تغییرات مقادیر پروتئین در چین سوم………………………………………………………………………. 45

شکل 3-8 میانگین تغییرات مقادیر پروتئین در چین اول، دوم و سوم…………………………………………………. 46

شکل 3-9 تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین اول…………………………………………………………………….. 47

شکل 3-10 تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین دوم…………………………………………………………………… 47

شکل 3-11 تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین سوم………………………………………………………………….. 48

شکل 3-12میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین اول، دوم و سوم……………………………………………… 49

شکل 3-13 تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین اول…………………………………………………………………… 50

شکل 3-14 تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین دوم………………………………………………………………….. 51

شکل 3-15 تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین سوم………………………………………………………………….. 52

شکل 3-16 میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین اول، دوم و سوم…………………………………………….. 52

شکل 3-17 تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین اول…………………………………………………………………. 53

شکل 3-18 تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین دوم…………………………………………………………………. 54

شکل 3-19 تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین سوم………………………………………………………………… 54

شکل 3-20 میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین اول، دوم و سوم…………………………………………… 55

شکل 3-21 تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین اول…………………………………………………………………… 56

شکل 3-22 تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین دوم…………………………………………………………………… 56

شکل 3-23 تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین سوم………………………………………………………………….. 57

شکل 3-24 میانگین تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین اول، دوم و سوم…………………………………………….. 58

شکل 3-25 تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین اول……………………………………………………………. 59

شکل 3-26 تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین دوم…………………………………………………………… 60

شکل 3-27 تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین سوم………………………………………………………….. 61

شکل 3-28 میانگین تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین اول، دوم و سوم…………………………………….. 62

شکل 3-29 تغییرات مقادیر فنل تام در چین اول………………………………………………………………………. 63

شکل 3-30 تغییرات مقادیر فنل تام در چین دوم………………………………………………………………………. 63

شکل 3-31 تغییرات مقادیر فنل تام در چین سوم……………………………………………………………………… 64

شکل 3-32 میانگین تغییرات مقادیر فنل تام در چین اول، دوم و سوم………………………………………………… 65

شکل 3-33 تغییرات مقادیر پتاسیم در چین اول………………………………………………………………………. 66

شکل 3-34 تغییرات مقادیر پتاسیم در چین دوم………………………………………………………………………. 66

شکل 3-35 تغییرات مقادیر پتاسیم در چین سوم……………………………………………………………………… 67

شکل 3-36 میانگین تغییرات مقادیر پتاسیم در چین اول، دوم و سوم………………………………………………… 68

فهرست جداول

2-1 (الف) غلظت عناصر غذایی پرمصرف در محلول هوگلند………………………………………………………….. 27

2-1 (ب) غلظت عناصر غذایی کم مصرف در محلول هوگلند…………………………………………………………. 28

2-2 (الف) حجم محلول استوک عناصر غذایی پرمصرف در محلول هوگلند………………………………………….. 28

2-2 (ب) حجم محلول استوک عناصر غذایی کم مصرف در محلول هوگلند………………………………………….. 29

2-4 غلظت گالیک اسید………………………………………………………………………………………………… 34

 

چکیده

فناوری نانو به­عنوان علم کار کردن با کوچکترین ذرات، فناوری نوینی است که طی دهه­های اخیر سبب بهبود سیستم­های کشاورزی شده است. استفاده از کودهای نانوکلاته به­جای کودهای مرسوم باعث می­شود عناصر غذایی کود به­تدریج و به­صورت کنترل شده در تمام طول فصل رشد گیاه در خاک آزاد شوند. فرآورده­هاي نانو شامل مخلوطي از ذره­هايی با ابعاد بين 1  تا 100 نانومتر هستند در نتیجه با کاهش نسبت سطح به حجم مي­توانند خصوصيات فيزيكي و شيميایي مواد اوليه خود را تغيير دهند و عملکرد سریع­تری نسبت به فرآورده­های غیر نانو داشته باشند. تنش خشکي يکي از تنش­هایی است که کاهش عملکرد را در مزارع توتون موجب مي­شود. کودهای پتاسیم­دار نقش مهمی در ارتقای کیفیت توتون دارند. با توجه به نقش­های مهمی که عنصر پتاسیم در گیاهان بر عهده دارد، در شرایط تنش خشکی میزان بالای این عنصر در گیاه اثرات منفی ناشی از تنش را کاهش می­دهد. در اين تحقيق تنش خشکي توسط پلي اتيلن گليکول با غلظت 20% اعمال شد. 48 ساعت پس از اعمال تنش، تيمار توسط نانو کلات پتاسيم در سه غلظت، طي 9 روز انجام گرفت و تغييرات مقدار پرولین، پروتئین کل، رنگیزه­های فتوسنتزی، مالون دی آلدهید، فنول و محتواي داخلي پتاسيم برگ اندازه­گیری و نتايج از طريق نرم­افزار آماري SPSS محاسبه و گزارش شد. نتایج به­دست آمده نشان داد که افزایش دوره تیماردهی توسط نانو کلات پتاسیم و استفاده از غلظت­های بالاتر آن موجب بهبود اثرات مخرب ناشی از تنش خشکی در برخی از پارامترهای اندازه­گیری شده در برگ گیاه توتون شد. استفاده از نانو کلات پتاسیم مقادیر پرولین، مالون دی آلدهید و فنول که از نشانه­های وجود تنش خشکی هستند را کاهش داد. همچنین باعث افزایش سنتز پروتئین، کاروتنوئیدها و کلروفیل­ها شد، به­جز در کلروفیل a که شروع تیماردهی با نانو کلات پتاسیم باعث کاهش مقدار آن در چین اول شد که احتمالا به­دلیل کوتاه بودن زمان تیماردهی در چین اول، گیاه فرصت کافی برای جبران کاهش کلروفیل را نداشته است.

کلمات کلیدی: پلی اتیلن گلایکول ، نانو کلات پتاسیم، پرولین، پروتئین کل، رنگیزه­های فتوسنتزی، مالون دی آلدهید، فنول پتاسيم.

مقدمه و مرور منابع

1-1 تعریف تکنولوژی نانو

انجمن رویال انگلستان، فناوری نانو را تحت عنوان طراحی، توصیف، تولید و کاربرد ساختارها، وسایل و سیستم­هایی که دارای شکل و اندازه در مقیاس نانو (1 تا 100 نانومتر) هستند، تعریف نموده است. در چنین مقیاسی قوانین طبیعی حاکم بر پدیده­های فیزیکی و شیمیایی صدق نمی کند (Chinnamuthu, 2009).

تعداد صفحه : 97

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به