونه های کاندیدا روند رو به افزایشی را نشان می دهد. بر اساس مطالعات، بعضی از گونه های کاندیدا نسبت به داروهای ضد قارچی مثل فلوکونازول مقاومت نشان می دهند. بنابراین با جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدای مسبب فرم عود کننده ولوواژینال و تعیین حساسیت آنها به داروی فلوکونازول می توان الگوی مناسبی از بیماران و مقاومت دارویی آنرا در منطقه جغرافیایی مورد پژوهش گزارش کرد.

روش کار: جدایه ی مخمری مورد آزمایش مستقیم، کشت و آزمایش های تکمیلی برای شناسایی گونه های مختلف کاندیدا از قبیل روش های مولکولی PCR RFLP ) ( و غیر مولکولی (سابرو دکستروز آگار، کروم آگار، تست لوله زایا) قرار گرفتند. سپس فلوکونازول بر روی هر کدام از نمونه ها به روش میکرودیلوسیون براث آزمایش شد و حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت قارچ کشی داروها اندازه گیری و حساسیت آنها تعیین شد.

یافته ها: در بررسی حداقل غلظت مهارکنندگی ایزوله های جدا شده مشخص شد تأثیر داروی ضد قارچی فلوکونازول علیه سویه های کاندیدا آلبیکنس حاصل از بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدایی عودکننده حساس وابسته به دوز می باشد.

نتیجه گیری : با استفاده از یافته های حاصل از این تحقیق می توان گفت در ولوواژینیت کاندیدایی حاد یا مزمن شاید فلوکونازول تأثیر روی سویه های کاندیدا آلبیکنس داشته باشد ولی در ولوواژینیت کاندیدایی عودکننده یا باید از فلوکونازول با دوز بالا استفاده شود یا از داروهای دیگر ضد قارچی استفاده شود.

واژگان کلیدی: ولوواژینیت کاندیدایی عودکننده، فلوکونازول، کاندیدا آلبیکنس.

فصل اول

مقدمه

عفونت هاي فرصت طلب ناشي از مخمرها در دهه هاي اخير اهميت زيادي يافته است(30).علت اين مسئله روند رو به تزايد اين عفونت ها از لحاظ بروز و شيوع در جامعه و در بين عفونت هاي بيمارستاني است .

كانديديازيس طيفي از بيماري هاي قارچي فرصت طلب است كه در افراد مستعد به شكل عفونت هاي سطحي ساده تا عفونت هاي سيستميك ايجاد مي شود(45).

امروزه كانديديازيس از بيماري هاي مهم عفوني مطرح در جهان است و در حدود 25 تا 50 درصد عفونت هاي بيمارستاني در بخش مراقبت هاي ويژه و 8 تا 15 درصد كل عفونت هاي بيمارستاني را كانديديازيس تشكيل می دهد(69).

ولوواژینیت کاندیدیایی دومین عفونت شایع دستگاه تناسلی زنان پس از واژینوز ناشی از باکتری های بی هوازی است. حدود 75 درصد از خانم ها حداقل یک بار در طول عمر خود دچار عفونت کاندیدیایی واژن می شوند. اين بيماري ممكن است به صورت حاد، مزمن و يا عود كننده تظاهر نمايد. اغلب زنان به فرم حاد بيماري مبتلا مي گردند (49.50). میزان بروز ولوواژینیت کاندیدیایی عود کننده [1](RVVC) توسط گونه های کاندیدا روند رو به افزایشی را نشان می دهد. (RVVC)  حالتی است که در آن علایم بیماری در طول یک سال حداقل 3 بار و یا بیشتر تکرار گردد(34.35). این علایم ممکن است شدید و همراه با تحمل رنج و ناراحتی قابل ملاحظه ای برای آنان باشد(51.49).

علایم محلی ولواژینال شامل ترشحات زرد شيري، غليظ و غشا كاذب خاكستري در سطح مخاط واژن همراه است(19). در اين بيماري سوزش ادرار بسيار شايع بوده و ترشحات واژن افزايش مي يابد، اما شايع ترين علامت خارش ناحيه واژن است كه اغلب در طول دوره قبل از قاعدگي شديدتر مي شود(100).

شایع ترین مخمرهای جدا شده از واژن شامل کاندیدا آلبیکنس (۸۵ تا ۹۰ درصد) کاندیدا گلابراتا (۵ تا10 درصد) وکاندیدا تروپیکالیس (۱ تا ۳ درصد) می‌باشد. سایر گونه‌های مخمری که از شیوع کمتری برخوردارند عبارتند از کاندیدا دابلینینسیس، کاندیدا کروزه‌یی، کاندیدا فاماتا (۵/۰ تا ۲ درصد) می باشند.

عامل بيماري قارچي فرصت طلب از جنس كانديدا مي باشد كه به صورت همزيست در دستگاه گوارش، مخاطات، پوست انسان و ساير حيوانات بوده و حتي در محيط نيز يافته مي شود. اين عامل در شرايطي كه مقاومت ميزبان به صورت موضعي يا سيستميك به صورت اوليه و يا ثانويه در اثر عوامل مستعد كننده بيماري كاهش يابد، قادر به ايجاد بيماري در هر ناحيه از بدن خواهد بود. وجود محدوديت هايي همچون تعداد كم داروهاي ضد قارچي، سمي بودن آنها براي سلول هاي بدن يا كاهش حساسيت يك سري از گونه هاي كانديدا به اين داروها، همواره به عنوان معضلات اساسي در درمان بيماري مطرح بوده اند(38).

 

از دلایل مهم ایجاد بیماری واژینیت کاندیدایی عودکننده، حذف ناقص کاندیدا از واژن پس از درمان ضدقارچی است، هر چند ممکن است علایم بالینی و التهابات بیمار کم شود، اما ارگانیسم به تعداد کم در واژن میماند و منجر به ناقل شدن بیمار می گردد(76).

بر اساس مطالعات، بعضی از گونه های کاندیدا نسبت به داروهای ضد قارچی مثل فلوکونازول مقاومت نشان می دهند. بنابراین با جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدای مسبب فرم عود کننده ولوواژینال و تعیین حساسیت آنها به داروی فلوکونازول می توان الگوی مناسبی از بیماران و مقاومت دارویی آنرا در منطقه جغرافیایی مورد پژوهش گزارش کرد.

تعداد صفحه : 101

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته بندی : زیست شناسی