دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : سیستماتیک و اکولوژی گیاهی

عنوان : شناسایی گونه ها و برآورد باردهی جوامع پریفیتونی در دریاچه ی زریبار با هدف تعیین کیفیت آب

دانشگاه رازی

دانشکده علوم

گروه زیست شناسی

 

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ی زیست شناسی گرایش سیستماتیک و اکولوژی گیاهی

 

 

عنوان پایان نامه

شناسایی گونه ها و برآورد باردهی جوامع پریفیتونی در دریاچه ی زریبار با هدف تعیین کیفیت آب

 

استاد راهنما:

دکتر مظفر شریفی

 

استاد مشاور:

دکتر اسلام عطازاده

 

 

مهرماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده
شناسایی گونه ها و برآورد باردهی جوامع پریفیتونی دریاچه زریبار با هدف ارزیابی کیفیت آب از فروردین ماه 1392 تا مرداد ماه 1392 به مدت 6 ماه انجام شد. نمونه برداری در دو ایستگاه رودخانه ده ره تفه (شماره یک) و ایستگاه سدخاکی (شماره دو) توسط بسترهای سیمانی حاوی کاشی های شیشه ای صورت گرفت. همراه با شناسایی پریفیتون ها متغییرهای وزن زنده، وزن خشک، وزن خشک بدون خاکستر ( A.F.D.M) و میزان کلروفیل a مورد سنجش و ارزیابی قرارگرفت. در مجموع 43 جنس متعلق به 16 راسته و 8 شاخه مشاهده گردید. اعضای شاخه Bacillariophyceae  با داشتن 14 جنس بیشترین تعداد و تنوع را نشان دادند که جنس Navicula  در تمام مراحل نمونه برداری غالب بود. پس از آن شاخه Chlorophyceae  و Cyanobacteriaf به ترتیب با 10 جنس و 8 جنس در مرحله بعدی بودند. شاخه Dinophyceae  و Conjugatophyceae  هر کدام دارای 3 جنس بودند. Euglenophyceae  دارای 2 جنس و Cryptophyceae  و Xanthophyceae   فقط یک جنس داشتند. در میان جنس های مشاهده شده در دوره نمونه برداری Navicula  دارای بیشترین تعداد در هر دو ایستگاه بود. در ایستگاه ده ره تفه پس از Navicula  جنس های Diplonies  و Nitzschia در مرحله بعدی غالب بودند. در ایستگاه سدخاکی هم جنس های Epithemia  ،  Frustula و Ooedogonium   پس از Navicula  دارای بیشترین تعداد بودند. جنس های  Melosaria ، Aulacoseria ، Pinnularia ، Ooedogonium  ، Quadingula  ، Zygnema،   Staurastrum ، Raphidiopsis ، Chroococus ، Hetrocapsa  و Tribonema  فقط در ایستگاه سد خاکی ثبت و مشاهده شدند. جنس Cymbella  فقط در ایستگاه ده ره تفه ثبت گردید.  در کل تنوع و تعداد جنس ها در ایستگاه سد خاکی بیشتر از رودخانه ده ره تفه بود. دیاتومه ها در تمامی مراحل نمونه برداری قابل مشاهده بودند و در ماههای تیر ومرداد سیانوباکتریها غالب بودند. به نظر می رسد مجموعه ای از عوامل اقلیمی و فیزیکوشیمیایی بر چگونگی رشد و تکثیر فیتوپلانکتون ها، ترکیب گونه ای و فراوانی آنها در این دریاچه تأثیر بسزایی دارد. با توجه به تاکسون های شناخته شده چنین نتیجه گیری می شود که دریاچه زریبار جزء آبهای الیگو مزوتروف می باشد.
واژه های کلیدی : فیتوپلانکتون ، ترکیب گونه ای ، کیفیت آب ، الیگو مزوتروف ، دریاچه ی زریبار
 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                      صفحه
 
فصل اول:مقدمه
1-1- تالاب ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2- تعریف تالاب……………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2-1- تعريف تالاب از نظر کنوانسيون رامسر ……………………………………………………………………………………….3
1-3- طبقه بندي تالاب……………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-3-1- تقسيم بندي تالابهاي ايران…………………………………………………………………………………………………………6
1-4- کنوانسيون رامسر……………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-4-1- طبقه بندي تالابها توسط کنوانسيون رامسر………………………………………………………………………………..9
1-5- عملکرد و ارزش تالاب………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-5-1- زيستگاهي براي حيات وحش و آبزيان …………………………………………………………………………………….10
1-5-2- مکاني براي تحقيقات علمي و آموزشي ……………………………………………………………………………………11
1-5-3- چرخه وتغيير شکل (دگرگوني) مواد…………………………………………………………………………………………11
1-5-4-تغيير و کاهش قدرت تخريب سيلاب…………………………………………………………………………………………11
1-5-5-تغذيه آب هاي زير زميني…………………………………………………………………………………………………………..12
1-5-6- حفظ و نگهداري ذرات معلق ……………………………………………………………………………………………………12
1-5-7- صادرات محصولات…………………………………………………………………………………………………………………….12
1-5-8- مواد خام  ………………………………………………………………………………………………………………………………….12
1-5-9- تفرج ………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
1-5-10-تثبيت خاک …………………………………………………………………………………………………………………………….13
1-6- عوامل تهديد و تخريب تالابها ……………………………………………………………………………………………………………..13
1- 6-1- عوامل انساني …………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-6-2- تبديل اکوسيستم هاي تالابي به زمينهاي کشاورزي………………………………………………………………..13
1-6-3- رودخانه ها و جريانات آبي آلوده ………………………………………………………………………………………………14
1-6-4- رسوبات حمل شده به تالاب …………………………………………………………………………………………………….14
1-6-5- عدم وجود مديريتي هدفدار و توانمند……………………………………………………………………………………….14
1-6-6- استفاده از تالابها به عنوان مناطق تفرجگاهي…………………………………………………………………………..14
1-7 – جوامع جلبكي در اكوسيستم هاي آبي………………………………………………………………………………………………15
1-8- فيتوپلانکتون ها……………………………………………………………………………………………………………………………………16
1- 9- رده هاي مهم فيتوپلانکتون ها……………………………………………………………………………………………………………18
1- 9- 1- رده باسيلاريوفيسه يا دياتومه ها…………………………………………………………………………………………….18
1-9- 2- رده داينوفيسه ( داينوفلاژله ها )……………………………………………………………………………………………..19
1-9- 3- جلبک هاي سبز پلانکتوني(رده کلروفيسه )……………………………………………………………………………20
1-9- 4- اوگلناهاي تاژکدار(رده اوگلنوفيسه)…………………………………………………………………………………………21
1-9- 5- جلبک هاي قهوه اي- طلائي (رده (Chrysophyceae …………………………………………………………..21
1-9- 6- رده Prymnesiophyceae ……………………………………………………………………………………………………….21
1-9- 7- رده کريپتوفيسه………………………………………………………………………………………………………………………..22
1-9- 8- جلبك هاي سبز- آبي (رده سيانوفيسه يا سيانوباكترها)…………………………………………………………22
1-10-  جلبک های کف زی………………………………………………………………………………………………………………………..23
1-10-1-  فراوانی و پراکنش جلبک های کف زی……………………………………………………………………………….24
1-11- عوامل مؤثر بر ترکیبات جامعه وتولیدات جلبک های کف زی…………………………………………………………26
1-11-1- نور……………………………………………………………………………………………………………………………………………26
1-11-2- مواد مغذی………………………………………………………………………………………………………………………………28
1-11-3- جریان آب……………………………………………………………………………………………………………………………….32
1-11-4- بستر…………………………………………………………………………………………………………………………………………35
1- 11-5- دما………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
1-11-6-  چرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………37
1-12- تغییرات زمانی و مکانی در جلبک های کف زی……………………………………………………………………………..37
1-13- ارزيابي کيفيت آب تالابها ها با استفاده از فيتوپلانکتون ها……………………………………………………………..39
1-14-  اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..41
 
فصل دوم:مواد و روش ها
2-1- مشخصات، موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقلیمی منطقه……………………………………………………………………43
2-2-  حیات وحش……………………………………………………………………………………………………………………………………….45
2-3- خصوصیات رویشگاهها و گسترشگاههای گیاهان در منطقه……………………………………………………………….45
2-4- وسایل و مواد مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………………….46
2-5- تعيين ايستگاه هاي نمونه برداري……………………………………………………………………………………………………….47
2-6-  دوره های نمونه برداری……………………………………………………………………………………………………………………..48
2-7- روشهای نمونه برداری…………………………………………………………………………………………………………………………48
2-8- تثبیت و آماده سازی نمونه ها…………………………………………………………………………………………………………….49
2-9 – متغییرهای اندازه گیری شده در آزمایشگاه……………………………………………………………………………………….50
2-9-1- روش اندازه گیری وزن زنده (Bio mass)………………………………………………………………………………..50
2-9-2- روش اندازه گیری وزن خشک (Dray mass) …………………………………………………………………………50
2-9-3- روش اندازه گیری وزن خشک بدون خاکستر (A.F.D.M ) …………………………………………………..50
2- 9- 4- تعیین میزان کلروفیل a ………………………………………………………………………………………………………..50
2-10- شناسایی جلبکها……………………………………………………………………………………………………………………………….51
2-11- نحوه شمارش جلبک ها…………………………………………………………………………………………………………………….51
فصل سوم:نتایج
3-1- متغییرهای اندازه  گیری شده…………………………………………………………………………………………………………….54
3-1-1- تغییرات وزن زنده (Bio mass )……………………………………………………………………………………………….54
3-1-2- تغییرات وزن خشک (Dray mass) …………………………………………………………………………………………54
3-1-3- تغییرات وزن خشک بدون خاکستر(A.F.D.M) ……………………………………………………………………..55
3-1-4- تغییرات میزان کلروفیل a (Chlorophylle a ) ……………………………………………………………………….56
3-2- جامعه فیتوپلانکتونی …………………………………………………………………………………………………………………………..56
3-3- بررسی تاکسونومیکی فیتوپلانکتونها …………………………………………………………………………………………………..57
3-4 – مقایسه نموداری  فیتوپلانکتون های  مشاهده شده در دو ایستگاه …………………………………………………60
3-4-1- مقایسه شاخه های ثبت شده …………………………………………………………………………………………………..60
3-4-2-  مقایسه جنس های ثبت شده…………………………………………………………………………………………………..61
3-5- شرح برخی از شاخه ها و جنس های مهم مشاهده شده در تالاب زریبار………………………………………….65
 
فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری
4-1- متغییر های اندازه گیری شده ……………………………………………………………………………………………………………73
4-2- بحث نتایج تاکسونومیک فیتوپلانکتون ها …………………………………………………………………………………………73
4-3- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها و نمودارها
عنوان                                                                                                                                       صفحه  شکل2-1- موقعیت دریاچه زریبار وایستگاههای مورد بررسی …………………………………………………………………………….43
شکل 2-2- ایستگاه ده ره تفه ……………………………………………………………………………………………………………………………….47
شکل 2-3- ایستگاه سد خاکی ……………………………………………………………………………………………………………………………..48
شکل2-4- نمونه بستر آماده شده قبل از استقرا ر در ایستگاه ها ………………………………………………………………………..49
شکل 2-5- نمونه بستر آماده شده بعد از استقرار در ایستگاه ها و نشست پریفیتون ………………………………………..49
شکل 2-6- اجزای مختلف لام هماسیتومتر (لام شمارش جلبک ها ) ………………………………………………………………52
نمودار 3-1- تغییرات وزن زنده در ایستگاهها ی مورد بررسی در دوره نمونه برداری ………………………………………..54
نمودار 3-2- تغییرات وزن خشک در ایستگاهها ی مورد بررسی در دوره نمونه برداری …………………………………….55
نمودار 3-3- تغییرات وزن خشک بدون ایستگاهها ی مورد بررسی در دوره نمونه خاکستر در برداری………………55
نمودار 3-4- تغییرات میزان کلروفیلa ایستگاهها ی مورد بررسی در دوره نمونه خاکستر در برداری……………….56
نمودار 3-5- درصد شاخه های مختلف فیتوپلانکتون های دریاچه زریبار در دوره مطالعه ………………………………..60
نمودار3-6- درصد جنس های مشاهده شده شاخه Chlorophyceae  در دوره مطالعه …………………………………….61
نمودار3-7- درصد جنس های مشاهده شده شاخهBacillariophyceae  در دوره مطالعه…………………………………..61
نمودار3-8- درصد جنس های مشاهده شده شاخهConjugatophyceae  در دوره مطالعه………………………………….62
نمودار3-9- درصد جنس های مشاهده شده شاخهCryptophyceae  در دوره مطالعه ………………………………………62
نمودار3-10- درصد جنس های مشاهده شده شاخهCyanobacteria  در دوره مطالعه………………………………………63
نمودار3-11- درصد جنس های مشاهده شده شاخهDinophyceae  در دوره مطالعه…………………………………………63
نمودار3-12- درصد جنس های مشاهده شده شاخهEuglenophyceae  در دوره مطالعه…………………………………..64
نمودار3-13- درصد جنس های مشاهده شده شاخه Xantophyceae در دوره مطالعه ……………………………………..64
تصاویر جنس های مهم مشاهده شده در دریاچه زریبار ……………………………………………………………………………………….68
 
 
 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                                       صفحه
جدول 2-1- مختصات ایستگاههای مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………47
جدول2-2- زمان های نمونه برداری …………………………………………………………………………………………………………………….48
جدول3-1- فیتوپلانکتون های مشاهده شده در ایستگاه ده ره تفه …………………………………………………………………….58
جدول 3-2- فیتوپلانکتون های مشاهده شده در ایستگاه سد خاکی ………………………………………………………………….59
 
تعداد صفحه : 103
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دسته‌ها: زیست شناسی