………………………………………..49

شکل 2-6- اجزای مختلف لام هماسیتومتر (لام شمارش جلبک ها ) ………………………………………………………………52

نمودار 3-1- تغییرات وزن زنده در ایستگاهها ی مورد بررسی در دوره نمونه برداری ………………………………………..54

نمودار 3-2- تغییرات وزن خشک در ایستگاهها ی مورد بررسی در دوره نمونه برداری …………………………………….55

نمودار 3-3- تغییرات وزن خشک بدون ایستگاهها ی مورد بررسی در دوره نمونه خاکستر در برداری………………55

نمودار 3-4- تغییرات میزان کلروفیلa ایستگاهها ی مورد بررسی در دوره نمونه خاکستر در برداری……………….56

نمودار 3-5- درصد شاخه های مختلف فیتوپلانکتون های دریاچه زریبار در دوره مطالعه ………………………………..60

نمودار3-6- درصد جنس های مشاهده شده شاخه Chlorophyceae  در دوره مطالعه …………………………………….61

نمودار3-7- درصد جنس های مشاهده شده شاخهBacillariophyceae  در دوره مطالعه…………………………………..61

نمودار3-8- درصد جنس های مشاهده شده شاخهConjugatophyceae  در دوره مطالعه………………………………….62

نمودار3-9- درصد جنس های مشاهده شده شاخهCryptophyceae  در دوره مطالعه ………………………………………62

نمودار3-10- درصد جنس های مشاهده شده شاخهCyanobacteria  در دوره مطالعه………………………………………63

نمودار3-11- درصد جنس های مشاهده شده شاخهDinophyceae  در دوره مطالعه…………………………………………63

نمودار3-12- درصد جنس های مشاهده شده شاخهEuglenophyceae  در دوره مطالعه…………………………………..64

نمودار3-13- درصد جنس های مشاهده شده شاخه Xantophyceae در دوره مطالعه ……………………………………..64

تصاویر جنس های مهم مشاهده شده در دریاچه زریبار ……………………………………………………………………………………….68

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                       صفحه

جدول 2-1- مختصات ایستگاههای مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………47

جدول2-2- زمان های نمونه برداری …………………………………………………………………………………………………………………….48

جدول3-1- فیتوپلانکتون های مشاهده شده در ایستگاه ده ره تفه …………………………………………………………………….58

جدول 3-2- فیتوپلانکتون های مشاهده شده در ایستگاه سد خاکی ………………………………………………………………….59

 

تعداد صفحه : 103

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***