دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………………………………………………………..62

1-24-4-2-3) تأثیر دما………………………………………………………………………………………………………………………………..64

1-24-4-2-4) تأثیر هوادهی…………………………………………………………………………………………………………………………67

1-24-4-2-5) تأثیر هم زدن………………………………………………………………………………………………………………………..68

1-24-4-2-6) تأثیر دی اکسید کربن…………………………………………………………………………………………………………..71

1-24-4-2-7) تأثیر کف……………………………………………………………………………………………………………………………….71

1-24-4-2-8) تأثیر استریلیزاسیون……………………………………………………………………………………………………………..73

1-24-4-2-9) تأثیر ویسکوزیته……………………………………………………………………………………………………………………74

1-24-4-2-10) تأثیراریترومایسین تولید شده…………………………………………………………………………………………….76

1-24-5) برداشت و خالص سازی محصول…………………………………………………………………………………………………..77

1-25) سویا و علت انتخاب آن به عنوان منبع نیتروژنی بومی……………………………………………………………………..79

1-25-1) علل انتخاب سویا و توسعه کشت آن……………………………………………………………………………………………..79

1-25-2) تاریخچه سویا…………………………………………………………………………………………………………………………………80

1-25-3) تولید و مصرف جهانی سویا……………………………………………………………………………………………………………81

1-25-4) سویا در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………….82

1-25-5) اجزای ترکیبی سویا……………………………………………………………………………………………………………………….82

1-25-6) کنجاله سویا……………………………………………………………………………………………………………………………………83

1-26) کلزا و علت انتخاب آن به عنوان منبع نیتروژنی بومی……………………………………………………………………….83

1-26-1) علل عمده انتخاب کلزا و توسعه کشت آن…………………………………………………………………………………….84

1-26-2) تاریخچه کلزا…………………………………………………………………………………………………………………………………..85

1-26-3) تولید جهانی کلزا…………………………………………………………………………………………………………………………….86

1-26-4) اجزای ترکیبی کلزا…………………………………………………………………………………………………………………………86

فصل دوم : مروری بر متون گذشته

2-1) پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..88

فصل سوم : مواد و روش ها

3-1) روش گردآوری اطلاعات و انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………..93

3-2) سویه باکتری مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………………………………………..93

3-3) معرفی رنگ های مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………….94

3-4) محیط های کشت مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………95

3-4-1) محیط کشت اسپورزایی……………………………………………………………………………………………………………………95

3-4-1-1) تهیه سوسپانسیون اسپوری………………………………………………………………………………………………………….98

3-4-2) محیط کشت مرحله بذردهی( پیش کشت_ seeding)……………………………………………………………99

3-4-2-1) انتخاب بهترین ارلن در مرحله بذردهی…………………………………………………………………………………….100

3-4-3) محیط کشت مرحله تخمیر…………………………………………………………………………………………………………….104

3-4-3-1) غلظت های کنجاله سویا و کنجاله کلزا مورد استفاده شده در محیط تخمیر………………… ……..105

3-5) نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….106

3-6) سنجش اریترومایسین تولید شده……………………………………………………………………………………………………….106

3-6-1) تهیه بافر کربنات بی کربنات با pH 6/9 ………………………………………………………………………………………107

3-6-2) تهیه بافر با pH 6/9 اشباع از کلروفرم و کلروفرم اشباع از بافرpH 6/9 ……………………………………..108

3-6-3) تهیه بافر سیترات_فسفات با pH 2/4…………………………………………………………………………………………..108

3-6-4) تهیه محلول بروموفنل بلو……………………………………………………………………………………………………………….108

3-6-5) تهیه محلول های استاندارد اریترومایسین……………………………………………………………………………………..109

3-6-6) استخراج اریترومایسین از مایع تخمیر با استفاده از کلروفرم…………………………………………………………111

3-6-7) تشکیل کمپلکس رنگی اریترومایسین و بروموفنل بلو…………………………………………………………………..112

3-6-8) اندازه گیری میزان جذب کمپلکس رنگی اریترومایسین و بروموفنل بلو……………………………………..113

3-7) محیط کشت پایه سنجش میکروبیولوژیک اریترومایسین………………………………………………………………….113

3-7-1) محیط کشت مولر هینتون آگار………………………………………………………………………………………………………113

3-7-2) محیط کشت مولر هینتون براث……………………………………………………………………………………………………..114

3-7-3) استخراج اریترومایسین از محیط کشت تخمیر……………………………………………………………………………..114

3-7-4) سنجش میکروبیولوژیک اریترومایسین…………………………………………………………………………………………..114

3-7-5) تهیه مایع تلقیح………………………………………………………………………………………………………………………………115

3-7-6) تهیه چاهک…………………………………………………………………………………………………………………………………….116

3-7-7) تهیه بافر فسفات با pH 8………………………………………………………………………………………………………………116

3-7-8) تهیه محلول های استاندارد…………………………………………………………………………………………………………….116

3-7-9) افزودن محلول های آنتی بیوتیک در پلیت ها……………………………………………………………………………….117

3-7-10) اندازه گیری قطر هاله مهار رشد…………………………………………………………………………………………………..117

3-7-11) رسم منحنی استاندارد………………………………………………………………………………………………………………….117

3-8) سنجش غلظت اریترومایسین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا…………………………………………..118

3-8-1) فاز