مختلف از UCB-PL و بررسی بیان ژن GAPDH.. 64
شکل 3- 12: نمودار Amplification Plot حاصل از Real-time PCR در فیبروبلاست های تیمار شده با دزهای مختلف از UCB-PL و بررسی بیان ژن GAPDH.. 64
شکل 3- 13: نمودار Melt Curve حاصل از Real-time PCR در فیبروبلاست های تیمار شده با غلظت‌های مختلف از UCB-PL و بررسی بیان ژن smad۲. 65
شکل 3- 14: نمودار Amplification Plot حاصل از Real-time PCR در فیبروبلاست های تیمار شده با غلظت‌های مختلف از UCB-PL و بررسی بیان ژن smad2. 65
شکل 3- 15: نمودار Melt Curve حاصل از Real-time PCR در فیبروبلاست های تیمار شده با غلظت‌های مختلف از UCB-PL و بررسی بیان ژن smad2. 66
شکل 3- 16: نمودار Melt Curve حاصل از Real-time PCR در فیبروبلاست های تیمار شده با دزهای مختلف از UCB-PL و بررسی بیان ژن smad3. 66
شکل 3- 17: مطالعه اثر گروهای مختلف UCB-PL بر میزان بیان Smad2 در سلول‌های فیبروبلاست تیمار شده به روش Real time-PCR   67
شکل 3- 18: مطالعه اثر گروهای مختلف UCB-PL بر میزان بیان Smad3 در سلول‌های فیبروبلاست تیمار شده به روش Real time-PCR   68
شکل 3- 19: رنگ‌آمیزی ژل حاوی پروتئین‌ها 69
شکل 3- 20: وسترن بلات برای پروتئین Smad2. 70
شکل 3- 21: وسترن بلات برای پروتئین P Smad2. 70
شکل 3- 22: وسترن بلات برای پروتئین Smad3. 70
شکل 3- 23: وسترن بلات برای پروتئین p-Smad3. 71
چکیده
هدف:
مواد مفید زیستی  مشتق از پلاکت ها نقش محوری در بهبود زخم ایفا می کنند. برای بررسی مکانیسم های سلولی ومولکولی بهبود زخم اثر عصاره پلاکت خون مشتق از خون بند ناف(UCB-PL)  بر فیبروبلاست ها، به عنوان سلول های قوی در بهبود زخم مورد مطالعه قرار گرفت. لذا به دلیل اینکه (UCB-PL)  دارای انواع فاکتورهای رشد است و قادر به شروع مسیر سیگنالینگ Smad می‌شود. در این مطالعه اثر عصاره پلاکتی بر تکثیر و مهاجرت و درصد بقاء سلول‌های فیبروبلاست در شرایط آزمایشگاهی موردبررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها:
عصاره پلاکتی مشتق از پلاسمای خون بند ناف را تهیه، و سپس فیبروبلاست ها توسط غلظت های مختلف (UCB-PL)   تحت تیمار قرار گرفتند. زنده ماندن سلولها، میزان گسترش و بهبود زخم با استفاده از  روش  manualمورد بررسی قرار گرفت. سپس مشخصات بیان ژن با استفاده از روش  real-time PCR انجام شد. در نهایت وسترن بلات به منظور بررسی تغییرات سطح پروتئین های psmad2 / 3، smad2 / 3  از مسیر سیگنالینگ مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها:
نتایج نشان می دهد که افزایش  تکثیر سلولی در غلظت 10٪ (UCB-PL)   بدون اثر بر زنده ماندن سلولها می باشد.در همان غلظت(UCB-PL)  افزایش قابل توجهی از میزان بسته شدن زخم در 6-12 و 24 ساعت پس از تیمار دیده شد. همچنین تغییر نسبت بیان ژن در ژن Smad3 و Smad2 در غلظت10٪ از UCB- PL مقایسه با کنترل مثبت و منفی افزایش قابل توجهی داشت. روش وسترن بلات نشان داد که UCB- PL  اثر قابل توجهی بر سطوح پروتئین های Smad2، Smad3،Psmad2وPsamd3دارد.
نتایج:
UCB- PL باعث تحریک رشد و مهاجرت فیبروبلاست می شودکه موجب بهبود زخم از طریق فعال سازی مسیرهای سیگنالینگ های مختلف از جمله، SMAD 2/3 مسیر سیگنالینگ می گردد.
واژه‌های کلیدی: ترمیم زخم، عصاره پلاکتی مشتق از خون‌بند ناف، فیبروبلاست، مسیر سیگنالینگ smad

مقدمه

فرآورده عصاره پلاکتی[1] PL مشتق از خون‌بند ناف محصولی هست که از فرآورده پلاسمای غنی از پلاکتی PRP به دست می‌آید.. این ماده به علت غنی بودن از مواد مفید زیستی در ترمیم زخم‌ مورداستفاده قرار می‌گیرد. به دلیل اینکه PL دارای انواع فاکتورهای رشد است و قادر به شروع مسیر سیگنالینگ Smad می‌شود. در این مطالعه اثر عصاره پلاکتی بر تکثیر و مهاجرت و درصد بقاء سلول‌های فیبروبلاست در شرایط آزمایشگاهی موردبررسی قرار گرفت.
 
سلول‌های فیبروبلاست در محیط کشت DMEM حاوی غلظت‌های ۵%، ۸%، ۱۰%، ۱۵% و ۲۰% از عصاره پلاکتی مشتق از خون‌بند ناف همراه با گروه کنترل مثبت که حاوی FBS 10% و کنترل منفی که خالی از هر ۲ (FBS و UCB-PL) بود، کشت شدند و همچنین از گروه (UCB-PL/FBS) که به نسبت مساوی از عصاره پلاکتی مشتق از خون‌بند ناف و FBS استفاده شد. تعیین مقدار مناسب و مؤثر بر تکثیر و درصد بقاء سلولی توسط شمارش سلولی با تریپان‌بلو در زمان‌های متفاوت ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت بررسی شد. هم‌چنین برای تعیین مقدار مناسب برای مهاجرت سلولی از تکنیک Scarch assay استفاده شد. سپس اثر عصاره پلاکتی با غلظت‌های متفاوت بر بیان ژن‌های smad2-smad3 در سلول‌های فیبروبلاست توسط تست Real Time -PCR موردبررسی قرار گرفت. در مرحله آخر جهت بررسی اثر عصارهی پلاکتی بر مسیر سیگنالینگ Smad، مقدار بیان پروتئین‌های  Smad2-Smad3-Psmad2-Psmad3توسط تکنیک وسترن بلات ارزیابی شد.
نتایج:
در بررسی تکثیر و درصد بقاء و مهاجرت سلول‌های فیبروبلاست در اثر تیمار با عصاره پلاکتی بالاترین غلظت مؤثر مربوط به دز ۱۰% نشان داده شد و نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افزایش غلظت عصاره پلاکتی، اثر افزایشی بر تکثیر و درصد بقاء سلول‌های فیبروبلاست ندارد. همچنین عصاره پلاکتی در دز ۱۰% سبب افزایش سرعت مهاجرت سلول‌های فیبروبلاست می‌شود. در نتایج حاصل از تکنیک Real time اثر عصاره پلاکتی در غلظت ۱۰% با افزایش بیان ژن‌های
Smad2-Smad3 نسبت به گروه‌های کنترل منفی و مثبت با تفاوت معناداری نشان داده شد. در بررسی‌های صورت گرفته در سنجش اثر عصاره پلاکتی در غلظت‌های مختلف ۸%، ۱۰% و گروه UCB-PL/FBS و گروه کنترل مثبت و منفی بر بیان پروتئین‌های Smad2-Smad3-Psmad2-Psmad3 به‌واسطه تکنیک وسترن بلات نشان داد که تمامی گروه‌ها تفاوت معناداری نسبت به گروه کنترل منفی دارند. پروتئین‌های Psmad2-Psmad3 که پروتئین‌های فرم فعال‌شده Smad2-Smad3 هستند تنها در گروه کنترل منفی دیده نشدند بلکه در تمامی گروه‌هایی که داری عصاره پلاکتی بودند این پروتئین‌ها فعال شدند.
نتیجه‌گیری
یکی از مهم‌ترین سلول‌های دخیل در امر ترمیم زخم، فیبروبلاست­ها می‌باشند، که با تکثیر و مهاجرت سلولی و به راه انداختن مسیرهای سیگنالینگ درون‌سلولی مربوط به ترمیم زخم در پیشبرد فرایند ترمیم نقش کلیدی بر عهده‌دارند. در این مطالعه با نشان دادن اثر عصاره پلاکتی بر اعمال مهم و ضروری سلول‌های فیبروبلاست در فرایند ترمیم زخم می‌توان نتیجه گرفت که فرآورده عصاره پلاکتی مشتق از خون‌بند ناف می‌تواند نقش بسزایی در افزایش ترمیم زخم‌ها داشته باشد.
تعداد صفحه : 103
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***