عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- نسبت های مالی

نسبت های مالی معیارهای ارزنده ای برای افشای اطلاعات مالی مهم و ارزیابی جایگاه مالی یک شرکت محسوب می شوند، با در نظر داشتن این که نسبت های مالی بر اساس اندازه شرکت استاندارد و نرمال  می شوند، تحلیل نسبت های مالی به گونه وسیعی برای مطالعه عملکرد یک شرکت در یک دوره زمانی و همچنین ارائه مبنایی برای مقایسه بین شرکت ها مورد بهره گیری واقع می گردد (تاماری[1]، 1978؛ وایت و همکاران[2]، 1994).

به علاوه که نسبت های مالی معیار ارزشمندی در مقایسه عملکرد بین شرکت ها محسوب      می شوند، آن ها به عنوان معیارهای پیش بینی کننده در مطالعات ورشکستگی شرکت ها نیز مفیدند. چهار گروه از نسبت های مالی وجود دارند که به گونه گسترده در مدل پیش بینی ورشکستگی وارد شده اند. این چهار گروه شامل نسبت های سوددهی، نسبت های اهرمی (ساختار سرمایه)، نسبت های نقدینگی و   نسبت های عملکرد می باشند. این چهار گروه نسبت ها، ویژگی های مالی شرکت های ورشکسته را به صورت هم زمان مطالعه می کنند و می توانند تأثیرات عوامل بیرونی و عوامل درونی را بر روی احتمال ورشکستگی شرکت منعکس نمایند ( تاماری، 1978).

2-3-1- نسبت های سوددهی

این نسبت ها قابلیت ها و توان سوددهی شرکت را بر روی تأثیرات کامل نقدینگی، اهرمی و مدیریت دارایی ها نشان می دهد که شرکت ممکن می باشد کاهش سود عملیاتی را تجربه کند که در نهایت به کاهش حاصل ارزش شرکت و ریسک بالای ورشکستگی منجر خواهد گردید. از دیدگاه نظری، ارتباط ای منفی و معکوس بین نسبت های سوددهی و احتمال ورشکستگی هست (تاماری، 1978). در واقع نسبت های سوددهی نشانگر این می باشد که مؤسسه تا چه حد به گونه مؤثر و مطلوب اداره می گردد و در واقع اندازه موفقیت شرکت را در تحصیل بازده خالص نسبت به درآمد فروش یا نسبت به سرمایه گذاری ها        اندازه گیری می کند. مهم ترین آن ها عبارتند از: بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود به فروش.

2-3-2- نسبت های نقدینگی

این نسبت ها تصریح به ایفای تعهدات کوتاه مدت شرکت مبنی بر روابط بین دارایی های جاری و بدهی های جاری دارد (آلتمن[3]، 1968). این نسبت ها اکثرا توانایی شرکت را برای برآورد کردن تعهدات سررسید شده اش بدون در نظر گرفتن دارایی های بلند مدت نقد شونده یا عملیات متوقف شده         اندازه گیری می کنند. آلتمن (1993) اظهار می دارد که یک شرکت ورشکسته معمولاً دارایی های جاری اش تقلیل می یابد تا جایی که شرکت احتمال بالاتری برای به تأخیر انداختن بهره یا پرداخت های وام خواهد داشت. پس، شرکتی با جایگاه نقدینگی پایین به آن معناست که آن شرکت دارایی های جاری کمتری برای برآورد کردن تعهدات جاری اش دارد و این احتمال ورشکستگی بالاتر را به نمایش می گذارد (آلتمن، 1968؛ تاماری، 1978). از مهم ترین نسبت های نقدینگی مورد بهره گیری در تحقیقات می توان به نسبت جاری، نسبت دارایی جاری و نسبت آنی تصریح داشت.

[1] . Tamari

[2] . White & et al

[3] . Altman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1-5-1- سؤال اصلی

آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

1-5-2- سؤالات فرعی پژوهش

 1. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 2. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 3. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 4. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 5. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 6. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 7. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 8. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 9. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 10. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 11. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 12. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 13. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 14. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 15. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 16. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری