دانلود پایان نامه

…………………………………………………………………………………………..19

1-7-4-2-پاتوتیپ اشرشیا کلی توکسین زای روده ای(ETEC)………………………………………………………………………………………………………………19

1-7-4-3-پاتوتیپ اشرشیا کلی بیماری زای روده ای (EPEC)………………………………………………………………………………………………………………20

1-7-4-4-پاتوتیپ اشرشیاکلی انترواگرگتیو(EAggEC)……………………………………………………………………………………………………………………………21

1-7-4-5-پاتوتیپ اشرشیا کلی انتروهموراژیک (EHEC)……………………………………………………………………………………………………………………….21

1-7-4-6-پاتوتیپاشرشیا کلی انترواینواسیو(EIEC)……………………………………………………………………………………………………………………………………..22

1-8-عفونت های اشرشیا کلی های خارج روده ای…………………………………………………………………………………………………………………………………….22

1-8-1-1-باکتریولوژی و مننژیت اشرشیا کلی (MAEC)………………………………………………………………………………………………………………………….23

1-8-1-2-سپسیس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

1-8-1-3-التهاب مثانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

1-8-1-4-سپتی سمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

1-8-2-عفونت مجاریادراری(UTI)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

1-8-2-1-مقاومت های آنتی بیوتیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

1-8-2-2-مقاومت در اشرشیا کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

1-8-2-3-فیلوژنتیک اشرشیا کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

1-9-عوامل بیماری زایی(ویرولانس در اشرشیا)……………………………………………………………………………………………………………………………………………27

1-9-1-ژن aer (آئروباکتین)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

1-9-1-2-اتصال دهنده ها (Adhesions)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

1-9-1-3-مکانیسم بیماری زاییUPEC در ارتباط با افمبریال ادهسین………………………………………………………………………………………………….30

1-9-1-5-مکانیسم بیماری زایی UPEC در ارتباط با همولیزین (HlyA)……………………………………………………………………………………………..33

1-10-تعاریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- بررسی  تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1-نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

3-2-جامعه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

3-3-روش انجام طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

3-3-1-مواد وتجهیزات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

  3-3-1-1-دستگاه ها و وسایل مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

3-3-1-2-مواد مصرفی مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

3-3-1-3-محیط های کشت مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

3-4-ترکیبات و محلول های مورد استفاده در تحقیق و فرمول ساخت آنها……………………………………………………………………………………………..41

3-5-روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43

3-5-1-جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43

3-5-2-انجام امور باکتریولوژیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

3-5-3-نمونه برداری، کشت، جداسازی و تعیین هویت باکتری ها……………………………………………………………………………………………………………43

3-5-3-1-نمونه برداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

3-5-3-2-طرز تهییه محیط های کشت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43

3-5-3-3-نگه داری نمونه های عفونت ادراری………………………………………………………………………………………………………………………………………………45

3-5-3-4-نگه داری سویه باکتری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

3-5-4-استخراج، تعیین کمیت و کیفیت DNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………….46

3-5-4-1-استخراج DNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

3-5-4-2-کمیت سنجی و غلظت سنجی DNA استخراج شده…………………………………………………………………………………………………………………..46

3-5-5-انجام آزمایشات مولکولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47