مطالعه تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2- روش پژوهش

این پژوهش از نوع کاربردی می باشد و از نظر روش، توصیفی_همبستگی می باشد. زیرا که به مطالعه تأثیر بین متغیرهای پژوهش می پردازد.

3-3- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری

در تعریف جامعه آماری می‌توان به مجموعه ای از عناصر یا اطلاعات ثبت شده موجود که دارای ویژگی‌های مورد نظر پژوهش هستند، تصریح نمود. جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی تصریح دارد که محقق می‌خواهد به پژوهش درمورد آن‌ها بپردازد. یک عضو جامعه آماری جزئی از کل جامعه آماری می باشد پس چارچوب جامعه آماری فهرستی از همه اعضای جامعه آماری می باشد که از بین آن گروه نمونه انتخاب می گردد.

در این پژوهش برای تعیین اندازه دقت عملکرد مدل مورد نظر، نیاز به اطلاعات دو گروه شرکت درمانده و غیردرمانده می‌باشد. به علت عدم دسترسی به اطلاعات دقیق صورت مالی شرکت‌های مورد نظر خارج از بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری این پژوهش از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده می باشد. همچنین با در نظر داشتن تفاوت ساختار سرمایه شرکت‌های مالی و  سرمایه گذاری از سایر شرکت‌ها، این دسته از شرکت‌ها از جامعه آماری حذف می‌گردند و از اطلاعات کلیه شرکت‌هایی که دارای شرایط زیر باشند، در نمونه گیری بهره گیری خواهد گردید:

الف) سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد و شرکت در دوره ی مورد مطالعه، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.

ب) قبل از سال ١۳۸١ در بورس پذیرفته شده باشند.

ج) جزء شرکت های سرمایه گذاری مالی، بانک ها و بیمه نباشد.

د) اطلاعات مورد نیاز آن ها در دسترس باشد.

علت های گزینش این جامعه آماری به تبیین زیر می باشد:

 • دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر می باشد.
 • معیارها و ضوابط خاصی برای پذیرفتن و ادامه فعالیت شرکت‌ها در بورس و نحوه گزارشگری آن‌ها وضع شده می باشد، پس به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی این شرکت‌ها از کیفیت بالاتری برخوردار بوده و اطلاعات آن‌ها مطمئن‌تر می باشد.
 • اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به دلیل اعمال نظارت و وجود مقررات خاص از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار می باشد.
 • در صورت نیاز به سایر اطلاعات، دسترسی به آن اطلاعات میسر می باشد.

روش نمونه گیری در این پژوهش انتخاب سیستماتیک می‌باشد. به این ترتیب که جهت انتخاب شرکت‌های درمانده با در نظر داشتن ماده 141 قانون تجارت، فرض شده شرکتی درمانده تعبیر می گردد که زیان انباشته‌اش بیش از 50% سرمایه اسمی باشد. با در نظر داشتن قلمرو زمانی پژوهش (1381 لغایت 1391)      شرکت هایی که سال درماندگی آن ها بین سال های 1383 لغایت 1391 می باشد را انتخاب کرده و به این ترتیب سال قبل از درماندگی و دو سال قبل از درماندگی مالی مشخص می گردد. همچنین اولویت بندی انتخاب شرکت های سالم (موفق) به تبیین زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. هم صنعتی بودن شرکت های سالم با شرکت های درمانده.
 2. نزدیک بودن اندازه شرکت های سالم به شرکت های درمانده.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5-1- سؤال اصلی

آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

1-5-2- سؤالات فرعی پژوهش

 1. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 2. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 3. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 4. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 5. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 6. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 7. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 8. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 9. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 10. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 11. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 12. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 13. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 14. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 15. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 16. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری