متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی علوم جانوری

گرایش :فیزیولوژی جانوری

عنوان : بررسی نقش گیرنده 5-HT1A بر تقويت پتانسيل های ميدانی شکنج دندانه دار در مدل صرعی کيندلينگ موش صحرایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده‌علوم پایه

پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

زیست شناسی علوم جانوری

گرايش (فیزیولوژی جانوری)

عنوان

بررسی نقش گیرنده 5-HT1A بر تقويت پتانسيل های ميدانی شکنج دندانه دار در مدل صرعی کيندلينگ موش صحرایی

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد محمدزاده

 

استاد مشاور

جناب آقای دکترغلامحسن واعظی

 

بهمن 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

فصل اول: کلیات

1-1-مقدمه. 3

فصل دوم:مروری بر مطالعات انجام شده

2-1- صرع. 7

2-1-1- تقسیم بندی انواع صرع. 8

2-1-2- مکانیسم های ایجاد صرع. 9

2-1-3- آناتومی عملکردی صرع لیمبیک… 10

2-1-4- مدل های آزمایشگاهی ایجاد صرع. 11

2-2- کیندلینگ… 11

2-2-1- انواع کیندلینگ… 12

2-2-2-کیندلینگ  پنتیلن تترازول. 13

2-2-3- تقویت سیناپسی.. 13

2-2-4- تقویت سیناپسی ناشی از PTZ. 14

2-2-5- مراحل مختلف تشنج های ناشی از کیندلینگ… 15

2-3- تشکیلات هیپوکمپ… 16

2-3-1-نقش هيپوكمپ در تشنج.. 17

2-3-1-1-ارتباطات شکنج دندانه دار. 17

2-3-1-2-شکنج دندانه دار و کیندلینگ… 18

2-4-نقش نوروترانسمیترها در صرع. 19

2-4-1- استیل کولین.. 19

2-4-2-نوراپی نفرین.. 20

2-4-3-گابا(GABA) 20

2-4-4- اسیدهای آمینه تحریکی.. 21

2-4-5- آدنوزین.. 21

2-4-6- دوپامین.. 22

2-4-7- سروتونین.. 22

2-5- سیستم سروتونرژیک و صرع. 23

فصل سوم:مواد و روش ها

3-1- آماده سازي مواد و وسايل لازم. 26

3-1-1- تهيه الكترود. 26

3-1-2- تهيه كانول. 26

3-1-3- آماده سازي دارو. 27

3-1-3-1- داروي مورد استفاده 27

3-1-3-2- تهيه دوزهاي مختلف دارو. 27

3-2- جراحي حيوانات… 27

3-3- تحريک  حیوانات… 28

3-4- ثبت پتانسيلهای ميدانی.. 29

3-5- روش تزريق دارو. 29

3-6- کیندلینگ حیوانات بوسیله PTZ. 30

3-7-گروههای آزمايشی.. 30

3-8- روش تجزيه و تحليل آماري.. 32

فصل چهارم:نتایج

4-1- تأييد بافت شناسی.. 34

4-2- نتایج آزمایش اول. 35

4-2-1- اثر اعمال تحریک تتانیک بر پتانسیل های میدانی در حیوانات دست نخورده(بدون تزریق PTZ) 36

4-3- نتایج آزمایش دوم. 37

4-3-1- بررسی نقش گیرنده های سروتونین بر اثر بخشی تحریک تتانیک در حیوانات کیندل (با تزریق PTZ) 37

4-3-2- بررسی تزریق آنتاگونيست گيرنده ی 5-HT1A سرتونينی ((WAY-100635 با غلظت 5/12 نانومولار بر اثر بخشی تحریک تتانیک در حیوانات کیندل. 40

4-3-3- بررسی تزریق آنتاگونيست گيرنده ی 5-HT1A سرتونينی ((WAY-100635 با غلظت 25 نانومولار بر اثر بخشی تحریک تتانیک در حیوانات کیندل. 41

4-3-4-بررسی تزریق آنتاگونيست گيرنده ی 5-HT1A سرتونينی ((WAY-100635 با غلظت 50 نانومولار بر اثر بخشی تحریک تتانیک در حیوانات کیندل. 43

4-4-مقایسه دوزهای مختلف آنتاگونيست گيرنده ی 5-HT1A سرتونينی (WAY-100635)در اثر بخشی LTP  46

فصل پنجم:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- بحث و بررسی.. 48

5-2-نتیجه گیری.. 52

5-3- پیشنهادها 53

منابع References 54

فهرست جدول ها

جدول2-1: تقسیم بندی انواع صرع بر اساس نامگذاری مجمع بین المللی مبارزه با صرع. 9

فهرست شکل ها

شکل2-1: جایگاه هیپوکمپ در مغز انسان. 17

شکل2-2: نمايي از ورودی و خروجی های شکنج دندانه دار. 18

شکل2-3: ساختار شیمیایی شماتیک سروتونین.. 23

شکل3-1: نمونه ای از ثبت پتانسيل ميدانی ناحيه شکنج دندانه دار پس از تحريک تک پالس… 29

شکل3-2: نحوه تزريق دارو به داخل بطن جانبی با استفاده از پمپ تزريق (a) و سرنگ هاميلتون (b) 30

شکل3-3: پروتوکل زمانی گروه1(غیرکیندل)از آغاز جراحی تا آخرین ثبت گرفته شده. 31

شکل3-4: پروتوکل زمانی گروه2(کنترل کیندل)از آغاز جراحی تا آخرین ثبت گرفته شده. 31

شکل3-5: پروتوکل زمانی گروه های 3 ، 4 و 5(گروه های درمان کیندل) از آغاز جراحی تا آخرین ثبت گرفته شده. 32

شکل 4-1 : موقعیت شکنج دندانه دار در مغز انسان. 34

فهرست نمودارها

نمودار1-2-4 A اثر اعمال تحریک تتانیک بر دامنه اسپایک های تجمعی در گروه1 (غیر کیندل). 36

نمودار1-2-4 B اثر اعمال تحریک تتانیک بر شیب پتانسیل های میدانی در گروه1 (غیر کیندل). 37

نمودار1-3-4 A اثر اعمال تحریک تتانیک بر دامنه اسپايک های تجمعی در گروه 2(کنترل کیندل). 38

نمودار1-3-4 B اثر اعمال تحريک تتانيک بر شیب پتانسیل های میدانی در گروه2( کنترل کیندل). 38

نمودار1-3-4 C درصد تغييرات دامنه اسپايکهای تجمعی قبل و بعد ازاعمال تحريک تتانيک در گروه 1و2(غیر کیندل و کنترل کیندل). 39

نمودار 1-3-4 D درصد تغييرات شیب پتانسیل های میدانی قبل و بعد ازاعمال تحريک تتانيک در گروه1و2(غیر کیندل و کنترل کیندل). 39

نمودار2-3-4 A اثر تزریق آنتاگونيست گيرنده ی 5-HT1A سرتونينی ((WAY-100635 با غلظت 5/12 نانومولار و اعمال تحریک تتانیک بر دامنه اسپایک های تجمعی در گروه 3(WAY12.5). 40

نمودار2-3-4 B اثر تزریق آنتاگونيست گيرنده ی 5-HT1A سرتونينی ((WAY-100635 با غلظت 5/12 نانومولار و اعمال تحریک تتانیک بر شیب پتانسیل های میدانی در گروه 3(WAY12.5). 41

نمودار 3-3-4 A اثر تزریق آنتاگونيست گيرنده ی 5-HT1A سرتونينی ((WAY-100635 با غلظت 25 نانومولار و اعمال تحریک تتانیک بر دامنه اسپایک های تجمعی در گروه 4(WAY25). 42

نمودار 3-3-4 B اثر تزریق آنتاگونيست گيرنده ی 5-HT1A سرتونينی ((WAY-100635 با غلظت 25 نانومولار و اعمال تحریک تتانیک بر شیب پتانسیل های میدانی در گروه 4(WAY25). 42

نمودار 4-3-4 A اثر تزریق آنتاگونيست گيرنده ی 5-HT1A سرتونينی ((WAY-100635 با غلظت 50 نانومولار و اعمال تحریک تتانیک بر دامنه اسپایک های تجمعی در گروه 5(WAY50). 43

نمودار 4-3-4 B اثر تزریق آنتاگونيست گيرنده ی 5-HT1A سرتونينی ((WAY-100635 با غلظت 50 نانومولار و اعمال تحریک تتانیک بر شیب پتانسیل های میدانی در گروه 5(WAY50). 44

نمودار 4-3-4 C در صد تغييرات دامنه اسپایک های تجمعی(PS)گروه های کیندل قبل از تزریق دارو و  بعد اعمال تحریک تتانیک. 45

نمودار 4-3-4 D در صد تغييرات شیب پتانسیل های میدانی(fEPSP) گروه های کیندل قبل از تزریق دارو و بعد اعمال تحریک تتانیک. 45

 

چکیده

با وجود تحقیقات گسترده در زمینه صرع و تشنج در حدود 75 درصد موارد، دلایل ایجاد تشنج روشن نیست. اما شواهد زيادی وجود دارد که نشان می دهد سيستم سرتونرژيک و تحريک گيرنده های سروتونينی شدت حملات تشنجی را کاهش می دهد و شروع تشنجها را به تأخير می اندازد. با توجه به نقش گیرنده سروتونینی 5-HT1A در فعالیت سیناپسی و در نتیجه اهمیتی که در مدل های تشنجی دارد، از طرفی با توجه به تشابه مکانيسم های در گير در ايجاد حملات تشنجی و تقويت طولانی مدت (Long Term Potentiation; LTP) هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش این گیرنده در تقویت سیناپسی ناشی از پنتيلن تترازول (Pentylenetetrazol; PTZ) است. بنابراين آزمايشات بدين ترتيب طراحی شد:20 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 320-220  در پنج گروه به صورت تصادفی تقسيم شدند؛ گروه1 (غیر کیندل): بدون هیچ مداخله ای برای جراحی استرئوتاکسیک آماده شدند. پس از قرار دادن الکترودهای تحریک و ثبات در مکان های مشخص شده، به مدت 20 دقيقه ثبت پايه پتانسيل هاي ميداني با تک پالس انجام گرديد. پس از ثبت پتانسيل های ميدانی تحريک تتانيک جهت ايجاد LTP القا شد. پس از اعمال تحريک تتانيک، دوباره ثبت پتانسيل های ميدانی به مدت 20 دقيقه انجام گرفت. گروه 2 (کنترل کیندل): تمام مراحل انجام آزمايش مشابه گروه اول بود با اين تفاوت که حيوانات  قبل از جراحی طی دوره يک ماهه تزريق PTZ کيندل شده بودند. گروه 3تا5(گروه های درمان کیندل): مراحل انجام آزمايش مشابه گروه دوم بود با اين تفاوت که آنتاگونيست گيرنده ی   5-HT1A سرتونينی (WAY-100635) با غلظت 5/12، 25 و 50 نانومولار تزريق  داخل بطنی می شد.  همچنین بعد از تزریق آنتاگونیست و قبل از القای LTP 20 دقیقه ثبت پتانسيل های ميدانی نیز گرفته می شد.بخش اول نتایج نشان داد که  تحريک تتانيک شیب پتانسیل های میدانی (fEPSP) و دامنه اسپایک های تجمعی(PS) را به طور معناداری افزایش می دهد. گروه غیر کیندل و کنترل کیندل پس از اعمال تحريک تتانيک به منظور ايجاد LTP به طور معنی داری متفاوت از يکديگر پاسخ دادند (p<0.001). همچنین بخش ديگر نتايج نشان داد که تزريق WAY-100635 (با غلظتهاي 5/12، 25 و 50 نانومولار) در گروه های 3 تا 5 نسبت به گروه 2، fEPSP و PS به طور معناداری کاهش پیدا کرد(p<0.001).نتايج کار نشان داد که القای LTP در حيوانات صرعی در حضور آنتاگونيست سرتونينی 5-HT1A تضعيف می شود به نظر می رسد که آگونيست سروتونينی القای LTP را تقويت و در نتيجه ممکن است در تقويت حافظه و يادگيری افراد صرعی مفيد باشد.

کلمات کلیدی: صرع، کیندلینگ، آنتاگونیست گیرنده 5-HT1A، تحریک تتانیک

فصل اول:

کلیات

1-1-مقدمه

صرع[1] یکی از اختلالات رایج عصبی است که دانش بشری در مورد مکانیسم های ایجاد و درمان قطعی آن هنوز ناقص می باشد. از اینرو با استفاده از مدل های آزمایشگاهی ایجاد تشنج، مطالعات فراوانی در حال انجام است.

یکی از مدل های ایجاد تشنج، کیندلینگ است که در آن با تحریک مکرر ناحیه خاصی از مغز در حیوانات آزمایشگاهی تشنج ایجاد می شود. به کمک این مدل آزمایشگاهی می توان نحوه ارتباط بین نواحی مختلف مغزی را بررسی کرد، و نقش داروها و مواد شیمیایی مختلف را بر تشنج ایجاد شده در یک ناحیه مشخص مورد بحث قرار داد.

کیندلینگ بهترین مدل برای ایجاد تشنجات موضعی پیچیده می باشد(ستو و همکاران،[2]1990)؛ در تشنج های موضعی پیچیده منشا ایجاد تشنج معمولا لوب گیجگاهی و سیستم لیمبیک است(گلور[3]،1992؛ فیشر[4]،1989). شایع ترین نوع صرع در انسان صرع لوب گیجگاهی[5] است(انجل[6]، 1998). در این نوع صرع هیپوکمپ نقش مهمی در عمومی شدن تشنجات دارد. به علاوه نشان داده شده که در صرع لوب گیجگاهی، فیبرهای خزه ای (آکسون سلول های گرانولی شکنج دندانه دار) به مقدار زیاد شروع به جوانه زدن کرده و لایه های سوماتیک و مولکولی شکنج دندانه دار را عصب دهی می کنند(کوهن[7] و همکاران،2003).

در میان نواحی مختلف مغز، شکنج دندانه دار به عنوان بخشی از تشکیلات هیپوکمپ نقش مهمی در صرع لوب گیجگاهی دارد و یکی از نواحی حساس برای ایجاد کیندلینگ است(انج و همکاران[8]،2006؛ موریموتو و همکاران[9]،2004). کیندلینگ باعث تقویت مدارهای مهاری و تحریکی در این ناحیه می شود(آدامک و همکاران[10]،1981؛ دیجنگ و راسین[11]،1987؛ مارو و گودارد[12]،1987؛ گیلبرت[13]، 1991) به طور مثال، نشان داده شده است که کیندلینگ شیب پتانسیل های پس سیناپسی میدانی و دامنه اسپایک های دسته جمعی را افزایش می دهد (روبینسون و همکاران[14]، 1991؛ روتریچ و همکاران[15]، 2001).

با وجود تحقیقات گسترده در زمینه صرع و تشنج در حدود 75 درصد موارد، دلایل ایجاد تشنج روشن نیست(زاروسکی و همکاران[16]،2007). اما شواهد زيادی وجود دارد که نشان می دهد سيستم سرتونرژيک و تحريک گيرنده های سروتونينی شدت حملات تشنجی را کاهش می دهد و شروع تشنجها را به تأخير می اندازد(لازارووا و همکاران[17]،1979؛ لوسچر و همکاران[18]،1985؛ یان و همکاران[19]،1994). در مطالعاتی که در مورد اثر آنتاگونيست گيرنده های سروتونينی صورت گرفت نشان داده شد که آنتاگونيست گيرنده های 5HT2A, 5HT3, 5HT2B,C آستانه تشنجات ناشی از کيندلينگ شکنج دندانه دار را تغيير نمی دهند؛ اما آنتاگونيست گيرنده 5-HT1A شدت تشنجات را افزايش می دهد(واتاناب و همکاران[20]،2000).

پنتیلن تترازول به عنوان آنتاگونیست گیرنده GABAA، یک ماده شیمیایی تشنج زاست. تزریق متناوب غلظتی از این دارو که در ابتدا به تشنج منجر نمی شود، به عنوان روشی برای تهیه مدل های حیوانی مطالعات مربوط به صرع به کار برده می شود. این ماده شیمیایی تشنج زا، تغییرات بیوشیمیایی ویژه ای در هیپوکمپ به بار می آورد که ماندگار به نظر می رسند(پریسیک و همکاران[21]،2005).

تحقیقات نشان داده است که مکانیسم هایی که طی ايجاد LTP در سيستم عصبی رخ می دهد، مشابه مکانيسمهایی است که  در طی روند ايجاد مدلهای تشنجی صرع (مانند کيندلينگ) بوجود می آيد. از اینرو عده ای از دانشمندان LTP را به عنوان پایه و اساس عصبی پدیده ی کيندلينگ فرض کرده اند. LTP در واقع صورتی از شکل پذیری سیناپسی است که بار اول در هیپوکمپ مشاهده شد و LTP هیپوکمپی در سال های اخیر به عنوان مدل غالب شکل پذیری سیناپسی وابسته به فعالیت در مغز پستانداران مطرح شده است.

با توجه به نقش گیرنده سروتونینی 5-HT1A در فعالیت سیناپسی و در نتیجه اهمیتی که در مدل های تشنجی دارد، از طرفی با توجه به تشابه مکانيسم های در گير در ايجاد حملات تشنجی و تقويت طولانی مدت [22] LTP)) هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش این گیرنده در تقویت سیناپسی ناشی از پنتيلن تترازول[23] (PTZ) است.

تعداد صفحه : 74

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***