دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………………………………53

جدول 3-4 آزمون کای اسکوئر در دو گروه كودكان مبتلا به ريفلاكس و كودكان سالم………………………………………….53

جدول 4-4 تخمین ریسک برای هنگامی که cc رفرنت فرض شده………………………………………………………………………….53

جدول5-4 فراواني ژنوتايپ هاي CC،TC و   TT …………………………………………………………………………………………………..54

جدول6-4 آزمون کای اسکوئر ژنوتیپ TT رفرنت در نظر گرفته می شود………………………………………………………………54

جدول 7-4 تخمین ریسک برای هنگامی که TT رفرنت فرض شده………………………………………………………………………..55

جدول8-4 فراواني آلل هاي T و C…………………………………………………………………………………………………………………………….55

جدول9-4آزمون کای اسکوئر برای بررسی آلل هاي Tو C……………………………………………………………………………………….56

جدول10-4 تخمین ریسک برای آلل ها TوC………………………………………………………………………………………………………….56

جدول11-4 فراوانی ژنوتیپ های مشاهده شده و مورد انتظار در گروه كودكان مبتلا به ريفلاكس وزيكويورترال…………………………………57

جدول12-4 آزمون کای اسکوئر نیکویی برازش برای بررسی HWE در كودكان مبتلا …………………………………………58

جدول13-4فراوانی ژنوتیپ ها ی مشاهده شده و مورد انتظار در گروه كودكان سالم………………………………………………58

جدول14-4 آزمون کای اسکوئر نیکویی برازش  برای بررسی HWE در گروه كودكان سالم………………………………….59

جدول15-4 محاسبه sem داده ها در spss……………………………………………………………………………………………………………..59

جدول 1-5 مقایسه کلی نتایج ژنوتیپ ها و آلل های مورد مطالعه…………………………………………………………………………..63

چکیده فارسی

مقدمه و هدف: دسته بندی فامیلی ریفلاکس وزیکویورترال پیشنهاد می دهد که فاکتورهای ژنتیکی نقش مهمی در پاتوژنز ریفلاکس وزیکویورترال دارند. TGF-β1 یک پپتید چند عملکردی است که کنترل رشد و تمایز را در بسیاری از انواع سلول ها بر عهده دارد. پلی مورفیسم های TGF-β1 با احتمال ابتلا به VUR و  UTI مرتبط می باشند. با توجه به اهمیت پلی مورفیسم T509C-  ژن TGF-β1 و ارتباط آن با ریفلاکس وزیکویورترال اولیه، در این مطالعه تلاش کردیم ارتباط این پلی مورفیسم با بیماری ریفلاکس وزیکویورترال را پیدا کنیم.

روش کار: این مطالعه شامل 160 نمونه و کنترل بود، ژنوتایپینگ با روش PCR-RFLP انجام گرفت و محصولات PCR توسط آنزیم BSU36I مورد هضم آنزیمی قرار گرفتند و سپس بر روی ژل آگارز 3 درصد بررسی شدند و در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSv.19 مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفتند.

نتایج: فراوانی ژنوتیپ TT در گروه بیماران افزایش قابل توجهی نسبت به گروه کنترل داشت( 30 درصد بیمار در مقابل 5/7 درصد شاهد 0/0 PV≤) ،اگر چه فراوانی ژنوتیپ CC کاهش قابل توجهی نسبت به گروه کنترل داشت (5/32 درصد بیمار در مقابل 75/58درصد شاهد 001/0 PV≤). همچنین، فراوانی آلل Tدر گروه بیماران افزایش قابل توجهی نسبت به گروه کنترل داشت( 75/48 درصد بیمار در مقابل37/24 درصد شاهد 00/0 PV≤ ) و فراوانی آللC  نیز در گروه بیماران کاهش قابل توجهی را نسبت به گروه کنترل نشان داد ( 25/51درصد بیمار در مقابل 62/75 درصد شاهد 00/0 PV≤ ) .

نتیجه گیری: یافته­های این مطالعه برای اولین بار ارتباط پلی مورفیسم TT509- TGF-β1  با بیماری ریفلاکس وزیکویورترال را  در جمعیت ایرانی نشان می دهد. افرادی با ژنوتیپ TT 509- احتمال ابتلای بیشتری به ریفلاکس وزیکویورترال دارند.

کلید واژه ها:ریفلاکس وزیکویورترال ،PCR-RFLP ، پلی مورفیسم 509- ، ژن TGF-β1

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1 ریفلاکس وزیکویورترال(VUR)

ریفلاکس وزیکویورترال[1] یک جریان برگشتی ادرار از مثانه به طرف حالب[2]و به سمت کلیه در اثر اختلال در اتصال وزیکویورتریک است. عملکرد صحیح این اتصال معمولا شبیه به یک دریچه یک طرفه است که به جریان ادرار اجازه می دهد از حالب به طرف مثانه حرکت کند و در حین ادرار کاملا بسته شود تا از جریان برگشتی ادرار به حالب که در اثر فشار حاصل از تخلیه ادرار ممکن است رخ دهد جلوگیری کند. عملکرد موثر دریچه به عملکرد هماهنگ چندین عامل وابسته است که شامل طول زیر موکوسی حالب، عرض ورودی حالب، عضلات مثلثی و حالب و حرکات دودی هماهنگ حالب است شکل2-1 محل اتصال وزیکویورتریک را نشان می دهد.VUR به طور معمول در حین تخلیه شدن، زمانی که فشار درون مثانه افزایش می یابد تشخیص داده می شود سیستم مطالعات جهانی ریفلاکس را بر حسب سختی در 5 گروه رتبه بندی کرده است (شکل1-1) که عواملی مثل طول جریان برگشتی، تورم یا آماس و انحنای حالب ها در این رتبه بندی دخیل بوده اند، درشکل 4-1 نیز مثال های کلینیکی از این درجه بندی را می­توانید مشاهده کنید.

تعداد صفحه : 52

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***