دانلود پایان نامه

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

ابزار گردآوری اطلاعات

برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه به تبیین ذیل بهره گیری شده می باشد:

الف)- برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه استاندارد JDI ( اسمیت، کندال و هالین، 1969)بهره گرفته شده که پنج مولفه زیر را می سنجد :

1- ماهیت کار ،  2- سرپرست ، 3- همکاران ، 4- فرصت های رشد (ارتقاء) ، 5- پرداخت ها .

در این پرسشنامه هر یک از مولفه ها  شامل 6 گویه می باشند . که در آن ، سوالات 1 تا 6 مربوط به ماهیت کار، سوالات 7 تا 12 مربوط به سرپرست ، سوالات 13 تا 18 مربوط به همکاران ، سوالات 19 تا 24 مربوط به فرصت های رشد ( ارتقا ) و سوالات 25 تا 30 مربوط به پرداخت ها می باشد .

ب)- برای سنجش تعهد سازمانی نیز از پرسشنامه استاندارد شده­ی ( آلن و مایر، 1990 ) بهره گیری شده می باشد که از سه خرده مقیاس تشکیل شده، که عبارتند از :

1- تعهد عاطفی ، 2- تعهد مستمر ، 3- تعهد هنجاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دراین پرسشنامه سوالات 1 تا 8 مربوط به تعهد عاطفی، سوالات 9 تا 16 مربوط به تعهد مستمر و سوالات 17 تا 24 نیز مربوط به تعهد هنجاری می باشد.

3-6- روایی و پایایی ابزار

اعتبار محتوایی و پایایی هر یک از پرسشنامه ها اندازه­گیری شده می باشد، روایی محتوایی از طریق جمع آوری نظریات اساتید مربوطه حاصل گردید.

پرسشنامه رضایت شغلی درتحقیقات بیشماری مورد بهره گیری قرار گرفته و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته می باشد؛ مانند به وسیله عباس آزاد گله در سال 1378 محاسبه گردید و ضریب پایایی 86/0 بدست آمد، افشار در سال 1380 بوسیله باز آزمایی ضریب پایایی 73/0 را بدست آورد. و در سال 1382 فرهادی ضریب پایایی 86/0 را بدست آورد و در سال 1386 بوسیله سترگ ضریب پایایی 91/0 بدست آمده می باشد . همچنین در سال 1390 حیدری پوری ضریب پایایی 73/0 به دست آورده می باشد .

در پژوهش حاضر نیز با بهره گیری از روش آلفای کرونباخ ضرایب پایایی زیر برای پرسشنامه رضایت شغلی به دست آمده می باشد : رضایت شغلی به صورت کلی 76/0 ، ماهیت کار 69/0 ، سرپرست 63/0 ، همکاران 74/0 ، فرصت های رشد (ارتقا) 69/0 و پرداخت ها 78/0 .

پرسشنامه مربوط به تعهد سازمانی که از مقیاس آلن و مایر بهره گیری شده ، در تحقیقات بیشماری مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد ، مانند هاکت ، باسیو و هاسدروف      ( 1994) ، با بهره گیری از روش آلفای کرونباخ ضریب پایایی تعهد عاطفی را 86/0 ، تعهد مستمر را 79/0 و تعهد هنجاری را 70/0 به دست آورده اند . همچنین در سال 1390 حیدری پوری ضریب پایایی 88/0 بدست آورده می باشد .

در پژوهش حاضر نیز با بهره گیری از روش آلفای کرونباخ ضرایب پایایی زیر به دست آمده می باشد : تعهد سازمانی به صورت کلی 89/0 ، تعهد عاطفی 73/0 ، تعهد مستمر 71/0 و تعهد هنجاری 76/0 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-  اهداف کلی :

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی                         (بیمارستان) شهید محمدی بندرعباس .

1-4-2-  اهداف فرعی:

1- تعیین وضعیت رضایت شغلی پرستاران .

2- تعیین وضعیت تعهد سازمانی پرستاران .

3- تعیین ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4- تعیین ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی .

5- تعیین ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی .

6- تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران .

سوالات پژوهش :

1- وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه می باشد ؟

2- وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه می باشد ؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

1- بین تعهد مستمر و رضایت شغلی ارتباط هست .

2- بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتباط هست .

3- بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی ارتباط هست .

4 – بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  با فرمت ورد