دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

با عنوان :  بررسي اثر چند نوع فرمولاسيون باکتري سودوموناس فلورسنت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

موضوع :

بررسي اثر چند نوع فرمولاسيون باکتري سودوموناس فلورسنت بر روي قارچ Rhizoctonia solani عامل مرگ گياهچه لوبيا

استادراهنما:

جناب آقاي دكتر روح اله صابری ریسه

استادمشاور:

جناب آقاي دكتر حسین علایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده

قارچ بيمارگر Rhizoctonia solani به ‌دليل دامنه ميزباني بالا، قدرت تهاجم بالا و دوام زياد يکي از مهم‌ترين عوامل بيماريزاي گياهي محسوب مي‌‍شود. به‌ منظور کنترل بيولوژيک قارچ R.solani AG-4 عامل مرگ گياهچه لوبيا با باکتري‌هاي آنتاگونيست از سه منطقه آب و هوايي ايران (پرباران، متوسط و کم باران) نمونه‌برداري شد و 850 جدايه خالص گرديد. پس از بررسي اثر آنتاگونيستي باکتري‌هاي جدا شده از مناطق مختلف و باکتري‌هاي کلکسيون گروه گياهپزشکي دانشگاه ولي‌عصر (عج) در شرايط آزمايشگاه 165 جدايه داراي قدرت بازدارندگي بودند. پس از انجام تست‎هاي بيوشيميايي 24 جدايه سودوموناس فلورسنت به ‌همراه 6 جدايه کلکسيون PF-5، CHA0، CHA89(gac/A mutant)،UTPF101، P3 و P3-15 براي تست گلخانه به‌منظور انتخاب دو جدايه جهت فرمولاسيون انتخاب شدند. پس از پنج هفته شدت بيماري و شاخص‌هاي رشدي (وزن تر وخشک ريشه و اندام هوايي) بررسي گرديد. دو جدايه VUP50 و CHA0 به ‌دليل تاثير مناسب بر شاخص‌هاي رشد و کاهش بيماري براي فرمولاسيون در حامل‌هاي تالک، پيت، پودر سيب، خاک‌اره پسته و پوست پسته انتخاب شدند. پس از پنج هفته فرمولاسيون تالک + CHA0 با 85 و 75 درصد تاثير بر وزن تر و خشک ريشه با شاهد اختلاف معني‌دار داشت. خاک‌اره + VUP50و پسته + CHA0 با 46 و 28 درصد تاثيرگذاري بر وزن تر و خشک اندام هوايي با شاهد اختلاف معني‌دار داشتند. فرمولاسيون‌هاي تالک، خاک‌اره، پسته + VUP50تالک و خاک‌اره + CHA0 سبب کاهش 70 درصدي شدت بيماري شدند. نتايج تعيين جمعيت پس از يک ماه نشان داد فرمولاسيون پيت و خاک‌اره با جمعيت 1011 کلني در بيشترين ميزان جمعيت را داشتند.

کلمات کليدي:biological control، formulation، Pseudomonas fluorescens، لوبيا

فصل اول

مقدمه

پاتوژن‌هاي گياهي بر روي سلامت گياهان اثر مي‌گذارند و تهديد مزمني براي توليدات کشاورزي در کل اکوسيستم‌ها مي‌باشند. توليدات کشاورزي سخت‌تر از دهه‌هاي گذشته شده است (Compant et al., .(2005 علي‌رغم استفاده از تمامي يافته‌هاي گياهپزشکي و ابزارهاي موجود براي محافظت از گياهان در حدود يک سوم از محصولات کشاورزي توسط آفات و بيماري‌ها از بين مي‌رود (Nakkeeran et al., 2005). استفاده از مواد شيميايي تاثيرات مثبتي داشته و کمک زيادي به افزايش و بهبود محصولات غذايي کرده است.

    افزايش قيمت مواد شيميايي و تقاضا براي مواد غذايي عاري از مواد شيميايي منجر به جستجو براي روش‌هاي جايگزين شده است (Kloepper, 1993).

عدم موفقيت در صادرات محصولات زراعي و باغي بعلت باقيمانده سموم شيميايي از يکطرف و تاثير اندک روش شيميايي در کنترل عوامل بيماري‌زاي خاکزي، هزينه‌هاي اقتصادي و همچنين کاهش تاثير آن‌ها بدليل ظهور نژادهاي مقاوم سبب محدوديت استفاده از سموم شده است.(Whips, 2001; Glimour, 2001)

کاربرد مواد شيميايي از قبيل سموم و کودهاي شيميايي يکي از اساسي‌ترين چالش‌‌هاي قرن حاضر است به طوري که در بسياري از نقاط جهان بدليل بهره برداري نادرست و کاربرد بي‌رويه انواع نهاده‌هاي کشاورزي، وسعت قابل توجهي از زمين‌هاي کشاورزي تخريب شده‌اند (Glimour, 2001).

بعلاوه مشکلاتي از قبيل از بين رفتن ميکروارگانيسم‌‎هاي مفيد، مسموميت کارگران و … استفاده از مواد شيميايي را محدود مي‌کند. دلايل فوق دستيابي به روش‌‌‌هاي سالم و ارزانتر را بعنوان يک چالش جدي فراوري محققان قرار داده است. در اين حرکت استفاده از مواد بيولوژيک در کنترل بيماري‌هاي گياهي مورد توجه قرار گرفته است که در اين بين باکتري‌هاي آنتاگونيست از جايگاه ويژه‌ايي برخوردار هستند. عوامل کنترل زيستي، رشد گياه را زياد کرده و مکانيزم مقاومت را در ميزبان فعال مي‌کند. باکتري‌هاي آنتاگونيست خصوصاً سودموناس‌هاي فلورسنت با توليد يکسري متابوليت‌هاي ضدميکروبي و آنتي‌بيوتيک، سيانيد هيدروژن، سيدروفور، پروتئاز و پديده رقابت و … نقش موثري در کنترل بيماري‌هاي خاکزي دارند (Lopper, 2006).

از جمله بيمارگرهاي مهم خاکزي ميتوان Rhizoctonia solani Kuehnعامل مرگ گياهچه، پوسيدگي بذر، پوسيدگي ريشه و طوقه لوبيا را نام برد. اين قارچ ممکن است عامل بيماري بسياري از گياهان باشد و يا بصورت ساپروفيت در خاک زندگي کند. گونه R. Solani داراي دامنه وسيع از نژادهاي بيماريزا است که برخي فقط محدود به يک گونه ميزبان مي‌‌‌باشند و برخي دامنه وسيعي از ميزبان‌ها را دارا هستند. انتشار وسيع جغرافيايي، بالا بودن قدرت بيماريزايي، دوام و قدرت ساپروفيتي بالا، اين قارچ را از نظر بيماريزايي با اهميت نموده است و از طرفي پيچيدگي محيط خاک و عدم کارايي روش هاي متداول کنترل شيميايي، مديريت بيماري هاي خاکزاد را دشوار مي‌سازد. از اين رو استفاده از ارقام مقاوم در ترکيب با تناوب زراعي و ساير روش‌ها در کنترل تلفيقي توصيه مي‌شود (Agrios, 2005).

در پاسخ به شرايط محيطي سالم و جايگزيني آفت کش‌ها، لازم است روشي براي کنترل آفات و بيماري‌ها در مديريت تلفيقي بسنجيم. با اين حال به نظر مي‌رسد که برخي آفت‌کش‌ها در آينده استفاده شوند و اعتماد بيشتري به آن‌ها نسبت به عوامل کنترل بيولوژيک باشد اما عوامل کنترل بيولوژيک دامنه عمل کمتري نسبت به سموم دارند و نمايش ناسازگاري در مزرعه دارند و اين دلايل اصلي محدوديت استفاده از آن‌ها براي کنترل بيماري‌هاست.

پيچيدگي اکوسيستم خاک، موفقيت عوامل بيوکنترل را در خاک به چالش کشانده است و بنابراين تأثير عوامل زنده و غيرزنده بايد به خوبي مطالعه شوند (Saravanan et al., 2004).

يک علم کامل در مورد مکانيسم و طريقه عمل مربوط به کنترل بيماري به انتخاب گزينه مطمئن کمک خواهد کرد که جهت توليد محصول تجاري قابل اطمينان براي صنايع باشد .(Collins et al.,2005)

تاکنون افراد زيادي پتانسيل استفاده از باکتري‌هاي همراه گياهان در تحريک رشد گياهان، مديريت خاک و مديريت سلامت گياهان شرح داده‌‌‌اند. در سالهاي اخير امکان کنترل بيولوژيکي عوامل بيماري‌زاي گياهي با استفاده از ميکروارگانيسم‌هاي آنتاگونيست بخصوص جنس سودوموناس و باسيلوس مطرح شده است (2001 ,Dekkers & Lugtenberg).

اين دو جنس در ريزوسفر به فراواني وجود دارند و در مقايسه با کل خاک ريزوسفر سرشار از مواد غذايي است و زمينه را براي گسترش جمعيت ميکروبي در اطراف ريشه فراهم مي‌کند و اين حالت بعنوان اثر ريزوسفر شناخته مي شود. بنابراين ميکروارگانيسم‌هاي که در ناحيه ريزوسفر زندگي مي‌کنند خط مقدم دفاعي ريشه عليه بيماري‌هاي خاکزي مي‌باشند (.(Oberhansli,1991

تعداد صفحه :106

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

  • 1
دسته‌ها: زیست شناسی