ایران………………………………………………………………………2

جدول 1-2 میزان سطح زیرکشت و تولید سورگوم در برخی کشورهای جهان در سال 1998………………………….4

جدول 1-3 میزان سطح زیرکشت و تولید سورگوم در برخی استان های کشور در سال 1387………………………..5

جدول 1-4 رده بندی گیاه سورگوم………………………………………………………………………………………………………………………6

جدول 1-5 فراوانی جنس های باکتریایی شناسایی شده میان کلی فرم کل و مدفوعی از کاهو و اسفناج………23

جدول 1-6 طیف غلظت های خاک و راهنمای قانونی برای برخی فلزات سمی……………………………………………….30

جدول 1-7 عوامل مؤثر بر قابلیت دسترسی زیستی فلزات………………………………………………………………………………..33

جدول 2-1 خصوصیات کمی و کیفی خاک مورد استفاده در این آزمایش……………………………………………………….37

جدول 2-2 میانگین تعداد باکتری E.coli و pH در آب و پساب های استفاده شده در تیمارها………………………38

جدول 2-3 خصوصیات کیفی و کمی در سه نوع آب مورد استفاده در آبیاری…………………………………………………38

جدول 3-1 تجزيه واريانس بيوماس گياه……………………………………………………………………………………………………………45

جدول 3-2 مقايسه بيوماس سورگوم شيرين تحت اثردو كيفيت آب آبياري…………………………………………………….46

جدول 3-3 تجزيه واريانس قطر ساقه گياه…………………………………………………………………………………………………………48

جدول 3-4 مقايسه قطر ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري………………………………………………..48

جدول 3-5 تجزيه واريانس ارتفاع ساقه گياه……………………………………………………………………………………………………..50

جدول 3-6 مقايسه ارتفاع ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري……………………………………………..51

جدول 3-7 تجزيه واريانس درصد قند ساقه گياه………………………………………………………………………………………………53

جدول 3-8 مقايسه درصد قند ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري……………………………………..53

جدول 3-9 تجزيه واريانس حجم شربت ساقه……………………………………………………………………………………………………55

جدول 3-10 مقايسه حجم شربت ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري………………………………..56

عنوان                                                                                                                                      صفحه

جدول 3-11 تجزيه واريانس اتانول گیاه…………………………………………………………………………………………………………….58

جدول 3-12 مقايسه اتانول ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري…………………………………………..58

جدول 3-13 تحليل واريانس کادميوم در خاک قبل از کشت و خاک بعد از برداشت سورگوم تحت دو کيفيت آبياري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

جدول 3-14 تحليل واريانس سرب موجود در خاک قبل از کشت و خاک بعد از برداشت سورگوم تحت دو کيفيت آبياري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61

جدول 3-15 تحليل واريانس  نیکل موجود در خاک قبل از کشت و خاک بعد از برداشت سورگوم تحت دو کيفيت آبياري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………62

جدول 3-16 تحليل واريانس میزان عنصر کادمیوم در دانه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری………………….63

جدول 3-17 تحليل واريانس ميزان عنصر سرب در دانه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری………………………63

جدول 3-18 تحليل واريانس ميزان عنصر نیکل در دانه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری………………………64

جدول 3-19 تحليل واريانس ميزان عنصر کادمیوم در ساقه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری………………..65

جدول 3-20 تحليل واريانس ميزان عنصر سرب در ساقه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری…………………….65

جدول 3-21 تحليل واريانس ميزان عنصر نیکل در ساقه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری…………………….66

جدول 3-22 تحليل واريانس ميزان عنصر کادمیوم در برگ گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری………………..67

جدول 3-23 تحليل واريانس ميزان عنصر سرب در برگ گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری…………………….67

جدول 3-24 تحليل واريانس ميزان عنصر نیکل در برگ گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری……………………..68

جدول 3-25 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در دانه گياه (همراه با ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

جدول 3-26 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در ساقه گياه (همراه با ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

جدول 3-27 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در برگ گياه (همراه با ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

عنوان                                                                                                                                      صفحه

جدول 3-28 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در برگ گياه (بدون ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

جدول 3-29 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در ساقه گياه (بدون ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

جدول 3-30 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در دانه گياه (بدون ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

جدول 3-31 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در ساقه گياه (خشک شده در آون)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

جدول 3-32 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در مغز ساقه گیاهان…………………………..75

جدول 3-33 تحليل واريانس  ميزان کلی فرم مدفوعی موجود در دانه گياه (همراه با ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

جدول 3-34 تحليل واريانس ميزان کلی فرم مدفوعی موجود در ساقه گياه (همراه با ضدعفوني