دانلود پایان نامه

پلاسمايي و غشاي ساير اندامك ها در اندامك هايي همچون شبكه ي آندوپلاسمي و دستگاه گلژي ساخته و سپس به بخش هاي مورد نظر منتقل مي شوند (Dowhen.1997;Jouhet et al .2007; Kent .1995;vance.2004).بدين ترتيب تبادل قابل توجهي از ليپيد ها بين غشاهاي سلولي مختلف وجود دارد كه در يوكاريوت ها اين پديده از طريق مسير هاي وزيكولي و غير وزيكولي رخ مي دهد( Maxfield and Mondal .2006).غشاي اندامك هايي مثل گلي اكسي زوم ها شامل ليپيد هايي مثل فسفاتيديل كولين،فسفاتيديل گليسرول و فسفاتيديل اتانول آمين است،در حالي كه اين اندامك فاقد آنزيم هاي مورد نياز براي ساخت اين فسفاتيد ها مي باشند.بنابراين اين اندامك بايد ليپيد هاي لازم براي ساخت غشاي خود رااز اندامك های سازنده ي آن وارد كند(Moreau et al . 1998).از طرف ديگر عموما ليپيد ها داراي حلاليت ضعيفي در سيتوپلاسم سلول مي باشند كه اين خود حضور يك سيستم انتقالي را ضروري مي سازد.گروهي از پروتئين ها تحت عنوان انتقال دهنده ي ليپيد(LTP) اولين بار از برگ هاي اسفناج استخراج شدند و بر اساس فعاليت و عملكردي كه در انتقال فسفوليپيد ها بين غشاها در حالت in vitro داشتند نامگذاري شدند (kader .1996). اين پروتئين ها توانايي انتقال فسفوليپيد ها،گليكوليپيد ها،اسيد هاي چرب و استرول ها بين ليپيد هاي غشايي از ليپوزوم ها يا ميكروزوم ها به ميتوكندري را دارند و در شرايط in vitro انتقال فسفوليپيد ها را از يك غشاي دهنده به يك غشاي گيرنده تسهيل مي كنند( kader (.1996;Yeast and Rose.2008).LTP  ها از جمله فراوان ترين پروتئين ها در گياهان هستند و بيش از 4% حجم پروتئين هاي محلول را تشكيل مي دهند( Carvaho and Gomes et al. 2007;Edstam et al. 2011).

با توجه به فعاليت هاي واضح LTP هاي گياهي در حالت in vitro  در ابتدا اين طور فرض مي شد كه اين پروتئين ها فقط در تبادل ليپيد ها در درون سلول نقش دارند،اما اين ايده زماني كه نشان داده شد كه LTP ها به عنوان پيش پروتئين هایی داراي سيگنال پپتيد توليد شده Bernhard et al. 1997)) ،كه به طور مستقيم به ماتريكس خارج سلولي ترشح مي شوند رد شد (Meijer et al.1993;Thoma et al.1993).اين پروتئين ها تاكنون از گياهان مختلفي همچون گندم،جو،گيلاس،آرابيدوپسيس،ذرت،لوبيا،سيب،هلو،گوجه،تاج خروس و برنج استخراج شده اند( Cheng Hui – chun et al.2004. LTP.( ها علاوه بر انواع مختلف گياهان (Wang et al.2004) در باكتري ها ،حيوانات و همچنين بافت هاي انساني نيز يافت مي شوند.اگر چه از نظر توالي LTPهاي گياهي و جانوري هيچ تشابهي ندارند اما شباهت زيادي بين LTP  هاي گياهي وجود دارد.در انواع مختلف ساختار گياهي از جمله ديواره سلولي برگ،دمبرگ،ساقه،گل و دستجات آوندي LTP وجود دارد( Yeats and Rose . 2008)، اين ملكول ها داراي PI حدود 10-8 مي باشند. LTP ها قادر به انتقال طيف گسترده اي از ليپيد ها از جمله انواع فسفوليپيد ها،گليكوليپيد ها،استروئيد ها و اسيد هاي چرب بين غشاهاي زيستي مي باشند. بدين ترتيب داراي عملكرد غير اختصاصي بوده و آنها را با نام عمومي [2]ns – LTP مي شناسند. اين پروتئين هاي قليايي كوچك بر اساس وزن ملكولي خود به دو گروه nsLTP1 با وزن ملكولي 9 كيلو دالتون و nsLTP2 با وزن ملكولي 7 كيلو دالتون تقسيم مي شوند(Karimian et al.2011). اين دو نوع ملكول ويژگي هاي مشتركي از جمله نقطه ايزوالكتريك بالا،وزن ملكولي پايين،هشت باقي مانده بسيار حفاظت شده از سيستئين كه در تشكيل باند هاي دي سولفيد درون ملكولي دخالت مي كنند را به اشتراك گذاشته اند( Arondel and Kader.2000 ).با اين حال علي رغم تشابهات كلي تفاوت هايي در وزن ملكولي،توالی اسيد آمينه اي و فعاليت هاي بيولوژيكي دارند. (Samuel et al. 2002)

پروتئين هاي خانواده ي LTP1 داراي 90 تا 95 اسيد آمينه و پروتئين هاي خانواده ي LTP2 داراي 70 اسيد آمينه در ساختار اوليه خود مي باشند. (Kader et al.1996) همچنين مطالعات كريستالوگرافي نشان داده كه اختلاف در حفره ي هيدروفوب اين دو پروتئين از مهمترين تفاوت هاي آنهاست.اين حفرة آب گريز در LTP1 به شكل يك تونل است كه از محور ملكولي مي گذرد و در LTP2 به صورت يك محفظه ی  خالي هرمي است كه حفرة آب گريز در LTP2 داراي اندازة كوچكتر و انعطاف بيشتري نسبت به LTP1 مي باشد.به اين ترتيب LTP2 با داشتن اين ويژگي توانايي اتصال به ملكولهاي سختي همچون استرول ها را دارد (Elmorjani et al .2004). LTP ها از هر دو خانوادة LTP1  و LTP2  در انتهاي آميني خود سيگنال پپتيدي دارند كه در LTP1 33-24 اسيد آمينه و در LTP2 36-24 اسيد آمينه دارد( Garcia  – Garrido et al .1998; Kalla et al .1994).مطالعات انجام شده در مورد LTP1 نسبت به LTP2 بيشتر است.در اين مطالعات توالي نوكلئوتيدي و اسيد آمينه اي،روند تخليصي(Liu et al .2002; Padidar et al . 2009;Segura et al . 1993;Zaman et al . 2009)،فعاليت هاي زيستي مختلف از جمله فعاليت هاي انتقالي و اتصاليCheng Chao-sheng et al.2008))،خواص ضد قارچي و ضد ميكروبي (Kirobakaran et al.2008 ;Yeats and Rose.2008 , Zottich et al.2011)و ساير خواص آن مورد بررسي قرار گرفته است.همچنين ويژگي هاي ساختاري اين ملكولها توسط مطالعات بيوانفورماتيك(Lee et al . 1998) و تكنيك هايي از قبيل NMR و CD بررسي شده است. LTP ها داراي وظايف متعددي از جمله انتقال مونومر هاي كوتين،شركت در مكانيسم دفاعي گياهان،شركت در روند تمايز سلولي،گرده افشاني،جوانه زني و جنين زايي مي باشد( Ekland and Edqvist et al .2003;Cheng Hui – Chun et al.2004). این پروتئین ها در برابر دماي بالا (تا 80 درجه)،تركيبات دناتوره كننده و هضم آنزيمي مقاومند (Bernardi et al.2011)،ثبات قابل توجه در برابر پروتئوليز (Lindorff – Larsen and Winther.2007) و دناتوراسيون حرارتي ذاتا در ارتباط با خاصيت آلرژي زايي اين پروتئين هاست (Breiteneder and Mills.2004)، به همين دليل اين پروتئين ها مي توانند وارد سيستم هورموني بدن انسان شوند و سيستم عصبي را تحريك كرده و به عنوان آلرژي عمل كنند(  Bernardi et al. 2011) .

تعداد صفحه : 109

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***