این ارگانیسم گونه ای از جنس لیشمانیا  است ولی یک سال بعد، پس از مطالعات بیشتر آن را به عنوان یک ارگانیسم متفاوت شناختند و نام جنس جدید توکسوپلاسما را برای آن پیشنهاد کردند)1و2(. اگرچه توكسوپلاسما گوندی عوارض متعددی در انسان بوجود می آورد ولی 15 سال بعد از کشف آن بود كه انگل از اتوپسی چشم یك كودك مبتلا به هیدروسفالی جدا شد)3و4(. شیوع توكسوپلاسموزیس تا قبل از ابداع روش تشخیص سرولوژیكی تست رنگی[5] به وسیله سابین و فلدمن[6] در 1948 )5(، به طور دقیق  مورد ارزیابی قرار نگرفت. فرنکل[7] در سال 1970 چرخه زندگی را به طور کامل شناسایی و معرفی کرد )1(. موقعیت تاكسونومیك توكسوپلاسما گوندی بر اساس خصوصیات شكل شناسی و چرخه انگلی آن به وسیله ملهورن[8] در سال 1988 به صورت زیر تعریف شده است.

Kingdom: Protozoa

Phylum: Apicomplexa

Class: Sporozoea

 Sub-class: Coccidia

Super- order: Eucoccidea

Order: Eucoccidida

Sub- order: Eimeriina

Family: Eimeriidae

Genus: Toxoplasma

Species: gondii

تعداد صفحه : 145

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***