دانلود پایان نامه

ت دومین جشنواره شهید رجایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.5-42.
سلطانی، صدیقه . (1388). قدرت نام های تجاری و برند، مجله تدبیر، شماره ۱۲۹، ص ۶۲
سلطانی، مریم. (1392). روش های موفقیت آمیز برآورده ساختن انتظارات مشتریان، مجله تدبیر، شماره ۱۲۳ ، 12-4
سهرابی، مریم. (1381). عوامل بازدارنده استراتژی تولید نرم افزارهای مدرن در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علامه طباطبایی.
سیروانی، فاطمه. (1392). بررسی رابطه بین رفتار بانکی مشتریان با یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی . فصلنامه بصیرت ، سال شانزدهم ، شماره 44. 96-81 .
شهرامی، قباد. (1393). توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی و روش های استراتژی مدیریت. مجله مدیران ارشد، سال دوم، شماره 5. صفحه 50-12.
صابری، علی اکبر. (1389). ابعاد نام تجاری شرکت های بیمه آسیا. تهران: انتشارات صاحبان.
صاحب دل، مریم. (1393). عوامل بازدارنده استراتژی تولید نرم افزارهای مدرن در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علامه طباطبایی.
صالحی، محمد رضا، (1384). ریسک گریزی و وفاداری نسبت به برند، تهران، نشر آتروپات، چاپ دوم . 482 .
صبوری، حسین. (1392) . عوامل مؤثر در اجرای برند بانکی.فصلنامه طب و ترکیه ، شماره 50.22-25.
مرجانی، محمد. (1391). تأثیر عوامل مؤثر بر انتخاب برند بر رضایت مشتریان پس از خرید، مجله تازه های مدیریتی، سال ششم، شماره 9، 12-36.

منابع انگلیسی
Keller, K. (2012)” The effect of TQM on performance in R&D environments: A perspective from South Korean firms” Tec novation, No. 28, pp. 855–863
Bendixen,, S. (2010). An analysis of the between TQM implementation and organizational performance: relationship Evidence from Turkish SMEs .Journal of Manufacturing Technology Management, 17(6), 829 47.
Farquhar, C. K. (2010). The importance of Conflict Management and Conflict Issue. Journal of Managemen, 25(1),110-130
Archer, L. (2013). Market Driven Strategy: Process for Creating Value”, Free Press, New York, pp.40
Kim, M. (2011), “Performance Measurement system Design: Developing and Testing a process-based Approach”, International Journal of Operations & Production Management, Vol.۲۰No.۱۰,pp 45-119.
Losar, (2013). Total Quality Management”. Journal of Marketing, Vol.54, October, pp.20-35.
Aaker, D, (2013).Brand Leadership: The Next of the Band Revolution, FreePres.
Belaid , S.,& Behi, A. (2011). The role of Attachment in Builiding Consumer – Brand Relationships: an Empirical Investigation in the Utilitarian Consumption Context Journal of Product & Beand Management 20 (1), 37-47.
Bush, V, A., Clark, P.(2013) . Gil power and word- of- mouth behavior sports market. Journal of consumer Marketing 12(5). 20 (1) 275-265.
Celsi , R, & Olson J.(2010) The role of Involvement in Attention and Comprehension Processes. Journal of consumer Research, 15 (2), 210-224.
Geus, P. (2012). Are brands forever?How brand knowledge and Relationships affect current and future purchases. Journal of Produ

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید