……………………………………………………………… 19

1-2-3-2- بيماري زايي…………………………………………………………………………………………………….. 19

1-2-3-3-مقاومت …………………………………………………………………………………………………….. 19

1-2-4- ويبريو کلرا ……………………………………………………………………………………………………… 19

1-2-4-1- ريخت شناسي وکشت …………………………………………………………………………………. 19

1-2-4-2- بيماري زايي ………………………………………………………………………………………………….. 20

1-2-5- هليکوباکتر پيلوري ………………………………………………………………………………………………… 20

1-2-5-1-ريخت شناسي وکشت ……………………………………………………………………………………… 20

1-2-5-2-بيماري زايي ………………………………………………………………………………………………………. 21

1-2-6- سالمونلا تيفي …………………………………………………………………………………………………. 21

1-2-6-1- ريخت شناسي و کشت ……………………………………………………………………………………. 21

1-2-6-2- بيماري زايي……………………………………………………………………………………………………. 21

1-3- روش‌هاي بررسي اثرات ضد ميکروبي ………………………………………………………………………. 21

1-3-1- روشهاي رقتي………………………………………………………………………………………………………… 22

عنوان                                                                                                                                صفحه                                              

1-3-1-1 روش لوله (Test tube serial dilution Method) ………………………………………………….. 22

1-3-1-2- روش پليت (Agar dilution or Plate Method) …………………………………………………… 22

1-3-2- روش‌هاي انتشار ………………………………………………………………………………………………. 22

1-3-2-1- انتشار عمودي ………………………………………………………………………………………………. 23

1-3-2-2- انتشار افقي ………………………………………………………………………………………………….. 23

1-3-2-3- فاکتور‌هاي موثر در ا ندازه گيري به روش انتشار ………………………………………………… 24

1-3-2-3-1- آگار ………………………………………………………………………………………………………………. 24

1-3-2-3-2- شرايط کشت در گرمخانه ………………………………………………………………………………. 24

1-3-2-3-3- طرز قرار گرفتن ارگانيسم روي آگار ……………………………………………………………………… 25

1-3-2-3-4- مواد مورد آزمايش(ماده آنتي باکتريال) ………………………………………………………….. 25

1-4- عوامل موثر بر کشت ميکروارگانيسم‌ها  ……………………………………………………………………….. 25

1-4-1- سن و شرايط کشت ……………………………………………………………………………………………… 25

1-4-2- مقدار ميکروب ……………………………………………………………………………………………….. 25

1-4-3- درجه حرارت وارتباط آن …………………………………………………………………………………. 26

1-4-4- محيط کشت ………………………………………………………………………………………………….. 26

1-4-5- ارتباط با اکسيژن …………………………………………………………………………………………… 26

1-5 –  محيط‌هاي کشت ونحوه تهيه آنها ……………………………………………………………………. 26

1-6- هدف ……………………………………………………………………………………………………………….. 27

 فصل دوم : مواد و روش‌ها

2-1 – مواد و دستگاه‌ها ي مورد استفاده ……………………………………………………………………………. 28

2-1-1- مواد مورد استفاده………………………………………………………………………………………………… 28

2-1-2- دستگاه‌هاي مورد استفاده ……………………………………………………………………………………….. 29

2-2- تهيه نمونه‌هاي کفير ………………………………………………………………………………………………… 29

2-3- تهيه ميکروارگانيسم‌ها  ………………………………………………………………………………………….. 30

2-4- روش‌ها  ……………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-4-1- بررسي تعداد کل ميکروارگانيسم‌هاي موجود در دو نمونه کفير به روش پور پليت…………… 30

عنوان                                                                                                                                صفحه                                              

2-4-2- انجام آزمايش‌هاي شناسايي براي باکتري‌هاي جدا شده از کفيرها……………………………… 31

2-4-3- شمارش ميکروارگانيسم‌هاي کفير از زمان توليد تا مصرف …………………………………… 31

2-4-4-تعيين ميزان اسيديته کفيرها از زمان توليد تا مصرف ……………………………………………… 31

2-4-5- بررسي مقاومت ميکروارگانيسم‌هاي کفير در مقابل pH  و املاح صفراوي …………………….. 32

2-4-6- بررسي توانايي بازدارندگي ميکروارگانيسم‌هاي مختلف توسط نمونه‌هاي کفير……………. 32

2-4-6-1- باکتري ويبريوکلرا …………………………………………………………………………………….. 32

2-4-6-2- ليستريامونوسايتوژنز………………………………………………………………………………….. 32

2-4-6-3- ايشريشياکلي O157:H7  …………………………………………………………………………… 33

2-4-6-4- سالمونلا تيفي ………………………………………………………………………………………………….. 33

2-4-6-5- شيگلا سونئي …………………………………………………………………………………………………. 33

2-4-6-6- هليکو باکتر پيلوري ……………………………………………………………………………………………… 33

 فصل سوم:  نتايج        

3-1- تعداد کل ميکرو ارگانيسم‌هاي موجود در نمونه‌ها ي کفير……………………………………………. 34

3-2- شناسايي باکتري‌هاي موجود در نمونه‌ها ي کفير………………………………………………………. 34

3-2-1- رنگ آميزي گرم …………………………………………………………………………………………………… 35

3-2-2- آزمايش کاتالاز…………………………………………………………………………………………………….. 35

3-2-3- آزمايشSIM………………………………………………………………………………………………………. 35

3-2-4- آزمايش TSI………………………………………………………………………………………………. 35

3-2-5- آزمايش رشد در محيط قندي ……………………………………………………………………… 35

3-3- پايداري ميکروارگانيسم‌هاي جدا شده از کفيراز زمان توليد تا مصرف …………………………… 36

3-4- مقاومت ميکروارگانيسم‌ها  دربرابرنمک‌هاي  صفراوي و pH ……………………………………….. 36

3-4-1- pH …………………………………………………………………………………………………………………….. 36

3-4-2- املاح صفراوي……………………………………………………………………………………………………… 37

3-4-3- ميزان اسيديته کفيرها