دانلود پایان نامه

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

– نظریه امید و انتظار[1]: این نظریه به نام های نظریه «انتظارات » و نظریه «احتمال» نیز مطرح می باشد . انتظارات فرد در تعیین نوع و اندازه رضایت شغلی مؤثر می باشد . اگر انتظارات فرد از شغلش بسیار باشد ، رضایت شغلی دیرتر و مشکلتر حاصل می گردد . مثلاً ممکن می باشد فردی در صورتی از شغلش راضی گردد که بتواند به تمام انتظارات تعیین شده خود از طریق اشتغال جامه اقدام بپوشاند . مسلماً چنین شخصی به مراتب دیرتر از کسی که کمترین انتظارات را از شغلش دارد به احراز رضایت شغلی نایل می آید . از اینرو ، رضایت شغلی مفهومی کاملاً یکتا و انفرادی می باشد و بایستی در مورد هر فرد به گونه جداگانه ، عوامل و اندازه و نوع آن ، مورد مطالعه قرار گیرد ( شفیع آبادی ، 1370 ) .

این نظریه معتقد می باشد که رضایت شغلی به وسیله انطباق کامل امیدها و انتظارات با                                     پیشرفت های فرد تعیین می گردد ، در حالی که نارضایتی معلول ناکامی در رسیدن به انتظارات                                                  می باشد (از کمپ به نقل از ماهر، 1370).

در این نظریه ، هر قدر احتمال وقوع موفقیت در انجام کار در حد بالاتری قرار گیرد، هر قدر اندازه تطابق و هماهنگی میان توانایی های فردی و نیازها و انتظارات شغلی او بیشتر گردد ، هر قدر پاداش های داخلی و خارجی در سطح بالاتری قرار گیرد و مهمتر از همه ، هر اندازه ادراک او از منصفانه بودن پاداشها در سطح بالاتری باشد، احتمال بقای او در سازمان بیشتر می گردد (سفیری ، 1377) .

2-17-6- نظریه هرزبرگ : یکی از تئوری های قابل بحث طبیعت بشر توسط فردریک هرزبرگ [2](1966) پیشنهاد گردید که به عنوان تئوری دو عاملی [3]یا انگیزشی – بهداشتی[4] نیز نامیده می گردد . هرزبرگ پیشنهاد نمود که بشر دو نیاز اساسی دارد : 1- نیاز دوری جستن از درد و بقا 2- نیاز رشد یافتن ، بهبود و یادگیری .

وی برای ارائه یک تئوری محتوایی از روش «اظهار وقایع بحرانی» بهره گیری نمود و مطالعه­ای روی حدود 200 نفر حسابدار و مهندس شاغل در موسساتی واقع در محدوده­ی پترزبورگ پنسیلوانیا انجام داد . او برای بدست آوردن اطلاعات، سوالاتی به این مضمون مطرح نمود : در طول زندگی کاری خود در سازمان در چه مورد و به چه علتی احساس رضایت و خشنودی عمیق و شدید نسبت به سازمان داشته اید؟ و همین گونه چه موقع و به چه علتی به شدت ناراحت شده اید؟ علت خشنودی و رضایت و عدم رضایت را ذکر کنید؟ وی پاسخ های داده شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و علت های عدم رضایت و رضایت را استخراج نمود . او به این نتیجه رسید که احساس های خوب عموماً مربوط به تجارب شغلی، محتوای شغلی و احساس های بد غالباً مربوط به محیط شغل می گردد . و به تعبیری رضایت شغلی به محتوای شغل و نارضایتی به محیط شغل مربوط می گردد. عوامل خشنود کننده را محرکها  و عوامل ناخشنود کننده را عوامل بهداشتی نامید . عوامل بهداشتی در اصل بازدارنده و محیطی بوده و به تنهایی موجب انگیزش نمی شوند . بلکه در نظر داشتن آنها در سازمان از بروز نارضایتی جلوگیری می کند و باعث بقای فرد در سازمان می گردد . عوامل و شرایطی که فقدان آنها در درجه نخست موجب عدم رضایت می گردد اما وجود و تامین آنها باعث ایجاد انگیزه شدید و قوی نیست را عوامل بهداشتی یا حافظ وضع موجود می گویند . تامین این عوامل تنها از عدم رضایت جلوگیری می کند اما وجود آنها موجد انگیزش نیست ، این عوامل به زعم هرزبرگ عبارتند از : امینت شغلی، شرایط کار ، مقام و منزلت و طرز تلقی کارکنان در مورد امور و… وجود این عوامل تنها حافظ وضع موجود بوده و کارکنان را در سازمان نگه می دارد اگر این طور نباشد آنها دچار عدم رضایت شدید می شوند که سازمان را ترک گفته و موجودیت آنرا به مخاطره می اندازند (میردریکوندی ،

[1]Expectancy theory

[2]Fredrick Herzberg

[3]Two-factor theory

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4]Motivator-hygiene

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-  اهداف کلی :

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی                         (بیمارستان) شهید محمدی بندرعباس .

1-4-2-  اهداف فرعی:

1- تعیین وضعیت رضایت شغلی پرستاران .

2- تعیین وضعیت تعهد سازمانی پرستاران .

3- تعیین ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4- تعیین ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی .

5- تعیین ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی .

6- تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران .

سوالات پژوهش :

1- وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه می باشد ؟

2- وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه می باشد ؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

1- بین تعهد مستمر و رضایت شغلی ارتباط هست .

2- بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتباط هست .

3- بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی ارتباط هست .

4 – بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  با فرمت ورد