دانلود پایان نامه

………………………………………………………………………………………………………….63

3-2-1نتایج حاصل از مقایسه گروههای مختلف آزمایشی……………………………………………………………………………………….63

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

4-1 بحث ونتیجه گیری نهایی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………71

4-2 نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

4-3پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب

 

فهرست جداول

 

 

جدول1-1 مشخصات کمک حلال پلی سوربات 20……………………………………………………………………………………………….32

جدول2-1 خلاصه ای از روش انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………………………45

جدول 3-1درصد مرگ ومیر بین گروه های دریافت کننده سالین وتویین5% درمقایسه باگروه کنترل………………………………51

جدول3-2: درصد مرگ ومیر بین گروه های دریافت کننده سالین وتویین1% درمقایسه باگروه کنترل……………………………..56

جدول3-3: درصد مرگ ومیر بین گروه ها ی دریافت کننده عصاره درمقایسه باگروه شم……………………………………………..64

 

 

 

 

 

 

ج

 

فهرست شکل ها

 

شکل1-1 کمپلکس سوزنی موجی(Spike-waves)………………………………………………………………………………………………………..  15

شکل 1-2 گیاه درمنه کوهی در فصل رویشی (انبان کوه دامغان خرداد1390……………………………………………………………..37

شکل 1-3 گیاه درمنه کوهی در فصل زایشی ………………………………………………………………………………………………………..37

شکل 2-1 : مواد ، وسایل ودستگاه ها………………………………………………………………………………………………………………….43

شکل 2-2: روش تزریق درون صفاقی………………………………………………………………………………………………………………….46

 

 

د

 

فهرست نمودارها

 

نمودار3-1 مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله اول تشنج در گروه­شم(تویین 5%) نسبت به گروه کنترل…………50

نمودار3-2: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله دوم تشنج در گروه­شم(تویین 5%)  نسبت به گروه کنترل………51

نمودار3-3:مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله پنجم تشنج در گروه­شم(تویین 5%)  نسبت به گروه کنترل………52

نمودار3-4: مقایسه میانگین تعداد ورود به مرحله 5تشنج در گروه­شم(تویین 5%)  نسبت به گروه کنترل…………………………53

نمودار3-5: مقایسه­ی میانگین امتیاز تشنجی در گروه­شم(تویین5%)نسبت به گروه کنترل……………………………………………….54

نمودار3-6: مقایسه­ی میانگین مدت زمان دوام تشنج در گروه­شم(تویین 5%)  نسبت به گروه کنترل………………………………..55

نمودار3-7: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله اول تشنج در گروه­شم(تویین1%)نسبت به گروه کنترل………..57

نمودار3-8: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله دوم تشنج در گروه­شم(تویین1%) نسبت به گروه کنترل……….58

نمودار3-9: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله پنجم تشنج در گروه­شم(تویین1%) نسبت به گروه کنترل……..59

نمودار3-10: مقایسه­ی میانگین تعداد ورود به مرحله5 تشنج در گروه­شم (تویین1%) نسبت به گروه کنترل…………………..60

نمودار3-11: مقایسه­ی میانگین امتیاز تشنجی در  گروه­شم(تویین1%) نسبت به گروه کنترل ……………………………………….61

نمودار3-12: مقایسه­ی میانگین مدت زمان دوام تشنج در گروه­شم(تویین1%) نسبت به گروه کنترل…………………………….62

نمودار3-13: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله اول تشنج در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم………..65

نمودار 3-14: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله دوم تشنج در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم……….66

نمودار3-15: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله پنجم تشنج در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم………67

نمودار 3-16: مقایسه­ی میانگین تعداد ورود به مرحله5 تشنج در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم………………………68

نمودار 3-17:مقایسه­ی میانگین امتیاز تشنجی در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم……………………………………………..69

 

 

ه


چکیده

گونه های مختلف جنس درمنه به عنوان دارو دردرمان برخی از بیماری  هادربررسی های فیزیولوژیک وفارماکولوژیک به کار می رود .با توجه به این که گونه درمنه کوهی دارای مقادیر زیادی اسانس ازگروه ترپنوئیدخصوصا” لاکتون های سزکویی ترپن وکتون های مونوترپن با طیف وسیعی از فعالیت های بیولوژیک می باشد ، می تواندبرخی ازعملکرد های فیزیولوژیک بدن راتحت اثرقراردهد. دراین تحقیق اثر عصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول موردبررسی قرار گرفته است.

در این مطالعه از موش های سوری نرنژاد NMRI با وزن22-28گرم استفاده شد.حیوانات به سه گروه تقسیم شدند:1)گروه کنترل که مورد تزریق داخل صفاقی سالین قرار گرفتند.2)به گروه شم سالین وکمک حلال تویین20(1%)تزریق گردید.3)گروه آزمایش که شامل سه زیرگروه بود. دراین زیر گروه­ها موش­ها دوز­های  mg/kg5/7، 25/6، 5 عصاره گیاه به همراه کمک حلال Tween20 (1%) و سالین دریافت کردند. روش القاء صرع به این ترتیب بودکه 20 دقیقه پس ازتزریق درون صفاقی مقادیرفوق، کلیه گروه ها به میزانmg/kg80 پنتیلن تترازول نیز به همین روش دریافت کردند. نشانه­هاي تشنجي طي مدت 20 دقيقه مورد ارزيابي قرارگرفتند. داده های حاصل از بخش اول پژوهش توسط آزمون تست T ((T-test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند. مقایسه آماری نشان دادکه کمک حلال تویین 20(5%)شروع مراحل 1و2رابه طور معنی داری به تاخیر انداخت(P<0.01) وهمچنین شروع مرحله 5را نیزبه طور معنی داری به تاخیر انداخت(P<0.05) وتعدادورودبه مرحله5 تشنج را به طور معنی داری کاهش داد(P<0.01)ولی باتوجه به این که امتیازتشنجی راکاهش داد، اثر معنی داری روی آن نداشت وازطرفی باعث افزایش معنی داردوام تشنج یاطول تشنج گردید(P<0.05)  ودرصد مرگ ومیر کاهش پیدا کرد. بنابراین  باکاهش میزان کمک حلال تا1% اثرمعنی داری بر تشنج مشاهده نشد. داده های حاصل از بخش دوم پژوهش توسط آنالیز واریانس یک طرفه (onewayANOVA) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند ومقایسه آماری نشان داد که عصاره درمنه کوهی دردوز  5/7میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به طورمعنی داری زمان لازم برای شروع مرحله 2و 5 را با (P<0. 05) تسریع کرد و در همین دوز امتیاز تشنجی را به طور معنی داری در مقایسه با گروه شم با (P<0. 01) و با گروه دریافت کننده عصاره