ميوه نارس خرما در نخلستان می باشد که با تغذيه از جنين، ارتباط بين ميوه و پايه آن را قطع می نمايد و موجب خشک شدن و ريزش ميوه خرما می گردد. خسارت اين آفت از نخلستان  آغاز  و با انتقال به انبار قادراست به سيکل زندگی خود ادامه دهد (اسماعيلی، 1375؛ دامغانی،1377؛ شايگان و همکاران، 1377و پژمان، 1380).

خسارت اين آفت در سالهای اخير در نخلستانهای کشور روند افزايشی داشته است، به طوريکه در بعضی درختان50 تا 70 درصد ميوه ها توسط لارو نسلهای مختلف آفت خسارت ديده و ريزش نموده است. به دليل شرايط نا مناسب نخلستانها ، باد بردگی سم، وضعيت چتری شکل تاج (Canopy) درخت خرما و عوامل جوی نامساعد مبارزه شيميايی بصورت زمينی يا هوايی به وسيله هواپيما، نه تنها در کنترل اين آفت موفقيت آميز نبوده بلکه موجب افزايش آلودگی محيط زيست و حذف جانوران مفيد نيز شده است (روحانی، 1367 و کرمپور، 1384). بنابراين استفاده از ساير روش های کنترل آفت از جمله کنترل بيولوژيک مورد تأکيد محققين می باشد.

زنبورهای خانواده Bethylidae  زنبورهايی با گسترش جهانی از مناطق گرمسيری تا مناطق زير آرتيک می باشند (فرازمند، 1386). اين خانواده در دنيا دارای 7 زير خانواده، 97 جنس و 2216 گونه است (Azevedo, 2006). اين زنبورها، اکتوپارازيت انفرادی يا گروهی کرم ميوه خوار خرما می باشند که بيش از 20 عدد تخم را روی ميزبان قرار می دهند. تعداد تخم در هر تخمگذاری متناسب با اندازه ميزبان می باشد. همچنين در شرايط آزمايشگاه ماده های درشت تر تعداد بيشتری تخم می گذارند و طول عمر بيشتری دارند (Hardy et al., 1992).

در بررسی های زيست شناسی، طول دوره يک نسل زنبور در شرايط طبيعی حدود 9 تا10 روز تعيين شده است. با توجه به طول دوره يک نسل آفت که حدود يک ماه می باشد، در مقابل هر نسل آفت، زنبور 3 نسل توليد می کند، به عبارت ديگر از اوايل ارديبهشت ماه تا اواخر خرداد ماه که آفت فعال است زنبور 8-9 نسل ايجاد می کند که بيانگر پتانسيل قابل توجه پارازيتوئيد است (شايگان، 1376)

نظر به کمبود اطلاعات درباره خصوصيات زيستی و رفتار جفتگيری اين زنبور پارازيتوئيد روی کرم ميوه خوار خرما، موضوع طرح حاضر به اين امر اختصاص يافت.

تعداد صفحه : 78

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***