اسیت بالاتر نیز معرفی و ارائه گردد.  

 اهداف اصلی طرح

شیوع ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیاکلی O157:H7 جدا شده از عفونت های ادراری در شهرستان الشتر

اهداف اختصاصی طرح

1)تشخیص مولکولی سویه O157:H7 به روش PCR ومقایسه با تکنیک های کلاسیک تشخیصی

2) بررسی ژن های 1stx, 2stx, eaeA با استفاده از پرایمرهای اختصاصی به روش PCR

اهداف کاربردی طرح

بررسی فراوانی سویه های O157:H7 EHEC جدا شده از عفونت های ادراری در شهرستان الشتر به منظور اعلام وضعیت شیوع جهت ارائه راهکار های درمانی مناسب در کنترل و یا حذف عامل عفونت خصوصاً در رابطه با عفونت های احتمالی ناشی از سویه O157:H7 اشرشیا کلی

فرضیات یا سئوالات پژوهشی:

  1. عفونت ادراری يكي از شايعترين عفونت ها در بيماران مراجعه كننده به مراکز پزشکی شهرستان الشتر می باشد.
  1. عفونت های ادراری ناشی از باکتری های خانواده انتروباکتریاسه خصوصاً اشرشیا کلی، دارای شیوع بالاتری نسبت به عفونت هاي ايجاد شده توسط دیگر باکتری های مولد این عفونت ها هستند.
  1. می توان O157:H7 اشرشیا کلی انتروهموراژیک را به عنوان یکی از عوامل باکتریایی دارای حدت بالا و همچنین مولد عفونت ادراری را از بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی در شهرستان الشتر جدا نمود.

تعداد صفحه :81

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

  • 2