4) نمودار نشان دهنده میزان بیان ژن ESR1 در افراد بیمار در مقایسه با افراد نرمال……………………………………61

شکل(4-5)نمودار مقایسه بیان ژن  ESR1در افراد مبتلا به سرطان و نرمال………………………………………………………………..61

شکل(4-6)نمودار مقایسه بیان ژن ESR1در افراد بیمار درstage  های مختلف بیماری در مقایسه با افراد سالم………..62

 

چکیده

مقدمه: سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در زنان در سراسر دنیا و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان است. اتصال استروژن به گیرنده استروژن آلفا باعث القا رشد تومور در اکثر سرطان های استروژن مثبت می شود. هدف از این مطالعه اندازه گیری بیان گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان پستان است.

روش كار: در این مطالعه تعداد20 نمونه بافت پارافینه از زنان مبتلا به سرطان پستان و10 نمونه سالم جمع آوری شد. پس از پارافین زدایی، استخراج RNA با محلول RNX Plus انجام گردید. cDNA با روش رونویسی معکوس به وسیله آنزیم MMULV سنتز شد. بیان ژن با روش Real timePCR نسبی سنجیده شد. ژن گلیسر آلدهید فسفات دهیدروژناز(GAPDH) نیز به عنوان کنترل داخلی استفاده گردید.

يافته ها: گیرنده استروژن آلفا هم در بافت های سرطانی و هم سالم بیان شد اما بیان آن در بافت های سرطانی54/3برابر بیشتر از غیرسرطانی بود.نتایج نشان داد که با افزایش مرحله بیماری میزان بیان گیرنده استروژن آلفا افزایش می یابد((P<0.0001.تجزیه تحلیل آماری با نرم افزار Grafpad prism 6صورت گرفت.

نتيجه گيري: با توجه به نتایج می توان بیان نمود که میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در نمونه های سرطانی به شدت افزایش می یابد. بنابراین،اندازه گیری بیان ژن گیرنده استروژن آلفا می تواند به عنوان یک عامل پیش آگهی دهنده ارزشمند برای تشخیص اولیه و مدیریت درمان به حساب آید.

واژه هاي كليدي: سرطان پستان،گیرنده استروژن آلفا،Real timePCR

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

سرطان نوعی بیماری است که باعث می شود سلول های بدن تغییر کرده و به صورت غیر قابل کنترل رشد کنند.اکثر انواع سلول های سرطانی سرانجام تشکیل یک بر آمدگی  یا توده ای می دهند که تومور نام دارد و بعدا با بخشی از بدن که تومور از آن جا آغاز به شکل گرفتن کرده نامگذاری می شوندet al.,2013-2014) Alteri).

سرطان پستان از بافت پستان شروع می شود و بافت پستان از غدد تولید کننده شیرکه لوبول[1] نامیده می شود و مجاری[2] که لوبول ها را به نوک پستان وصل می کنند تشکیل شده است.باقی مانده پستان هم از چربی، بافت های لنفاوی و هم بند تشکیل شده است (Sharma et al.,2010).

سرطان پستان بطور عموم یا با روش های تشخیصی،قبل از اینکه نشانه ها توسعه یابند، یا بعد از اینکه علایم توسعه یافتند، وقتی که یک خانم برآمدگی (توده) را حس می کند،تشخیص داده می شود.اکثر توده هابا استفاده از ماموگرام دیده می شوندو اکثر بر آمدگی ها ی پستان که خارج می شوند خوش خیم هستند و خطری برای فرد ندارند.وقتی بر پایه آزمون های کلینیکی یا عکس از پستان به سرطان مشکوک می شوند آنالیز میکروسکوپی بافت پستان برای تشخیص قطعی و تعیین میزان گسترش (درجا یا تهاجمی بودن)ضروری است و الگوی بیماری را مشخص می کند. بافت برای آنالیز های میکروسکوپی یا با سوزن یا با جراحی به دست می آید. نوع بیوپسی نیز بر پایه فاکتور های کلینیکی  اختصاصی بیمار و وجود اسباب و وسایل بیوپسی می باشد et al.,2013-2014) Alteri).

تعداد صفحه : 100

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***