دستجات آوند در گونه هايي که با خشکي تطبيق يافته اند توسط بافت اسکلرانشيمي و همچنين آوند اصلي نيز با يک دسته کلانشيم در بالا و پائين محافظت مي گردد (بهرامي ،1385 وBezic et al ,2001 and Bosabalidis ,1990 and Cruz et al ,2006).

تعداد صفحه :108

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]